HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Nastavení sítě

background image

Nabídka Nastavení sítě

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Nastavení sítě.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-12

Nabídka Nastavení sítě

První úroveň

Hodnoty

Časový limit V/V

Rozsah: 5 až 300 s

Výchozí hodnota = 15

Nabídka Jetdirect

Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Tabulka 2-13

Nabídka Jetdirect

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Informace

Tisk stránky
zabezpečení

Ano

Ne*

TCP/IP

Povolit

Zapnuto*

Vypnuto

Název hostitele

Nastavení IPV4

Metoda konfigurace

Bootp

DHCP*

Automatická IP
adresa

Ručně

Ruční nastavení

POZNÁMKA:

Tato

nabídka je k dispozici
pouze tehdy, pokud
v nabídce Metoda
konfigurace
vyberete
možnost Ručně.

Adresa IP

Zadejte adresu.

Maska podsítě

Zadejte adresu.

Výchozí brána

Zadejte adresu.

Výchozí adresa IP

Automatická IP
adresa
*

Starší

Uvolnit DHCP

Ne*

Ano

CSWW

Nabídka Správa

29

background image

Tabulka 2-13

Nabídka Jetdirect (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Obnovit DHCP

Ne*

Ano

Primární server DNS

Sekundární server
DNS

Nastavení IPV6

Povolit

Vypnuto

Zapnuto*

Adresa

Ruční nastavení

Povolit

Adresa

Zásady pro DHCPv6

Určené směrovačem

Směrovač není k
dispozici
*

Vždy

Primární server DNS

Sekundární server
DNS

Server proxy

Port serveru proxy

Časový limit
nečinnosti

Zabezpečení

Zabezpečený web

HTTPS požadováno*

HTTPS volitelně

IPSEC

Podržet

Zakázat*

802.1X

Resetovat

Podržet*

Obnovit zabezpečení

Ano

Ne*

Diagnostika

Integrované testy

Test hardwaru LAN

Ano

Ne*

Test HTTP

Ano

Ne*

30

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-13

Nabídka Jetdirect (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Test SNMP

Ano

Ne*

Test dráhy papíru

Ano

Ne*

Vybrat všechny testy

Ano

Ne*

Čas provedení [H]

Rozsah: 1 až 60 hodin

Výchozí nastavení = 1
hodina

Provést

Ne*

Ano

Testování spojení
(ping)

Typ cíle

IPV4

IPV6

Cílová adresa IPv4

Cílová adresa IPv6

Velikost paketu

Časová prodleva

Počet

Výsledky tisku

Ano

Ne

Provést

Ano

Ne

Výsledky testování
spojení (ping)

Odeslané pakety

Přijaté pakety

Procenta ztracených

Min. čas vrácení

Max. čas vrácení

Průměrný čas vrácení

Probíhá ping

Ano

Ne

CSWW

Nabídka Správa

31

background image

Tabulka 2-13

Nabídka Jetdirect (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Aktualizovat

Ano

Ne

Rychlost připojení

Automaticky*

10T Poloviční

10T Plný

100TX Poloviční

100TX Plný

1000T Plný

32

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW