HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - بيان الليزر لفنلندا

background image

رﺰﻴﻠﻟا

اﺪﻨﻠﻨﻔﻟ

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn, M602x, M603n, M603dn, M603xh, laserkirjoitin

on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi

estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin

EN 60825-1 (2007) mukaisesti

.

VAROITUS

!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle

.

VARNING

!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för

osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1

.

HUOLTO

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn, M602x, M603n, M603dn, M603xh - kirjoittimen

sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen

ARWW

تﺎﻧﺎﻴﺑ

ﺔﻡﻼﺴﻝا

٢٢٢

background image

huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin

vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi

tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja

.

VARO

!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa

toiminnassa. Älä katso säteeseen

.

VARNING

!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig

laserstrålning. Betrakta ej strålen

.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m

W Luokan 3B laser

.

نﺎﻴﺑ

GS

)

ﺎﻴﻥﺎﻤﻟا

(

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz

vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt

nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden

.

لوﺪﺝ

داﻮﻤﻟا

)

ﻦﻴﺼﻟا

(

دﻮﻴﻘﻟا

ﺔﺽوﺮﻔﻤﻟا

ﻰﻠﻋ

نﺎﻴﺑ

"