Помощ HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

ПРИНТЕР HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601,

M602 И M603 SERIES

Ръководство за потребителя

background image
background image

Принтер HP LaserJet Enterprise 600

M601, M602 и M603 Series

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2011 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или
превод без предварително писмено
разрешение е забранено, освен каквото
е разрешено според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре
е обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите
HP и услуги са посочени в дадените
декларации за гаранция, придружаващи
такива продукти и услуги. Нищо в тях не
трябва да бъде тълкувано като съставна
част на допълнителна гаранция. HP не
носят отговорност за технически или
редакторски грешки или съдържащи се
вътре пропуски.

Част номер: CE988-90932

Edition 4, 11/2011

Търговски марки

Adobe

®

, Acrobat

®

и PostScript

®

са

търговски марки на Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ е търговска марка на Intel
Corporation в САЩ и други страни/
региони.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP и
Windows Vista® са регистрирани в САЩ
търговски марки на Microsoft Corporation.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка

на The Open Group.

ENERGY STAR и марката ENERGY
STAR са регистрирани в САЩ марки.

background image

Конвенции, използвани в това ръководство

СЪВЕТ:

Съветите предоставят полезни напътствия или клавишни комбинации.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бележките предоставят важна информация, обясняваща някакво понятие, или

за завършване на задача.

ВНИМАНИЕ:

Предупрежденията за внимание показват процедури, които трябва да следвате,

за да избегнете загуба на данни или повреждане на устройството.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупрежденията ви информират за конкретни процедури, които

трябва да следвате, за да избегнете лични наранявания, катастрофална загуба на данни или
сериозна повреда на устройството.

BGWW

iii

background image

iv

Конвенции, използвани в това ръководство

BGWW

background image

Съдържание

1 Основни положения за продукта ............................................................................................................... 1

Сравнение на принтери ..................................................................................................................... 2

Модели HP LaserJet Enterprise 600 M601 ........................................................................ 2
Модели HP LaserJet Enterprise 600 M602 ........................................................................ 3
Модели HP LaserJet Enterprise 600 M603 ........................................................................ 4

Екологични характеристики ............................................................................................................... 5
Функции за достъпност ...................................................................................................................... 6
Изгледи на устройството ................................................................................................................... 7

Изглед отпред .................................................................................................................... 7
Изглед отзад ....................................................................................................................... 8
Интерфейсни портове ....................................................................................................... 9
Местоположение на серийния номер и номера на модела ............................................ 9

2 Менюта на контролния панел ................................................................................................................... 11

Оформление на контролния панел ................................................................................................. 12
Меню Retrieve Job from USB (Извличане на задание от USB) ...................................................... 14
Меню Retrieve Job from Device Memory (Извличане на задание от паметта на устройството) . 15
Меню Supplies (Консумативи) .......................................................................................................... 16
Меню Trays (Тави) ............................................................................................................................ 18
Меню Administration (Администриране) .......................................................................................... 19

Меню Reports (Отчети) .................................................................................................... 19
Меню General Settings (Общи настройки) ...................................................................... 19
Меню Retrieve From USB Settings (Настройки за извличане от USB) .......................... 22
Меню General Print Settings (Общи настройки за печат) ............................................... 22
Меню Default Print Options (Опции за печат по подразбиране) .................................... 24
Меню Display Settings (Настройки на дисплея) ............................................................. 24
Меню Manage Supplies (Управление на консумативите) .............................................. 25
Меню Manage Trays (Управление на тавите) ................................................................ 26
Меню Stapler/Stacker Settings (Настройки за телбод/подреждащо устройство) ......... 28
Меню Multi-Bin Mailbox Settings (Настройки на пощенска кутия с много касети) ........ 28
Меню Network Settings (Настройки на мрежата) ........................................................... 29
Меню Troubleshooting (Отстраняване на проблеми) ..................................................... 33

BGWW

v

background image

Меню Device Maintenance (Поддръжка на устройството) ............................................................. 35

Меню Backup/Restore (Архивиране/възстановяване) ................................................... 35
Меню Calibrate/Cleaning (Калибриране/почистване) ..................................................... 35
Меню USB Firmware Upgrade (Надстройка на фърмуера от USB) .............................. 36
Меню Service (Обслужване) ............................................................................................ 36

3 Софтуер за Windows .................................................................................................................................. 37

Поддържани операционни системи и драйвери на принтера за Windows .................................. 38
Избор на подходящия драйвер на принтер за Windows ............................................................... 39

Универсален драйвер за печат на HP (УДП) ................................................................. 39

Режими на инсталиране на УДП .................................................................... 40

Смяна на настройките за задание за печат за Windows ............................................................... 41

Приоритет на настройките за печат ............................................................................... 41
Промяна на настройките за всички задания за печат, докато не се затвори
софтуерната програма .................................................................................................... 41
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат ..................... 42
Промяна на настройките за конфигуриране на устройството ...................................... 42

Изтриване на драйвера на принтера от Windows .......................................................................... 43
Поддържани помощни програми за Windows ................................................................................. 44

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 44
Вграден уеб сървър на HP .............................................................................................. 44
HP ePrint ........................................................................................................................... 44

Софтуер за други операционни системи ........................................................................................ 45

4 Използване на устройството с Mac ......................................................................................................... 47

Софтуер за Mac ................................................................................................................................ 48

Поддържани операционни системи и драйвери на принтера за Mac .......................... 48
Инсталиране на софтуер за операционни системи Mac .............................................. 48

Инсталиране на софтуера за компютри Mac, свързани директно с
устройството .................................................................................................... 48
Инсталиране на софтуер за компютри Mac в кабелна мрежа ..................... 49

Конфигуриране на IP адреса ......................................................... 49
Инсталиране на софтуера ............................................................. 50

Изтриване на драйвера на принтера от операционни системи Mac ........................... 51
Приоритет за настройки за печат за Mac ....................................................................... 52
Промяна на настройките на драйвера на принтера за Mac ......................................... 52

Промяна на настройките за всички задания за печат, докато
софтуерната програма не бъде затворена ................................................... 52
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат .... 52
Промяна на конфигурационните настройки на устройството ...................... 52

Софтуер за компютри Mac .............................................................................................. 54

vi

BGWW

background image

HP Utility за Mac ............................................................................................... 54

Отваряне на HP Printer Utility ......................................................... 54
Функции на HP Utility ....................................................................... 54

Поддържани помощни програми за Mac ........................................................................ 55

Вграден уеб сървър на HP ............................................................................. 55
HP ePrint ........................................................................................................... 55
AirPrint .............................................................................................................. 56

Основни задачи за печат с Mac ...................................................................................................... 57

Отмяна на задание за печат с Mac ................................................................................ 57
Промяна на размера и вида на хартията с Mac ............................................................ 57
Преоразмеряване на документите или печат на размер хартия по избор с Mac ....... 57
Създаване и използване на предварителни настройки за печат в Mac ..................... 58
Отпечатване на титулна страница с Mac ....................................................................... 58
Използване на водни знаци с Mac .................................................................................. 58
Печатане на няколко страници на един лист хартия в Mac ......................................... 59
Печат от двете страни на листа (двустранно печатане) с Mac .................................... 59
Съхраняване на задания с Mac ...................................................................................... 59

Решаване на проблеми с Mac ......................................................................................................... 61

5 Свързване на устройството с Windows .................................................................................................. 63

Отказ от поделяне на принтера ...................................................................................................... 64
Свързване с USB .............................................................................................................................. 64

Инсталиране от компактдиск .......................................................................................... 64

Свързване към мрежа с Windows ................................................................................................... 65

Поддържани мрежови протоколи ................................................................................... 65
Инсталиране на устройството в кабелна мрежа с Windows ........................................ 67

Конфигуриране на IP адреса .......................................................................... 67
Инсталиране на софтуера .............................................................................. 68

Конфигуриране на мрежови настройки с Windows ....................................................... 69

Преглед или промяна на мрежови настройки ............................................... 69
Задаване или смяна на мрежовата парола .................................................. 69
Конфигурирайте ръчно параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния
панел ................................................................................................................ 70
Конфигурирайте ръчно параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния
панел ................................................................................................................ 71
Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс ................................ 72

6 Хартия и печатни носители ....................................................................................................................... 73

Как да се използва хартията ........................................................................................................... 74

Указания за специалната хартия .................................................................................... 74

Промяна на съответния тип и размер на хартията в драйвера в Windows ................................. 76

BGWW

vii

background image

Поддържани размери на хартията .................................................................................................. 77
Поддържани типове хартия ............................................................................................................. 79

Поддържани типове хартия за различните входове ..................................................... 79
Поддържани типове хартия за различните изходи ....................................................... 80

Капацитет на тавите и касетите ...................................................................................................... 81
Зареждане на тавите за хартия ...................................................................................................... 82

Зареждане в тава 1 .......................................................................................................... 82
Зареждане на Тава 2 или на допълнителна тава за 500 листа ................................... 83
Зареждане на допълнителната тава за 1 500 листа ..................................................... 85
Ориентация на хартията при зареждане на тавите ...................................................... 87

Зареждане на бланки, предварително отпечатана или перфорирана
хартия ............................................................................................................... 87
Зареждане на пликове .................................................................................... 88

Конфигуриране на тавите ................................................................................................................ 89

Конфигуриране на тава при зареждане на хартия ........................................................ 89
Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на заданието за
печат ................................................................................................................................. 89
Конфигуриране на тава от контролния панел ............................................................... 90

Изберете изходна касета ................................................................................................................. 91

Печат в горната (стандартната) изходна касета ........................................................... 91
Печат в задната изходна касета ..................................................................................... 91
Печат в допълнителното подреждащо устройство или телбод/подреждащо
устройство ........................................................................................................................ 92
Печат в пощенската кутия с 5 контейнера ..................................................................... 93

7 Печатащи касети ......................................................................................................................................... 95

Информация за печатащата касета ................................................................................................ 96
Изгледи за консумативите ............................................................................................................... 97

Изгледи за печатащата касета ....................................................................................... 97

Смяна на печатащи касети .............................................................................................................. 98

Промяна на настройките за печатащите касети ........................................................... 98

Печат, когато печатаща касета наближи края на експлоатационния си
срок ................................................................................................................... 98
Активиране или деактивиране на опциите за Very Low Settings
(Настройки при много ниско ниво) от контролния панел ............................. 98
Печат с EconoMode ......................................................................................... 99

Съхраняване и рециклиране на консумативи ............................................................... 99

Рециклиране на консумативи ......................................................................... 99
Съхраняване на печатащи касети ............................................................... 100
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ....................... 100

Уебсайт на HP срещу фалшификати ........................................................................... 100

viii

BGWW

background image

Инструкции за смяна ...................................................................................................................... 101

Смяна на печатащата касета ........................................................................................ 101
Смяна на скоби .............................................................................................................. 103
Извършване на профилактично техническо обслужване ........................................... 104

Нулиране на брояча на набора за техническо обслужване ...................... 104

Решаване на проблеми с печатащи касети ................................................................................. 105

Проверка на печатащите касети ................................................................................... 105

Визуален оглед на печатащата касета за повреда .................................... 106
Повтарящи се дефекти ................................................................................. 107
Печат на страница за състоянието на консумативите ............................... 107

Тълкуване на съобщенията на контролния панел за консумативите ....................... 108

8 Задачи за печат ......................................................................................................................................... 111

Отмяна на задание за печат при Windows ................................................................................... 112
Основни задачи за печат в Windows ............................................................................................. 113

Отваряне на драйвера на принтера на Windows ........................................................ 113
Помощ за произволна опция за печат с Windows ....................................................... 114
Промяна на броя на копията за печат с Windows ....................................................... 114
Запишете настройките за печат по избор за повторно използване с Windows ........ 115

Използване на клавишна комбинация за печат в Windows ....................... 115
Създаване на клавишна комбинация за печат ........................................... 116

Подобряване на качеството на печат с Windows ........................................................ 119

Избор на размера на страницата в Windows .............................................. 119
Избор на потребителски размер на страницата в Windows ...................... 119
Избор на вида на хартията в Windows ........................................................ 119
Избор на тавата с хартия в Windows ........................................................... 119

Двустранен печат с Windows ........................................................................................ 120

Ръчен двустранен печат с Windows ............................................................. 120
Автоматичен двустранен печат с Windows ................................................. 121

Отпечатване: няколко страници на лист с Windows ................................................... 123
Избор на ориентация на страницата с Windows ......................................................... 124

Използване на HP ePrint ................................................................................................................ 126
Допълнителни задачи за печат с Windows ................................................................................... 127

Печат върху предварително отпечатани бланки или формуляри с Windows ........... 127
Печатане на специална хартия, етикети или прозрачни фолиа с Windows ............. 129
Отпечатване на първа или последна страница на различна хартия с Windows ...... 132
Мащабиране на документ до размер за побиране на страницата с Windows .......... 134
Добавяне на воден знак към документ с Windows ...................................................... 135
Създаване на брошура с Windows ............................................................................... 136
Избор на опциите за изхода с Windows ....................................................................... 137

Изберете изходна касета с Windows ........................................................... 137

BGWW

ix

background image

Избор на опциите за телбод с Windows ...................................................... 139

Използване на функции за съхраняване на задания с Windows ............................... 140

Създаване на съхранено задание с Windows ............................................. 141
Отпечатване на съхранено задание ............................................................ 142
Изтриване на съхранено задание ................................................................ 142
Задаване на опциите за съхраняване на задания options с Windows ...... 143

Отпечатване на едно копие за проверка преди отпечатване
на всички копия ............................................................................. 143
Временно съхраняване на лично задание в устройството и
по-късно отпечатване ................................................................... 143
Временно съхраняване на задание в устройството .................. 143
Постоянно съхраняване на задание в устройството ................. 144
Направeте постоянно съхранено задание лично, така че
всеки, който се опита да го отпечатва, да трябва да въведе
ПИН код ......................................................................................... 144
Уведомяване, когато някой отпечата съхранено задание ........ 145
Задаване на потребителско име за съхранено задание ........... 145
Задаване на име на съхраненото задание ................................. 145

Печат на специални задания с Windows ...................................................................... 146

Задаване на подравняване при двустранен печат ..................................... 146

Директен печат от USB устройство ............................................................................................... 147

9 Управление и поддръжка ........................................................................................................................ 149

Отпечатване на страниците с информация ................................................................................. 150
Използване на вградения уеб сървър на НР ............................................................................... 151

Отворете вградения уеб сървър HP, като използвате мрежова връзка ................... 151
Функции на вградения уеб сървър на HP .................................................................... 152

Раздел Information (Информация) ................................................................ 152
Раздел General (Общи) ................................................................................. 152
Раздел Print (Печат) ...................................................................................... 153
Раздел Troubleshooting (Отстраняване на проблеми) ............................... 154
Раздел Security (Защита) .............................................................................. 154
Раздел HP Web Services (Уеб услуги на HP) .............................................. 154
Раздел Networking (Работа в мрежа) ........................................................... 154
Списък Other Links (Други връзки) ............................................................... 155

Използване на софтуера HP Web Jetadmin ................................................................................. 156
Защитни функции на устройството ............................................................................................... 157

Декларации за защитата ............................................................................................... 157

IP Security ....................................................................................................... 157

Защита на вградения уеб сървър на НР ...................................................................... 157

x

BGWW

background image

Поддръжка на шифроване: Високоскоростни твърди дискове с шифроване на
HP (само за моделите xh) ............................................................................................. 157
Защита на съхранени задания ..................................................................................... 158
Заключване на менютата на контролния панел .......................................................... 158
Заключване на контролера на принтера ...................................................................... 158

Настройки за икономична работа ................................................................................................. 159

Печат с EconoMode ........................................................................................................ 159
Режими за икономия на енергия ................................................................................... 159

Забрана или разрешаване на спящ режим ................................................. 159
Настройка на таймера за заспиване ............................................................ 160
Настройка на графика за заспиване ............................................................ 160

Инсталиране на памет и вътрешни USB устройства .................................................................. 161

Преглед ........................................................................................................................... 161
Инсталиране на памет ................................................................................................... 161

Инсталиране на памет на принтера ............................................................ 161

Разрешаване на паметта .............................................................................................. 166
Проверка на инсталирането на DIMM модула ............................................................ 167
Заделяне на памет ........................................................................................................ 167
Инсталиране на вътрешни USB устройства ................................................................ 168

Почистване на продукта ................................................................................................................ 171

Почистване на пътя на хартията .................................................................................. 171

Актуализации за устройството ...................................................................................................... 171

10 Решаване на проблеми .......................................................................................................................... 173

Самопомощ ..................................................................................................................................... 174
Контролен списък за решаване на проблеми .............................................................................. 175

Фактори, които се отразяват на работата на продукта ............................................... 176

Възстановяване на фабричните настройки ................................................................................. 177
Тълкуване на съобщенията на контролния панел ....................................................................... 178

Типове съобщения на контролния панел .................................................................... 178
Съобщения на контролния панел ................................................................................. 178

Хартията се подава неправилно или засяда ............................................................................... 179

Принтерът не поема хартия .......................................................................................... 179
Принтерът поема няколко листа хартия ...................................................................... 179
Избягване на засяданията на хартия ........................................................................... 179

Изчистване на засядания .............................................................................................................. 181

Местоположение на засядането ................................................................................... 181
Изчистване на засядания от изходните области ........................................................ 181

Изчистване на засядания от задната изходна касета ................................ 182
Изчистване на засядания от допълнителното подреждащо устройство
или телбода/подреждащото устройство ..................................................... 182

BGWW

xi

background image

Изчистване на засядания на хартия от допълнителното
подреждащо устройство или телбод/подреждащо устройство 183
Изчистване на засядания на скоби от допълнителния
телбод/подреждащо устройство .................................................. 183

Почистване на засядания от допълнителната пощенска кутия с 5
контейнера ..................................................................................................... 185

Изчистване на засядания от областта на фюзера ...................................................... 187
Изчистване на засядания от допълнителното устройство за двустранен печат ..... 190
Изчистване на засядания от тавите ............................................................................. 192

Изчистване на засядания от тава 1 ............................................................. 192
Изчистване на засядания от тава 2 или допълнителна тава за 500
листа ............................................................................................................... 192
Изчистване на засядания от допълнителната тава за 1 500 листа .......... 193

Почистване на засядания от допълнителното устройство за подаване на
пликове ........................................................................................................................... 195
Изчистване на засядания в областта на горния капак и печатащата касета ........... 196
Възстановяване след засядане .................................................................................... 198

Подобряване на качеството на печат ........................................................................................... 199

Изберете тип хартия ...................................................................................................... 199
Използване на хартия, която отговаря на спецификациите на HP ........................... 199
Печат на почистваща страница .................................................................................... 200
Проверка на печатащата касета ................................................................................... 200
Използване на най-добрия за нуждите ви драйвер за принтер ................................. 202

Принтерът не печата или печата бавно ....................................................................................... 203

Принтерът не печата ..................................................................................................... 203
Принтерът печата бавно ............................................................................................... 204

Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство ......................... 205

Менюто Retrieve From USB (Извличане от USB) не се отваря, когато поставите
USB устройството .......................................................................................................... 205
Файлът не се отпечатва от USB устройството с памет .............................................. 205
Файлът, който искате да отпечатате, не излиза в менюто Retrieve From USB
(Извличане от USB) ....................................................................................................... 206

Решаване на проблеми с връзката ............................................................................................... 207

Разрешаване на проблеми с директната връзка ........................................................ 207
Разрешаване на проблеми с мрежата ......................................................................... 207

Лоша физическа връзка ................................................................................ 207
Компютърът използва за принтера грешен IP адрес ................................. 207
Компютърът не може да комуникира с устройството ................................. 208
Принтерът използва неправилни настройки за връзка и дуплекс за
мрежата .......................................................................................................... 208
Нови приложни програми може да са довели до проблеми със
съвместимостта ............................................................................................. 208

xii

BGWW

background image

Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени ......... 208
Принтерът е забранен или други мрежови настройки са неправилни ..... 208

Решаване на софтуерни проблеми с устройството в Windows .................................................. 209

Драйвер на принтера за устройството не се вижда в папката Printer (Принтер) ..... 209
Съобщение за грешка се появява по време на инсталирането на софтуера .......... 209
Устройството е в режим на готовност, но нищо не се отпечатва .............................. 209

Решаване на софтуерни проблеми с устройството с Mac .......................................................... 211

Драйверът на принтера не е посочен в списъка "Печат и факс" ............................... 211
Името на продукта не се появява в списъка с принтери в списъка "Печат и
факс" ............................................................................................................................... 211
Драйверът на принтера не задава автоматично избрания от вас принтер в
списъка "Печат и факс" ................................................................................................. 211
Заданието за печат не е изпратено до желаното устройство .................................... 212
Когато се свързвате чрез USB кабел, продуктът не се появява в списъка "Печат
и факс", след като изберете драйвера ......................................................................... 212
Вие използвате драйвер за принтер с общо предназначение, когато използвате
USB връзка ..................................................................................................................... 212

Приложение а Консумативи и принадлежности за продукта .............................................................. 213

Поръчка на части, принадлежности и консумативи ..................................................................... 214
Номера на части ............................................................................................................................. 215

Принадлежности за боравене с хартия ....................................................................... 215
Части за самостоятелен ремонт от клиента ................................................................ 216
Кабели и интерфейси .................................................................................................... 216

Приложение б Обслужване и поддръжка ................................................................................................ 217

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard ............................................................ 218
Гаранцията Premium Protection Warranty на HP: Декларация за ограничена гаранция за
печатащата касета за LaserJet ...................................................................................................... 220
Данни, съхранявани на печатащата касета ................................................................................. 221
Лицензно споразумение с краен потребител ............................................................................... 222
Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента .............................................. 225
Поддръжка на клиенти ................................................................................................................... 226
Опаковайте отново продукта ......................................................................................................... 227

Приложение в Спецификации на продукта ............................................................................................. 229

Физически спецификации .............................................................................................................. 230
Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване .......................... 230
Експлоатационна среда ................................................................................................................. 231

BGWW

xiii

background image

Приложение г Нормативна информация ................................................................................................. 233

Наредби на FCC ............................................................................................................................. 234
Програма за екологично стопанисване на продукта ................................................................... 235

Опазване на околната среда ........................................................................................ 235
Отделяне на озон ........................................................................................................... 235
Потребление на енергия ............................................................................................... 235
Консумация на тонер ..................................................................................................... 235
Използване на хартия .................................................................................................... 235
Пластмаси ...................................................................................................................... 235
консумативи за печат за HP LaserJet ........................................................................... 236
Указания за връщане и рециклиране ........................................................................... 236

Съединени щати и Пуерто Рико ................................................................... 236

Връщане на повече от една касета ............................................. 236
Връщане на единични бройки ..................................................... 236
Изпращане ..................................................................................... 237

Връщане извън САЩ .................................................................................... 237

Хартия ............................................................................................................................. 237
Ограничения за използвани материали ....................................................................... 237
Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския
съюз ................................................................................................................................ 238
Химически вещества ..................................................................................................... 238
Данни за безопасността на материалите (ДБМ) ......................................................... 238
За още информация ...................................................................................................... 238

Декларация за съответствие ......................................................................................................... 240
Декларации за безопасност ........................................................................................................... 242

Безопасност на лазера .................................................................................................. 242
Условия на канадската Декларация за съответствие ................................................. 242
Декларация на VCCI (Япония) ...................................................................................... 242
Инструкции за захранващия кабел ............................................................................... 242
Декларация за захранващия кабел (Япония) .............................................................. 242
Декларация за електромагнитна съвместимост (Китай) ............................................ 243
Декларация за електромагнитна съвместимост (Корея) ............................................ 243
Декларация за електромагнитни смущения (Тайван) ................................................. 243
Стабилност на продукта ................................................................................................ 243
Декларация за лазера за Финландия ........................................................................... 243
Декларация за GS (Германия) ...................................................................................... 244
Таблица с вещества (Китай) ......................................................................................... 244
Декларация за ограничение на опасните вещества (Турция) .................................... 244

Азбучен указател .......................................................................................................................................... 245

xiv

BGWW

background image

1