HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Функции на HP Utility

background image

Функции на HP Utility

HP Utility се състои от страници, които се отварят с щракване в списъка Configuration Settings
(Настройки на конфигурацията)
. Следващата таблица описва операциите, които можете да
извършвате от тези страници. В горната част на някоя страница щракнете върху връзката
HP Support (Поддръжка от HP) за достъп до информация за техническа помощ, онлайн
поръчване на консумативи, онлайн регистрация, рециклиране и връщане.

Меню

Елемент

Описание

Information And
Support (Информация
и поддръжка)

Supplies Status
(Състояние на
консумативите)

Показва състоянието на консумативите в устройството и дава
връзки за онлайн поръчване на консумативи.

Device Information
(Информация за
устройството)

Показва информация за текущо избраното устройство.

File Upload (Качване
на файлове)

Прехвърля файлове от компютъра в устройството.

Upload Fonts (Качване
на шрифтове)

Прехвърля файлове с шрифтове от компютъра в устройството.

Update Firmware
(Актуализиране на
фърмуера)

Прехвърля файл за актуализиране на фърмуера в
устройството.

Commands (Команди)

Изпраща специални символи или команди за печат към
устройството след заданието за печат.

Printer Settings
(Настройки на
принтера)

Trays Configuration
(Конфигурация на
тавите)

Променя настройките за тавите по подразбиране.

Economode & Toner
Density (Икономичен
режим и плътност на
тонера)

Променя плътността на тонера за по-икономичното му
използване

Resolution
(Разделителна
способност)

Задава разделителната способност по подразбиране за
устройството

54

Глава 4 Използване на устройството с Mac

BGWW

background image

Меню

Елемент

Описание

Output Devices
(Изходни устройства)

Управлява настройките за допълнителните изходни
принадлежности

Duplex Mode (Режим
на двустранен печат)

Включва режима за автоматичен двустранен печат.

Stored Jobs
(Съхранени задания)

Управлява заданията за печат, съхранени на твърдия диск на
устройството.

E-mail Alerts
(Предупреждения по
имейл)

Конфигурира устройството да уведомява по имейл за
определени събития.

Network Settings
(Настройки на
мрежата)

Конфигурира мрежовите настройки, например настройките за
IPv4 и IPv6.

Supplies Management
(Управление на
консумативите)

Конфигурира какво трябва да прави устройството, когато
консумативите са на изчерпване.

Protect Direct Ports
(Защита на директните
портове)

Забранява печатането по USB или паралелни портове.

Additional Settings
(Допълнителни
настройки)

Осигурява достъп до вградения уеб сървър на HP.