HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie

background image

Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu označuje výrobek, který nesmí být ukládán spolu s
ostatním komunálním odpadem. Jako původci odpadního zařízení jste odpovědní za jeho likvidaci, tzn.
předání tohoto odpadu k recyklaci na k tomu určené sběrné místo pro elektrická a elektronická
zařízení. Tříděný sběr a recyklace odpadu po skončení životnosti zařízení pomáhá šetřit přírodní
zdroje a zajistí recyklaci odpadu způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Další
informace o sběrných místech odpadních zařízení určených k recyklaci získáte na příslušném městském
nebo obecním úřadě, u společnosti zajišťující sběr komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste
zařízení zakoupili.