HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Reports (Отчети)

background image

Меню Reports (Отчети)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало , изберете
менюто Administration (Администриране) и след това изберете менюто Reports (Отчети).

Таблица 2-3

Меню Reports (Отчети)

Първо ниво

Второ ниво

Configuration/Status Pages (Страници с конфигурация/
състояние)

Карта на меню Administration (Администриране)

Configuration Page (Страница с конфигурацията)

Supplies Status Page (Страница за състоянието на
консумативите)

Usage Page (Страница за използването)

File Directory Page (Страница с директории на файловете)

Current Settings Page (Страница с текущи настройки)

Other Pages (Други страници)

PCL Font List (Списък на PCL шрифтове)

PS Font List (Списък на PS шрифтове)