HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Network Settings (Настройки на мрежата)

background image

Меню Network Settings (Настройки на мрежата)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто Network Settings
(Настройки на мрежата)
.

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

Таблица 2-12

Меню Network Settings (Настройки на мрежата)

Първо ниво

Стойности

I/O Timeout (В/И таймаут)

Диапазон: 5-300 секунди

Стойност по подразбиране = 15

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

За подробна информация прегледайте следващата таблица.

Таблица 2-13

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Information
(Информация)

Print Sec Page
(Отпечатване на
страница с
настройките за
защита)

Yes (Да)

No (Не)*

TCP/IP

Enable (Разрешаване)

On (Включен)*

Off (Изключен)

Host Name (Име на
хост)

IPV4 Settings
(Настройки за IPv4)

Config Method (Метод
на конфигуриране)

Bootp

DHCP*

Auto IP (Автоматично
задаване на IP)

Manual (Ръчно)

Manual Settings
(Ръчни настройки)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Това

меню е достъпно само
ако изберете опцията
Manual (Ръчно) под
менюто Config Method
(Метод на
конфигуриране)
.

IP Address (IP адрес)

Въведете адреса.

Subnet Mask (Маска на
подмрежа)

Въведете адреса.

Default Gateway (Шлюз
по подразбиране)

Въведете адреса.

BGWW

Меню Administration (Администриране)

29

background image

Таблица 2-13

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Default IP (IP адрес по
подразбиране)

Auto IP (Автоматично
задаване на IP)
*

Legacy
(Съвместимост назад)

DHCP Release
(Освобождаване на
DHCP)

No (Не)*

Yes (Да)

DHCP Renew
(Обновяване на DHCP)

No (Не)*

Yes (Да)

Primary DNS (Основен
DNS)

Secondary DNS
(Вторичен DNS)

IPV6 Settings
(Настройки за IPv4)

Enable (Разрешаване)

Off (Изключен)

On (Включен)*

Address (Адрес)

Manual Settings
(Ръчни настройки)

Enable (Разрешаване)

Address (Адрес)

DHCPV6 Policy
(Правила за DHCPV6)

Router Specified
(Зададен е
маршрутизатор)

Router Unavailable
(Недостъпен
маршрутизатор)
*

Always (Винаги)

Primary DNS (Основен
DNS)

Secondary DNS
(Вторичен DNS)

Proxy Server (Прокси
сървър)

Proxy Port (Прокси
порт)

Idle Timeout (Таймаут
при бездействие)

Security (Защита)

Secure Web (Защитен
уеб)

HTTPS Required
(Задължителен
HTTPS)
*

HTTPS Optional
(Незадължителен
HTTPS)

IPSEC

Keep (Запазване)

Disable (Забрана)*

30

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Таблица 2-13

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

802.1X

Reset (Нулиране)

Keep (Запазване)*

Reset Security
(Възстановяване на
фабричните
настройки за защита)

Yes (Да)

No (Не)*

Diagnostics
(Диагностика)

Embedded Tests
(Вградени тестове)

LAN HW Test (Тест на
хардуера за локална
мрежа)

Yes (Да)

No (Не)*

HTTP Test (Тест на
HTTP)

Yes (Да)

No (Не)*

SNMP Test (Тест на
SNMP)

Yes (Да)

No (Не)*

Data Path Test (Тест на
пътя за данни)

Yes (Да)

No (Не)*

Select All Tests (Избор
на всички тестове)

Yes (Да)

No (Не)*

Execution Time [H]
(Време за изпълнение
[ч])

Диапазон: 1-60 часа

По подразбиране = 1
час

Execute (Изпълнение)

No (Не)*

Yes (Да)

Ping Test (Тест ping)

Dest Type (Тип на
местоназначението)

IPV4

IPV6

Dest IPv4 (IPv4 на
местоназначението)

Dest IPv6 (IPv6 на
местоназначението)

Packet Size (Размер на
пакета)

Timeout (Таймаут)

Count (Брой)

Print Results
(Отпечатване на
резултатите)

Yes (Да)

No (Не)

Execute (Изпълнение)

Yes (Да)

No (Не)

Ping Results
(Резултати от ping)

Packets Sent
(Изпратени пакети)

BGWW

Меню Administration (Администриране)

31

background image

Таблица 2-13

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Packets Received
(Приети пакети)

Percent Lost (Процент
на загубените)

RTT Min (Минимално
RTT)

RTT Max (Максимално
RTT)

RTT Average (Средно
RTT)

Ping in Progress
(Изпълнява се ping)

Yes (Да)

No (Не)

Refresh (Обновяване)

Yes (Да)

No (Не)

Link Speed (Скорост
на връзката)

Auto (Автоматично)*

10T Half (Половина)

10T Full (Пълна)

100TX Half (Половина)

100TX Full (Пълна)

1000T Full (Пълна)

32

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW