HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Инсталиране на софтуера

background image

Инсталиране на софтуера

1.

Инсталирайте софтуера от компактдиска. Щракнете върху иконата на устройството и
следвайте указанията на екрана.

Ако не сте добавили принтер по време на инсталирането от компактдиска, продължете
със следващата стъпка.

2.

На компютъра отворете менюто Apple , щракнете върху менюто System Preferences
(Системни предпочитания)
и след това щракнете върху иконата Print & Fax (Печат и
факс)
.

3.

Щракнете върху символа плюс (+) в долния ляв ъгъл на колоната Printer Names (Имена
на принтери).

По подразбиране Mac OS X използва метода Bonjour, за да намери драйвера и да добави
устройството в изскачащото меню за принтерите. Този метод е най-добър в повечето
случаи. Ако Mac OS X не може да намери драйвера на принтера на HP, се показва
съобщение за грешка. Инсталирайте отново софтуера.

Ако свързвате устройството в голяма мрежа, може би е най-добре да използвате печат по
IP вместо Bonjour. Изпълнете следните стъпки:

а.

От прозореца Add Printer (Добавяне на принтер) щракнете върху бутона IP Printer
(IP принтер)
.

б.

От падащия списък Protocol (Протокол) изберете опцията HP Jetdirect-Socket
(Сокет на HP Jetdirect)
. Въведете IP адреса или името на хост за устройството. От

50

Глава 4 Използване на устройството с Mac

BGWW

background image

падащия списък Print Using (Печат с) изберете модела на устройството, ако вече не
е избран.

4.

Отпечатайте една страница от някоя програма, за да се уверите, че софтуерът е
инсталиран правилно.