HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Меню Supplies (Консумативи)

background image

Меню Supplies (Консумативи)

За да се покаже: От контролния панел на устройството натиснете бутона Начало и след
това изберете менюто Supplies (Консумативи).

В следващата таблица звездичките (*) означават фабричната настройка по подразбиране.

Таблица 2-1

Меню Supplies (Консумативи)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Manage Supplies
(Управление на
консумативите)

Print Supplies Status
(Печат на състоянието
на консумативите)

Supply Settings
(Настройки за
консумативите)

Black Cartridge (Черна
касета)

Very Low Settings
(Настройки при много
ниско ниво)

Stop (Стоп)

Prompt to continue
(Напомняне за
продължение)

Continue (Продължи)*

Low Threshold Settings
(Настройки за нисък
праг)

1-100%

Стойности по
подразбиране за
касетата CE390A:

M601 = 8%

M602 = 11%

M603 = 20%

Стойности по
подразбиране за
касетата CE390X:

M602 = 5%

M603 = 9%

Maintenance Kit
(Набор за техническо
обслужване)

Very Low Settings
(Настройки при много
ниско ниво)

Stop (Стоп)

Prompt to continue
(Напомняне за
продължение)

Continue (Продължи)*

Low Threshold Settings
(Настройки за нисък
праг)

1-100%

По подразбиране = 10%

Supply Messages
(Съобщения за
консумативите)

Low Message
(Съобщение за ниско
ниво)

On (Включен)*

Off (Изключен)

Level Gauge
(Индикатор на ниво)

On (Включен)*

Off (Изключен)

Reset Supplies
(Нулиране на
консумативите)

New Maintenance Kit
(Нов набор за
техническо обслужване)

No (Не)

Yes (Да)

16

Глава 2 Менюта на контролния панел

BGWW

background image

Таблица 2-1

Меню Supplies (Консумативи) (продължение)

Първо ниво

Второ ниво

Трето ниво

Четвърто ниво

Стойности

Black Cartridge (Черна
касета)

Показва се
състоянието.

Maintenance Kit
(Набор за техническо
обслужване)

Показва се
състоянието.

BGWW

Меню Supplies (Консумативи)

17