HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Наредби на FCC

background image

Наредби на FCC

Това оборудване е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство Клас А,
съгласно Част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения се предназначени да предоставят
подходяща защита срещу вредно въздействие, в случай че оборудването работи в търговска
среда. Това оборудване създава, използва и може да излъчва енергия с честотата на
радиовълни и ако не е монтирано и използвано в съответствие с ръководството, може да има
вредно въздействие върху радиокомуникациите. В случай че работата на това оборудване в
жилищни райони има вредно въздействие, потребителят трябва сам да го отстрани на свои
собствени разноски.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всякакви промени или модификации на принтера, които не са изрично

одобрени от HP, могат да анулират правото на потребителя да работи с това оборудване.

Използването на екраниран интерфейсен кабел е задължително, за да се отговори на
пределните стойности за Клас А от Част 15 от правилата на FCC.

234 Приложение г Нормативна информация

BGWW