HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Смяна на печатащата касета

background image

Смяна на печатащата касета

1.

Отворете горния капак.

2.

Извадете използваната печатаща касета

от принтера.

3.

Извадете новата печатаща касета от

плика. Поставете старата печатаща касета

в плика за рециклиране.

BGWW

Инструкции за смяна 101

background image

4.

Хванете печатащата касета от двете й

страни и преразпределете тонера, като

внимателно разклатите печатащата

касета.

ВНИМАНИЕ:

Не докосвайте капака или

повърхността на ролката.

5.

Свалете фиксатора и лентата за

транспортиране от новата печатаща

касета. Изхвърлете фиксатора и лентата

според местните закони.

6.

Подравнете печатащата касета спрямо

улеите във вътрешността на принтера,

пъхнете я, докато легне плътно, и след

това затворете горния капак.

След малко на контролния панел трябва

да се покаже съобщението Ready

(Готовност).

7.

Поставянето завърши. Поставете старата

печатаща касета в кутията, с която е

доставена новата печатаща касета. Вижте

приложеното ръководство за рециклиране

относно инструкции за рециклирането.

8.

Ако използвате печатаща касета, която не

е произведена от HP, проверете на

контролния панел на принтера за

допълнителни инструкции.

102 Глава 7 Печатащи касети

BGWW