HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Typy hlášení ovládacího panelu

background image

Typy hlášení ovládacího panelu

Stav nebo problémy s produktem mohou oznamovat čtyři typy hlášení ovládacího panelu.

Typ hlášení

Popis

Stavová hlášení

Stavová hlášení odrážejí aktuální stav produktu. Informují uživatele o normálním provozu produktu a
jejich vymazání nevyžaduje žádný zásah. Mění se podle toho, jak se mění stav produktu. Pokud je
produkt připraven k použití, není zaneprázdněn a nejsou na něm zobrazena žádná nevyřízená
varovná hlášení, zobrazí se stavové hlášení Připraveno.

Varovná hlášení

Varovná hlášení informují o chybách dat a tisku. Tyto zprávy se obvykle střídají se zprávami
Připraveno nebo se stavovými zprávami. Zůstanou zobrazeny, dokud nestisknete tlačítko

OK

.

Některá varovná hlášení lze smazat. Pokud je možnost Odstranitelná varování v nabídce
Nastavení displeje nastavena na hodnotu Úloha, příští tisková úloha tyto zprávy vymaže.

Chybová hlášení

Chybová hlášení informují o nutnosti provést určité opatření, například doplnit papír nebo odstranit
uvíznutý papír.

Po některých chybových hlášeních lze automaticky pokračovat. Pokud je možnost Události s
možností pokračování
v nabídce Nastavení displeje nastavena na hodnotu Automatické
pokračování
, bude zařízení po zobrazení chybové zprávy s automatickým pokračováním po
dobu 10 sekund pokračovat v normálním provozu.

POZNÁMKA:

Stisknutím libovolného tlačítka v průběhu 10 sekund, po které je zobrazena

chybová zpráva s automatickým pokračováním, zrušíte funkci automatického pokračování a zařízení
provede funkci danou stisknutým tlačítkem. Stisknete-li například tlačítko Zastavit , zařízení
pozastaví tisk a nabídne možnost zrušení tiskové úlohy.

Kritická chybová
hlášení

Kritická chybová hlášení informují o selhání produktu. Některá z těchto hlášení lze vymazat vypnutím
a opětovným zapnutím produktu. Na tyto zprávy se nastavení Automatické pokračování
nevztahuje. Pokud kritická chyba stále trvá, je nutný servisní zákrok.