HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Поддържани мрежови протоколи

background image

Поддържани мрежови протоколи

Таблица 5-1

Поддържани мрежови протоколи

Тип мрежа

Поддържани протоколи

TCP/IP IPv4 и IPv6 мрежи

Bonjour

Протокол за управление на прости мрежи (SNMP) v1, v2 и v3

Протокол за пренос на хипертекст (HTTP)

Защитен HTTP (HTTPS)

Протокол за обмен на файлове (FTP)

Порт 9100

Демон за линеен принтер (LPD)

Интернет протокол за печат (IPP)

Защитен IPP

Динамично откриване на уеб услуги (WS Discovery)

IPsec/Защитна стена

Само за TCP/IP IPv4 мрежи

Auto IP (Автоматично задаване на IP)

Протокол за установяване на местоположение на услуга (SLP)

Обикновен протокол за предаване на файлове (TFTP)

Telnet

Протокол за групово управление в интернет (IGMP) v2

Протокол за самозареждане (BOOTP)/DHCP

Услуга на Windows за преобразуване на интернет имената (WINS)

Директен IP режим

WS печат

BGWW

Свързване към мрежа с Windows

65

background image

Таблица 5-1

Поддържани мрежови протоколи (продължение)

Тип мрежа

Поддържани протоколи

Само за TCP/IP IPv6 мрежи

Протокол за динамично конфигуриране на хост (DHCP) v6

Протокол за откриване на мултикаст слушатели (MLD) v1

Протокол за контролни интернет съобщения (ICMP) v6

Други поддържани мрежови
протоколи

Протокол за междумрежов пакетен обмен/последователен пакетен
обмен (IPX/SPX)

AppleTalk

Справочни услуги на NetWare (NDS)

Bindery

Разпределени печатни услуги на Novell (NDPS)

iPrint

Таблица 5-2

Функции за разширена защита за мрежово управление

Име на услугата

Описание

IPsec/Защитна стена

Предоставя защита на мрежовия слой за мрежи IPv4 и IPv6. Една защитна
стена предоставя просто управление на IP трафика. IPsec осигурява
допълнителна защита чрез протоколи за удостоверяване и шифроване.

Kerberos

Дава ви възможност да обменяте поверителна информация в отворена
мрежа чрез присвояване на уникален ключ, наречен талон (мандат), на всеки
потребител, който влиза в мрежата. След това този талон се вгражда в
съобщенията, за да бъде идентифициран изпращачът.

SNMP v3

Използва потребителски модел на защита за SNMP v3, който осигурява
удостоверяване на потребителите и поверителност на данните чрез
шифроване.

SSL/TLS

Позволява предаване на поверителни документи по интернет и гарантира
поверителността и цялостта на данните между приложенията клиенти и
сървъри.

Пакетно конфигуриране на IPsec

Осигурява защита на мрежовия слой чрез просто управление на IP трафика
към и от устройството. Този протокол осигурява предимствата на
шифроването и удостоверяването и дава възможност за няколко
конфигурации.

66

Глава 5 Свързване на устройството с Windows

BGWW