HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Display Settings (Настройки на дисплея)

background image

Меню Display Settings (Настройки на дисплея)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто Display Settings
(Настройки на дисплея).

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

Таблица 2-7

Меню Display Settings (Настройки на дисплея)

Първо ниво

Второ ниво

Стойности

Display Brightness (Яркост на дисплея)

Диапазон от -10 до 10

Language (Език)

Избиране от списък с езици, поддържани
от устройството.

Show IP Address (Показване на IP
адрес)

Display (Дисплей)

Hide (Скриване)

Inactivity Timeout (Таймаут при
бездействие)

Диапазон: 10-300 секунди

По подразбиране = 60 секунди

24

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Таблица 2-7

Меню Display Settings (Настройки на дисплея) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Стойности

Clearable Warnings (Предупреждения,
които могат да се изчистят)

On (Включен)

Job (Задание)*

Continuable Events (Събития, след които
може да се продължи)

Auto continue (10 seconds)
(Автоматично продължаване (10
секунди))
*

Press OK to continue (Натиснете ОК, за
да продължите)