HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard

background image

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-

Packard

ПРОДУКТ НА HP

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn, M602x,
M603n, M603dn, M603xh

Едногодишна гаранция с ремонт в сервиза

HP дава гаранция на вас, крайния потребител, че хардуерът и приспособленията на HP няма
да дадат дефекти в материалите и изработката след датата на покупка за посочения по-горе
период. Ако HP получи известие уведомен за такива дефекти по време на гаранционния
период, HP по свое усмотрение или ще ремонтира, или ще замени продуктите с доказан
дефект. Заменените продукти могат да бъдат или нови, или равностойни на нови като работа.

HP ви дава гаранция, че софтуерът на HP няма да престане да изпълнява програмните си
инструкции след датата на покупка през горепосочения период поради дефекти в материалите
и изработката, ако бъде правилно инсталиран и ползван. Ако HP бъде уведомена за такива
дефекти по време на гаранционния срок, HP ще смени софтуера, който не изпълнява своите
програмни инструкции поради такива дефекти.

HP не гарантира, че работата на продуктите на HP ще бъде непрекъсната или безпогрешна.
Ако HP не бъде в състояние за приемлив период от време да ремонтира или замени някой
продукт до гаранционното му състояние, вие ще имате право да получите заплатената цена
при своевременно връщане на продукта.

Продукти на HP може да съдържат възстановени части, чиято работа е равностойна на нови
такива или пък са били ползвани непреднамерено.

Гаранцията не се отнася за дефекти, причинени от: а) неправилно или неподходящо
техническо обслужване или калибриране; б) софтуер, интерфейс, части или консумативи,
недоставени от HP; в) неразрешено модифициране или неправилно ползване; г) работа в
среда, неотговаряща на публикуваните изисквания към околната среда за продукта; или д)
неправилна подготовка или поддръжка на обекта.

ДОКОЛКОТО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ
ГАРАНЦИИ СА ЕДИНСТВЕНИ И НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, БИЛИ ТЕ
ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ, НЕ СЕ ДАВАТ ИЛИ ПОДРАЗБИРАТ, А HP ИЗРИЧНО СЕ
ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои
страни/региони, щати или провинции не позволяват ограничения в продължителността на
някоя подразбираща се гаранция, следователно горното ограничение или изключение може да
не се отнася за вас. Тази гаранция ви дава определени юридически права, а също така можете
да имате и други права, които се различават за различните страни/региони, щати или
провинции.

Ограничената гаранция на НР е валидна във всяка страна/регион или местонахождение, в
което HP има присъствие като поддръжка за този продукт и където HP продава този продукт.
Равнището на гаранционно обслужване, което получавате, може да се различава според
местните стандарти. HP няма да променя формата, възможностите или функциите на
продукта, за да го накара да работи в страна/регион, където то никога не е било
предназначено да работи поради законови или нормативни съображения.

ДОКОЛКОТО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ВАС В
ТАЗИ ГАРАНЦИЯ СА ЕДИНСТВЕНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ. ОСВЕН В ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ

218 Приложение б Обслужване и поддръжка

BGWW

background image

СЛУЧАИ, HP ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА
НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРЕКИ, ОСОБЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ЗАКОНОМЕРНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ИЗГУБЕНИ ДАННИ) ИЛИ ДРУГ ВИД ЩЕТИ, БИЛИ ТЕ ПО СИЛАТА
НА ДОГОВОР, ИСК ИЛИ ДРУГИ. Някои страни/региони, щати или провинции не позволяват
изключения или ограничения при случайни или закономерни щети, следователно
горепосоченото ограничение или изключение може да не се отнася за вас.

ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, НЕ
ОГРАНИЧАВАТ, НЕ ПРОМЕНЯТ, А ДОПЪЛВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НОРМАТИВНО
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, ПОРОДЕНИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ НА ВАС.

BGWW

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard 219

background image

Гаранцията Premium Protection Warranty на HP: