HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню General Settings (Общи настройки)

background image

Меню General Settings (Общи настройки)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто General Settings
(Общи настройки)
.

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

Таблица 2-4

Меню General Settings (Общи настройки)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Date/Time settings
(Настройки на датата/
часа)

Date/Time Format
(Формат на датата/
часа)

Date Format (Формат
на датата)

DD/MMM/YYYY (ДД/
МММ/ГГГГ)

MMM/DD/YYYY (МММ/
ДД/ГГГГ)

YYYY/MMM/DD (ГГГГ/
МММ/ДД)

Time Format (Формат
на часа)

12 hour (AM/PM) (12-
часов (AM/PM))

24 hours (24 часа)

Date/Time (Дата/час)

Date (Дата)

Month (Месец)

Day (Ден)

Year (Година)

Изберете стойности от
списъците.

BGWW

Меню Administration (Администриране)

19

background image

Таблица 2-4

Меню General Settings (Общи настройки) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Time (Час)

Hour (Час)

Minute (Минута)

AM/PM

Изберете стойности от
списъците.

Time Zone (Часова
зона)

Изберете часовата
зона от списъка.

Adjust for Daylight
Savings (Настройка за
лятно часово време)

On (Включен)*

Off (Изключен)

Energy Settings
(Настройки за
енергия)

Sleep Timer Settings
(Настройки на
таймера за заспиване)

Sleep/Auto Off Timer
(Таймер за заспиване/
автоматично
изключване)

Enabled (Разрешено)*

Disabled (Забранено)

Sleep/Auto Off After
(Заспиване/
автоматично
изключване след)

Ако сте разрешили
таймера за заспиване/
автоматично
изключване, въведете
стойност между 0 и 120
минути.

Стойност по
подразбиране: 30
минути

Wake/Auto On Events
(Събития за
събуждане/
автоматично
включване)

All Events (Всички
събития)
*

Network port (Мрежов
порт)

Power button only
(Само от бутона за
захранване)

Print Quality (Качество
на печат)

Image Registration
(Центриране на
изображение)

Adjust Tray <X>
(Регулирайте тавата
<X>)

Print Test Page (Печат
на тестова страница)

X1 Shift (X1
отместване)

Y1 Shift (Y1
отместване)

X2 Shift (X2
отместване)

Y2 Shift (Y2
отместване)

-5,00 мм до 5,00 мм

Adjust paper types
(Настройка на
видовете хартия)

Изберете от списък с
видовете хартия,
поддържани от
устройството.
Възможните опции са
едни и същи за всеки
вид хартия.

Print Mode (Режим на
печат)

Избиране от списък с
режими на печат.

20

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Таблица 2-4

Меню General Settings (Общи настройки) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Resistance Mode
(Режим на
съпротивление)

Normal (Нормален)

Up (Нагоре)

Down (Надолу)

Humidity Mode (Режим
на влажност)

Normal (Нормален)

High (Висока)

Restore Modes
(Възстановяване на
режимите)

Optimize
(Оптимизиране)

Line Detail (Детайл на
линия)

Normal (Нормален)*

Alternate 1
(Алтернативно 3)

Alternate 2
(Алтернативно 3)

Alternate 3
(Алтернативно 3)

Off (Изключен)

Restore Optimize
(Възстановяване на
оптимизацията)

Resolution
(Разделителна
способност)

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Off (Изключен)

On (Включен)*

Economode
(Икономичен режим)

Off (Изключен)*

On (Включен)

Toner Density
(Плътност на тонера)

Диапазон: 1-5

Стойност по
подразбиране = 3

Quiet Mode (Тих
режим)

Off (Изключен)*

On (Включен)

Jam Recovery
(Възстановяване след
засядане)

Auto (Автоматично)*

Off (Изключен)

On (Включен)

BGWW

Меню Administration (Администриране)

21

background image

Таблица 2-4

Меню General Settings (Общи настройки) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Manage Stored Jobs
(Управление на
съхранените задания)

Quick Copy Job
Storage Limit (Лимит
за съхраняване на
задания за бързо
копиране)

1-100

Стойност по
подразбиране = 32

Quick Copy Job Held
Timeout (Таймаут при
задържане на задание
за бързо копиране)

Off (Изключен)*

1 Hour (1 час)

4 Hours (4 часа)

1 Day (1 ден)

1 Week (1 седмица)

Default Folder Name
(Име на папка по
подразбиране)

Sort Stored Jobs By
(Сортиране на
съхранените задания
по)

Job Name (Име на
задание)
*

Date (Дата)

Restore Factory
Settings
(Възстановяване на
фабричните
настройки)