HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Инструкции за захранващия кабел

background image

Инструкции за захранващия кабел

Уверете се, че вашият източник на електрозахранване съответства на номиналното
напрежение на принтера. Номиналното напрежение е изписано върху етикета на продукта.
Принтерът използва или 100-127 Vac или 220-240 Vac и 50/60 Hz.

Свържете захранващия кабел между принтера и заземен AC контакт.

ВНИМАНИЕ:

За да предотвратите повреда на принтера, използвайте само захранващия

кабел, който е доставен с принтера.