HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Obecná nastavení

background image

Nabídka Obecná nastavení

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Obecná nastavení.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-4

Nabídka Obecná nastavení

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Nastavení data a
času

Formát data a času

Formát data

DD/MMM/RRRR

MMM/DD/RRRR

RRRR/MMM/DD

Formát času

12 hodin (dop./odp.)

24 hodin

Datum a čas

Datum

Měsíc

Den

Rok

V seznamech vyberte
hodnoty.

CSWW

Nabídka Správa

19

background image

Tabulka 2-4

Nabídka Obecná nastavení (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Doba

Hodina

Minuta

dop./odp.

V seznamech vyberte
hodnoty.

Časové pásmo

V

seznamu

vyberte

časové pásmo.

Upravit pro letní čas

Zapnuto*

Vypnuto

Nastavení úspory
energie

Nastavení časovače
režimu spánku

Časovač režimu
spánku/
automatického
vypnutí

Povoleno*

Zakázáno

Režim spánku/
automatické vypnutí
po

Pokud jste povolili
časovač režimu spánku/
automatického vypnutí,
zadejte hodnotu mezi 0
a 120 minutami.

Výchozí hodnota:
30 minut

Události pro
probuzení/
automatické zapnutí

Všechny události*

Síťový port

Pouze tlačítko
napájení

Kvalita tisku

Registrace obrázku

Nastavení zásobníku
<X>

Tisk zkušební stránky

Posun X1

Posun Y1

Posun X2

Posun Y2

-5,00 mm až 5,00 mm

Nastavení typů
papíru

Vyberte ze seznamu typů
papíru, které produkt
podporuje. Dostupné
možnosti jsou pro každý
typ papíru stejné.

Režim tisku

Vyberte režim tisku ze
seznamu.

Režim rezistence

Normální

Nahoru

Dolů

Režim vlhkosti

Normální

Vysoká

20

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-4

Nabídka Obecná nastavení (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Obnovit režimy

Optimalizovat

Detail čáry

Normální*

Alternativní 1

Alternativní 2

Alternativní 3

Vypnuto

Obnovit optimalizaci

Rozlišení

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Vypnuto

Zapnuto*

Ekonomický režim

Vypnuto*

Zapnuto

Hustota toneru

Rozsah:

1–5

Výchozí hodnota = 3

Tichý režim

Vypnuto*

Zapnuto

Obnovení po uvíznutí
papíru

Automaticky*

Vypnuto

Zapnuto

Správa uložených
úloh

Limit úložiště pro
úlohu rychlého
kopírování

1–100

Výchozí hodnota = 32

Limit pozastavení
úlohy rychlého
kopírování

Vypnuto*

1 hodina

4 hod.

1 den

1 týden

Výchozí název složky

CSWW

Nabídka Správa

21

background image

Tabulka 2-4

Nabídka Obecná nastavení (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Řadit uložené úlohy
podle

Název úlohy*

Datum

Obnovit výrobní
nastavení