HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Информация за печатащата касета

background image

Информация за печатащата касета

Характерист
ика

Описание

Номера на
части

Касета със стандартен капацитет: CE390A

Касета с голям капацитет: CE390X

Достъпност

Печатащите касети могат да се поставят и свалят с една ръка.

Характеристи
ки, свързани
с опазване на
околната
среда

Рециклирайте печатащите касети, като използвате процеса за връщане и рециклиране на
HP Planet Partners.

За повече информация относно консумативите вижте

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

96

Глава 7 Печатащи касети

BGWW