HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Поддържани размери на хартията

background image

Поддържани размери на хартията

Този принтер поддържа определен брой размери на хартията и се адаптира към различни
видове носители.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да получите най-добри резултати при печат, преди да започнете да

печатате, изберете подходящия размер и тип хартия в драйвера на принтера.

Таблица 6-1

Поддържани размери на хартии и печатни носители

Размери хартия и
техните големини

Тава 1

Тава 2 и
допълнит
елните
тави за
500 листа

Незадължит
елна тава за
1 500 листа

Допълнител
но
устройство
за подаване
на пликове

Допълнител
но
устройство
за
двустранен
печат

Допълнителн
о подреждащо
устройство и
телбод/
подреждащо
устройство

Незадължи
телна
пощенска
кутия с 5
контейнера

Letter

216 x 279 мм

A4

210 x 297 мм

Legal

216 x 356 мм

Executive

184 x 267 мм

(само за
подреждащото
устройство)

A5

148 x 210 мм

(само за
подреждащото
устройство)

8,5 x 13

216 x 330 мм

(само за
подреждащото
устройство)

B5 (JIS)

182 x 257 мм

(само за
подреждащото
устройство)

Double Postcard (JIS)

148 x 200 мм

16k

197 x 273 мм

(само за
подреждащото
устройство)

BGWW

Поддържани размери на хартията

77

background image

Таблица 6-1

Поддържани размери на хартии и печатни носители (продължение)

Размери хартия и
техните големини

Тава 1

Тава 2 и
допълнит
елните
тави за
500 листа

Незадължит
елна тава за
1 500 листа

Допълнител
но
устройство
за подаване
на пликове

Допълнител
но
устройство
за
двустранен
печат

Допълнителн
о подреждащо
устройство и
телбод/
подреждащо
устройство

Незадължи
телна
пощенска
кутия с 5
контейнера

Потребителски:

76 x 127 мм до 216 x
356 мм

(3,0 x 5,0 инча до
8,5 x 14 инча)

Потребителски:

148 x 210 мм до 216 x
356 мм

(5,83 x 8,27 инча до
8,5 x 14 инча)

(само за
подреждащото
устройство)

Envelope Commercial
#10

105 x 241 мм

Envelope DL ISO

110 x 220 мм

Envelope C5 ISO

162 x 229 мм

Envelope B5 ISO

176 x 250 мм

Envelope Monarch
#7-3/4

98 x 191 мм

1

Потребителските размери не могат да бъдат подшивани, но могат да бъдат подреждани в изходните касети.

78

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW