HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Азбучен указател

background image

Азбучен указател

А

актуализации, изтегляне за

устройството 171

акустични спецификации 230

Б

бележки iii
бланка

печат (Windows) 127

брошури

печат (Windows) 136

бутон за помощ, контролен

панел 12

бутони, контролен панел 12

В

вграден уеб сървър

функции 151

Вграден уеб сървър (EWS)

задаване на пароли 157

вграден уеб сървър на HP

инструменти за отстраняване

на проблеми 154

мрежови настройки 154
настройки за защита 154
настройки за печат 153
обща конфигурация 152
списък с други връзки 155
страници с информация 152
уеб услуги на HP 154
функции 151

Вграден уеб сървър на HP 44
видове хартия

избор 119

включени батерии 237
влажност

спецификации 231

водни знаци 58

добавяне (Windows) 135

връзка

USB с Mac 48
USB с Windows 64
решаване на проблеми 207

възстановяване на фабричните

настройки 177

Г

гаранция

извършване на ремонт от

клиента 225

лиценз 222
печатащи касети 220
продукт 218

горен капак

засядания на хартия,

изчистване 196

горна изходна касета

засядания на хартия 181
печат в 91

график за заспиване

забраняване 160
разрешаване 160

грешки

софтуер 209

груба хартия

изходна касета, избор 91

Д

Данни за безопасността на

материалите (ДБМ) 238

двете страни, печат на

включване (Mac) 55

двустранен печат

включване (Mac) 55
настройки (Windows) 120

двустранно печатане

включване (Mac) 55

деинсталиране на софтуера за

Windows 43

деинсталиране на софтуер за

Mac 51

декларации за безопасност

242

декларации за безопасност на

лазера 242

декларации за нормативните

документи

програма за екологично

стопанисване на продукта
235

декларация за безопасност 243
Декларация за безопасност на

лазера 243

Декларация на VCCI, Япония

242

дефекти, повтарящи се 107
директен печат от USB

устройство 147

директен път на хартията 91
драйвери

настройки 41
настройки (Mac) 58
настройки (Windows) 113
поддържани (Windows) 38
предварителни настройки

(Mac) 58

промяна на настройките

(Mac) 52

промяна на настройките

(Windows) 41

промяна на типовете и

размерите на хартията 76

типове хартия 79
универсални 39

драйвери за принтер

избиране 202

BGWW

Азбучен указател 245

background image

драйвери за принтера (Mac)

настройки 58

драйвери за принтера (Windows)

настройки 113
поддържани 38
промяна на настройките 41

драйвери на принтери (Mac)

промяна на настройките 52

драйвери с емулация на PS 38

Е

Европейски съюз, изхвърляне на

отпадъци 238

екологични характеристики 5
електрически спецификации

230

етикети

изходна касета, избор 91
печат (Windows) 129

З

задания

настройки за Macintosh 55

задания, печат

съхраняване временно

(Windows) 143

съхраняване на временни

копия (Windows) 143

съхраняване на постоянни

копия (Windows) 144

съхраняване на постоянни

лични копия (Windows) 144

задания, съхранени

задаване на имена

(Windows) 145

задаване на потребителски

имена (Windows) 145

изтриване 142
печат 142
създаване (Windows) 141
уведомяване, когато се

отпечатват (Windows) 145

задания за бързо копиране

съхраняване (Windows) 143

задания за печат

отмяна (Mac) 57
съхраняване временно

(Windows) 143

съхраняване на временни

копия (Windows) 143

съхраняване на постоянни

копия (Windows) 144

съхраняване на постоянни

лични копия (Windows) 144

задачи за печат 111
задна изходна касета

засядания на хартия 181
печат в 91

записване на ресурси 167
записване на ресурси, памет

167

запомняне, задания

достъпни режими 140
задаване на опции

(Windows) 143

запомняне на задания

задаване на опции

(Windows) 143

зареждане

скоби 103
тава 1 82
тава за 1 500 листа 85
тава за 500 листа 83

зареждане на хартия 82
засядания

възстановяване 198
горен капак 196
изходна касета 181
местоположения 181
област на фюзера 187
причини за 179
скоби 183
тава 1 192
тава за 1 500 листа 193
тава за 500 листа 192
устройство за двустранен

печат 190

устройство за подаване на

пликове 195

засядания на скоби 183
засядания на хартия

горен капак 196
изходна касета 181
местоположения 181
област на фюзера 187
тава 1 192
тава за 1 500 листа 193
тава за 500 листа 192

устройство за двустранен

печат 190

устройство за подаване на

пликове 195

защита

шифрован твърд диск 157

защитни функции 66

И

изисквания към браузъра

вграден уеб сървър на HP

151

изпращане на продукта 227
изтриване

съхранени задания 142

изхвърляне на продуктите след

края на жизнения им цикъл
237

изходни касети

засядания на хартия 181
избиране (Windows) 137

изчакване за влизане в спящ

режим

забрана 160
разрешаване 160

изчистване на засядания

горен капак 196
изходни области 181
местоположения 181
област на фюзера 187
тава 1 192
тава за 1 500 листа 193
тава за 500 листа 192
устройство за двустранен

печат 190

устройство за подаване на

пликове 195

имена, задание

задаване (Windows) 145

индикатори, контролен панел

12

инсталиране

USB устройства 168
памет (DIMM) 161
принтер в кабелни мрежи,

Mac 49

софтуер, USB свързване 64
софтуер, кабелни мрежи 68
устройство в кабелни мрежи,

Windows 67

246 Азбучен указател

BGWW

background image

инструменти за отстраняване на

проблеми

вграден уеб сървър на HP

154

почистваща страница 171
списък за решаване на

проблеми 175

съобщения на контролния

панел 108, 178

К

картон

изходна касета, избор 91

касета за телбод

зареждане 103

касети

, непроизведени от HP 100
гаранция 220
рециклиране 99, 236
смяна 101
съобщения за състояние 12
съхраняване 100

касети, изходни

засядания, изчистване 181
избор 91

касети, скоба

зареждане 103

касети за телбод

номера на части 216

касети с тонер. вижте печатащи

касети

качване на файлове, Mac 54
качество на печат

подобряване 199
подобряване (Windows) 119

конвенции, документ iii
конвенции за документа iii
консумативи

, непроизведени от HP 100
грешки в паметта 108
номера на части 216
поръчване 214
рециклиране 99, 236
смяна на печатащи касети

101

състояние, показване в

HP Utility 54

фалшиви 100

консумативи, състояние

съобщения на контролния

панел 12

контролен панел

бутони 12
дисплей 12
защита 158
индикатори 12
меню Administration

(Администриране) 19

меню Backup/Restore

(Архивиране/
възстановяване) 35

меню Calibrate/Cleaning

(Калибриране/почистване)
35

меню Display Settings

(Настройки на дисплея) 24

меню General Settings (Общи

настройки) 19

меню Manage Supplies

(Управление на
консумативите) 25

меню Manage Trays

(Управление на тавите) 26

меню Multi-Bin Mailbox

Settings (Настройки на
пощенска кутия с много
касети) 28

меню Network Settings

(Настройки на мрежата) 29

меню Print Settings

(Настройки за печат) 22

Меню Reports (Отчети) 19
Меню Service (Обслужване)

36

меню Stapler/Stacker

(Настройки за телбод/
устройство за
подреждане) 28

меню Troubleshooting

(Отстраняване на
проблеми) 33

меню USB Firmware Upgrade

(Надстройка на фърмуера
от USB) 36

настройки 41, 52
почистваща страница,

печат 171

съобщения, списък на

числата 108

съобщения, типове 178

контролер на принтера

защита 158

конфигуриране

IP адрес 67

копия

промяна на броя (Windows)

114

Корейска декларация за

електромагнитна
съвместимост 243

Л

лиценз, софтуер 222
лични задания

съхраняване временно

(Windows) 143

съхраняване постоянно

(Windows) 144

М

маска на подмрежа 70
мащабиране на документи

Windows 134

мащабиране на документите

Macintosh 57

Меню Administration

(Администриране), контролен
панел 19

меню Backup/Restore

(Архивиране/възстановяване),
контролен панел 35

меню Calibrate/Cleaning

(Калибриране/почистване),
контролен панел 35

Меню Display Settings

(Настройки на дисплея),
контролен панел 24

меню General Settings (Общи

настройки), контролен панел
19

меню Manage Supplies

(Управление на
консумативите), контролен
панел 25

меню Manage Trays (Управление

на тавите), контролен панел
26

BGWW

Азбучен указател 247

background image

меню Multi-Bin Mailbox Settings

(Настройки на пощенска кутия
с много касети), контролен
панел 28

меню Network Settings

(Настройки на мрежата),
контролен панел 29

меню Print Settings (Настройки

за печат), контролен панел 22

Меню Reports (Отчети),

контролен панел 19

Меню Retrieve Job (Извличане

на задание) 14, 15

меню Service (Обслужване),

контролен панел 36

меню Stapler/Stacker (Телбод/

устройство за подреждане),
контролен панел 28

меню Troubleshooting

(Отстраняване на проблеми),
контролен панел 33

меню USB Firmware Upgrade

(Надстройка на фърмуера от
USB), контролен панел 36

менюта, контролен панел

Administration

(Администриране) 19

Backup/Restore (Архивиране/

възстановяване) 35

Calibrate/Cleaning

(Калибриране/почистване)
35

Display Settings (Настройки на

дисплея) 24

Manage Supplies (Управление

на консумативите) 25

Manage Trays (Управление на

тавите) 26

Multi-Bin Mailbox Settings

(Настройки на пощенска
кутия с много касети) 28

Network Settings (Настройки

на мрежата) 29

Print Settings (Настройки за

печат) 22

Reports (Отчети) 19
Retrieve Job (Извличане на

задание) 14, 15

Service (Обслужване) 36

Stapler/Stacker Settings

(Настройки за телбод/
устройство за
подреждане) 28

Troubleshooting

(Отстраняване на
проблеми) 33

USB Firmware Upgrade

(Надстройка на фърмуера
от USB) 36

достъп 12
меню General Settings (Общи

настройки) 19

менюта на контролния панел

Retrieve Job (Извличане на

задание) 14, 15

много страници на лист 59

печат (Windows) 123

модели, сравнение на

характеристиките 2

мощност

консумирана 230

мрежа

настройки, преглед 69
настройки, промяна 69
парола, задаване 69
парола, промяна 69

мрежи

HP Web Jetadmin 156
IPv4 адрес 70
IPv6 адрес 71
защита 66
конфигуриране 65
маска на подмрежата 70
поддържани протоколи 65
шлюз по подразбиране 70

мрежи, кабелни

инсталиране на принтера,

Mac 49

инсталиране на устройството,

Windows 67

мрежови настройки

вграден уеб сървър на HP

154

Н

набор, техническо обслужване

на принтера

използване 104

набор за техническо обслужване

използване 104

набор за техническо обслужване

на принтера

използване 104

набори за техническо

обслужване

номера на части 216

надстройване на памет 161
Наредби на FCC 234
настройки

възстановяване на

фабрични 177

драйвери 41
драйвери (Mac) 52
предварителни настройки на

драйвера (Mac) 58

приоритет 41, 52

Настройки за EconoMode 99,

159

настройки за защита

вграден уеб сървър на HP

154

настройки за икономична

работа 159

настройки за печат

вграден уеб сървър на HP

153

Настройки на Macintosh

драйвери

размер хартия по избор 57

настройки на драйвера

Macintosh

водни знаци 58

настройки на драйвера за

Macintosh

съхраняване на задания 59

настройки на печат по избор

(Windows) 115

настройки на размер хартия по

избор

Macintosh 57

настройки на режим дуплекс,

смяна на 72

настройки на скоростта на

връзката 72

непроизведени от HP

консумативи 100

номера на части

консумативи 216

248 Азбучен указател

BGWW

background image

набори за техническо

обслужване 216

памет 216
печатащи касети 216
тави 215

носител

първа страница 58
размер по избор, Macintosh

настройки 57

страници на лист 59

носители 73

поддържани размери 77

О

обща конфигурация

вграден уеб сървър на HP

152

ограничения за използвани

материали 237

онлайн поддръжка 226
опаковане на продукта 227
опции за телбод

избиране (Windows) 139

ориентация

избор, Windows 124

отваряне на драйвери на

принтера (Windows) 113

отмяна

задание за печат 57

отмяна на заявка за печат

(Windows) 112

отстраняване

проблем с директен USB

печат от портативно
устройство 205

отстраняване на неизправности

засядания 179
засядания в допълнителното

устройство за двустранен
печат 190

засядания в изходната

касета 181

засядания в устройството за

подаване на пликове 195

засядания на скоби 183
засядания на хартия 181
засядания на хартия в

областта на горния капак
196

засядания на хартия в

областта на фюзера 187

засядания на хартия в тава

1 192

засядания на хартия в тава за

1 500 листа 193

засядания на хартия в тава за

500 листа 192

повтарящи се дефекти 107
проблеми при подаването на

хартия 179

проблеми с директната

връзка 207

проблеми с мрежата 207
съобщения за грешки, списък

на числата 108

отстраняване на проблеми

бавна реакция 204
не реагира 203
проблеми в Windows 209
проблеми с Mac 211
проблем с директен USB

печат от портативно
устройство 205

П

памет

включена 54
грешки в консумативите 108
инсталиране DIMM 161
надстройване 161
номера на части 216
постоянни ресурси 167
проверка на инсталирането

167

пейзажна ориентация

избор, Windows 124

печат

настройки (Mac) 58
настройки (Windows) 113
от USB устройства с памет

147

съхранени задания 142

печатане на повече от една

страница 59

избиране (Windows) 123

печатане от двете страни

включване (Mac) 55
настройки (Mac) 59

печатане по интернет

HP ePrint 44, 55

печатаща касета

засядания на хартия 196

печатащи касети

, непроизведени от HP 100
гаранция 220
номера на части 216
проверка за повреда 106
рециклиране 99, 236
смяна 101
съобщения за състояние 12
съхраняване 100
чипове за памет 221

печат от двете страни

настройки (Windows) 120

пликове

зареждане 88
изходна касета, избор 91

повтарящи се дефекти,

отстраняване на
неизправности 107

Повторно опаковане на

продукта 227

подаващи ролки, смяна 104
подаващо устройство за пликове

номер на част 215

поддръжка

онлайн 226
повторно опаковане на

продукта 227

поддръжка на клиенти

онлайн 226
повторно опаковане на

продукта 227

поддържана хартия 77
поддържани операционни

системи 38, 48

подравняване при двустранен

печат

задаване 146

подреждащо устройство

печат в 92

помощ

опции за печат (Windows)

114

портретна ориентация

избор, Windows 124

BGWW

Азбучен указател 249

background image

поръчване

консумативи и

принадлежности 214

номера на части за 215

последна страница

печат на различна хартия

(Windows) 132

поставка за принтера

номер на част 215

постоянни ресурси 167
потребителски имена

задаване за съхранени

задания (Windows) 145

почистване

продукт 171
път на хартията 171, 200

почистване на засядания

скоби 183

пощенски картички

изходна касета, избор 91

предварителни настройки

(Mac) 58

предварително отпечатана

хартия

печат (Windows) 127

предупреждения iii
предупреждения, имейл 55
предупреждения за внимание

iii

предупреждения по имейл 55
преки пътища (Windows)

използване 115
създаване 116

премахване на софтуер за

Mac 51

премахване на софтуер за

Windows 43

преоразмеряване на документи

Windows 134

преоразмеряване на

документите

Macintosh 57

прехвърлящи ролки, смяна 104
придърпващи ролки

поръчка 216
смяна 104

принадлежност за двустранен

печат

засядания 190
номер на част 215

принадлежности

номера на части 215
поръчване 214

приоритет, настройки 41, 52
проблеми с поемането на хартия

решаване на 179

проверка и задържане

избиране (Windows) 143

Програма за екологично

стопанисване на продукта
235

Продукт без съдържание на

живак 237

прозрачни фолиа

печат (Windows) 129

прозрачно фолио

изходна касета 91

протоколи, мрежа 65
първа страница

използване на различна

хартия 58

печат на различна хартия

(Windows) 132

Р

работна среда

спецификации 231

размери, принтер 230
размери на страница

избор 119
избор на потребителски 119

размери на страницата

мащабиране на документи до

размер за побиране
(Windows) 134

размери на хартията

поддържани 77

размер на хартията

промяна 76

разрешаване

проблеми с директната

връзка 207

проблеми с мрежата 207

разрешаване на проблеми

съобщения, типове 178

рециклиране 5, 236

Информация за програмата

на HP за връщане на
консумативи за печат и

защита на околната среда
236

рециклиране на консумативи

99

решаване на проблеми

предупреждения по имейл

55

ролки

поръчка 216
смяна 104

С

сервиз

повторно опаковане на

продукта 227

системни изисквания

вграден уеб сървър на HP

151

смяна на печатащи касети 101
софтуер

HP Printer Utility 54
HP Web Jetadmin 44
Mac 54
вграден уеб сървър 44
деинсталиране за Mac 51
деинсталиране за Windows

43

инсталиране, USB

свързване 64

инсталиране, кабелни

мрежи 68

лицензно споразумение за

софтуера 222

настройки 41, 52
поддържани операционни

системи 38, 48

проблеми 209

Софтуер за HP-UX 45
Софтуер за Linux 45
Софтуер за SAP 45
Софтуер за Solaris 45
Софтуер за UNIX 45
специална хартия

печат (Windows) 129
указания 74

специални носители

указания 74

спецификации

електрически и акустични

230

250 Азбучен указател

BGWW

background image

работна среда 231
физически 230

спиране на заявка за печат

(Windows) 112

Списък на PCL шрифтовете

описание 150

Списък на PS шрифтовете

описание 150

списък с други връзки

вграден уеб сървър на HP

155

спящ режим

забраняване 159
разрешаване 159

сравнение на принтери 2
среда за принтера

спецификации 231

срещу фалшиви консумативи

100

страница за използването

описание 150

страница за състоянието на

консумативите

описание 150

страница на състоянието на

консумативите

отпечатване 107

страница с директории на

файловете

описание 150

страница с текущи настройки

описание 150

страници на лист 59

избиране (Windows) 123

страници с информация

вграден уеб сървър на HP

152

отпечатване 150

страници с конфигурация

описание 150

съвети iii
съобщение за извършване на

техническо обслужване 104

съобщения

индикатори, контролен

панел 12

предупреждения по имейл

55

списък на числата 108
типове 178

съобщения за грешка

типове 178

съобщения за грешки

индикатори, контролен

панел 12

контролен панел 178
предупреждения по имейл

55

списък на числата 108

състояние

HP Utility, Mac 54
съобщения, типове 178

състояние, консумативи

съобщения на контролния

панел 12

съхранени задания

задаване на имена

(Windows) 145

задаване на потребителски

имена (Windows) 145

защита 158
изтриване 142
отпечатване 142
създаване (Windows) 141
уведомяване, когато се

отпечатват (Windows) 145

съхраняване

печатащи касети 100

съхраняване, задание

задаване на опции

(Windows) 143

съхраняване, задания

достъпни режими 140
настройки за Macintosh 55,

59

съхраняване на задания

временни копия (Windows)

143

временни лични задания

(Windows) 143

достъпни режими 140
задаване на опции

(Windows) 143

настройки за Macintosh 59
постоянни копия (Windows)

144

постоянни лични копия

(Windows) 144

проверка и задържане

(Windows) 143

с Windows 141

Т

тава 1

зареждане 82
засядания на хартия 192

тава 2

засядания на хартия 192

Тава 2

зареждане 83

тава3

физически спецификации

230

тава 3

засядания на хартия 192

Тава 3

зареждане 83

тава за 1 500 листа

зареждане 85
засядания на хартия 193

тава за 500 листа

зареждане 83
засядания на хартия 192

тави

зареждане 82
зареждане на тава 1 82
зареждане на тава за 1 500

листа 85

зареждане на тава за 500

листа 83

засядания на хартия 181,

192, 193

избор (Windows) 119
конфигуриране 89
настройки за Macintosh 54
номера на части 215
ориентация на хартията 87

Тайванска декларация за

електромагнитни смущения
243

твърди дискове

шифровани 157

тегло, принтер 230
тежка хартия

изходна касета, избор 91

телбод/подреждащо устройство

засядания, скоби 183
печат в 92

BGWW

Азбучен указател 251

background image

телбод/устройство за

подреждане

зареждане на скоби 103
номер на част 215

температурни спецификации

231

техническа поддръжка

онлайн 226
повторно опаковане на

продукта 227

типове хартия

промяна 76

титулни страници

печат (Mac) 58
печат на различна хартия

(Windows) 132

У

Уебсайт на HP за измами 100
уебсайтове

доклади за измами 100

уеб сайтове

HP Web Jetadmin,

изтегляне 156

Данни за безопасността на

материалите (ДБМ) 238

поддръжка на клиенти 226
поддръжка на клиенти за

Macintosh 226

универсален драйвер за

печат 39

уебсайт срещу измами 100
уеб услуги на HP

разрешаване 154

Уеб услуги на HP, включване

126

универсален драйвер за печат

39

Универсален драйвер за печат

на HP 39

управление на мрежа 69
Условия на канадската

Декларация за съответствие
242

устройство за подаване на

пликове

засядания на хартия 195

устройство за подреждане

номер на част 215

Ф

файлове PostScript Printer

Description (PPD)

включени 54

фалшиви консумативи 100
физически спецификации 230
Финска Декларация за

безопасност на лазера 243

формуляри

печат (Windows) 127

фърмуер

актуализиране, Mac 54

фърмуер, изтегляне на нов 171
фюзер

засядания на хартия 187
смяна 104

Х

характеристики 2
хартия

зареждане на тава 1 82
зареждане на тава за 1 500

листа 85

зареждане на тава за 500

листа 83

засядания 179
избиране 199
корици, използване на

различна хартия 132

печат върху предварително

отпечатани бланки или
формуляри (Windows) 127

поддържани размери 77
поддържани типове 79
първа и последна страница,

използване на различна
хартия 132

първа страница 58
размер по избор, Macintosh

настройки 57

страници на лист 59

хартия, поръчване 214
хартия, специална

печат (Windows) 129

хартия с малки размери, печат

върху 91

Ч

чип за памет, печатаща касета

описание 221

чип с памет, печатаща касета

местоположение 97

Ш

шлюз, настройка по

подразбиране 70

шлюз по подразбиране,

настройка 70

шрифт

постоянни ресурси 167

шрифтове

качване, Mac 54

A

AirPrint 56

D

DIMM

инсталиране 161
номера на части 216

DIMM модули

проверка на инсталирането

167

DIMM памети

защита 158

E

EIO карти

инсталиране 161

Explorer, поддържани версии

вграден уеб сървър на HP

151

H

HP Customer Care (Поддръжка

на клиенти на HP) 226

HP ePrint

описание 44, 55

HP ePrint, използване 126
HP Printer Utility 54
HP Utility 54
HP Utility, Mac 54
HP Web Jetadmin 44, 156

I

Internet Explorer, поддържани

версии

вграден уеб сървър на HP

151

IP Security (IPsec) 157
IPv4 адрес 70

252 Азбучен указател

BGWW

background image

IPv6 IP адрес 71
IP адрес

конфигуриране 67

J

Jetadmin, HP Web 44, 156

M

Mac

настройки на драйвера 52,

58

поддържани операционни

системи 48

премахване на софтуер 51
проблеми, отстраняване на

211

промяна на видовете и

размерите на хартията 57

софтуер 54

Macintosh

HP Printer Utility 54
поддръжка 226
преоразмеряване на

документите 57

N

Netscape Navigator, поддържани

версии

вграден уеб сървър на HP

151

P

PCL драйвери 38

универсални 39

PPD файлове

включени 54

S

SIMM, несъвместимост 161
Sleep Schedule (График за

заспиване)

настройка 160

T

TCP/IP

ръчно конфигуриране на

параметрите на IPv4 70

ръчно конфигуриране на

параметрите на IPv6 71

U

USB кабел, номер на част 216
USB конфигурация, Mac 48
USB конфигурация, Windows

64

USB устройства

инсталиране 168

USB устройства с памет

печат от 147

W

Windows

настройки на драйвера 41
поддържани драйвери 38
поддържани операционни

системи 38

универсален драйвер за

печат 39

BGWW

Азбучен указател 253

background image

254 Азбучен указател

BGWW

background image
background image

*CE988-90932*

*CE988-90932*

CE988-90932