HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Отпечатване на страниците с информация

background image

Отпечатване на страниците с информация

Страниците с информация предоставят подробни данни за продукта и текущата му
конфигурация. Използвайте следната процедура, за да отпечатате или видите страниците с
информация:

1.

На контролния панел на продукта натиснете бутона Начало .

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

Reports (Отчети)

3.

Изберете името на отчета, който искате да прегледате, превъртете нагоре до опцията
Print (Печат) и след това натиснете бутона

OK

, за да отпечатате отчета.

Първо ниво

Второ ниво

Описание

Configuration/Status Pages
(Страници с конфигурация/
състояние)

Карта на меню Administration
(Администриране)

Показва оформлението и текущите настройки на
елементите от менюто на контролния панел.

Configuration Page (Страница с
конфигурацията)

Показва настройките на продукта и поставените
аксесоари.

Supplies Status Page (Страница
за състоянието на консумативите)

Показва приблизителния оставащ експлоатационен
срок на консумативите; статистика за общия брой
обработени страници и задания, серийния номер, броя
на страниците и информация за техническо
обслужване.

За удобство на клиентите си HP предоставя
приблизителна оценка за оставащото време на живот
на консумативите. Действително оставащите нива на
консумативите може да бъдат различни от
предоставените приблизителни оценки.

Usage Page (Страница за
използването)

Показва броя на листата хартия с всички размери,
преминали през продукта; изброява едностранно и
двустранно отпечатаните и отчита броя на страниците.

File Directory Page (Страница с
директории на файловете)

Показва името на файла и името на папката за
файловете, съхранени в паметта на продукта.

Current Settings Page (Страница
с текущи настройки)

Показва текущите настройки за всяка опция в меню
Administration (Администриране).

Other Pages (Други страници)

PCL Font List (Списък на PCL
шрифтове)

Отпечатват се наличните PCL шрифтове.

PS Font List (Списък на PS
шрифтове)

Отпечатват се наличните PS шрифтове.

150 Глава 9 Управление и поддръжка

BGWW