HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Manage Trays (Управление на тавите)

background image

Меню Manage Trays (Управление на тавите)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто Manage Trays
(Управление на тавите)
.

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

Таблица 2-9

Меню Manage Trays (Управление на тавите)

Първо ниво

Стойности

Use Requested Tray (Използване на исканата тава)

Exclusively (Изключително)*

First (Първа)

Manually Feed Prompt (Подкана за ръчно подаване)

Always (Винаги)*

Unless Loaded (Ако не е заредена)

Size/Type Prompt (Подкана за размер/тип)

Display (Дисплей)*

Do Not Display (Не извеждай на дисплея)

Use Another Tray (Използване на друга тава)

Enabled (Разрешено)*

Disabled (Забранено)

Alternative Letterhead Mode (Алтернативен режим за
фирмени бланки)

Disabled (Забранено)*

Enabled (Разрешено)

Duplex Blank Pages (Празни страници при двустранен
печат)

Auto (Автоматично)*

Yes (Да)

Tray 2 Model (Модел на тава 2)

Standard Tray (Стандартна тава)

Custom Tray (Тава с потребителски размер)

26

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Таблица 2-9

Меню Manage Trays (Управление на тавите) (продължение)

Първо ниво

Стойности

Image Rotation (Завъртане на изображението)

Standard (Стандартно)

Alternate (Алтернативно)

Override A4/Letter (Пренебрегване на A4/letter)

Yes (Да)*

No (Не)

BGWW

Меню Administration (Администриране)

27

background image

Меню Stapler/Stacker Settings (Настройки за телбод/подреждащо

устройство)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто Stapler/Stacker
Settings
(Настройки за телбод/подреждащо устройство).

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

Таблица 2-10