HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

background image

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

Nabídky Správa na ovládacím panelu slouží k ručnímu nastavení adresy IPv4, masky podsítě

a výchozí brány.

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

a. Správa

b. Nastavení sítě

c.

Nabídka Jetdirect

d. TCP/IP

e. Nastavení IPV4

f.

Metoda konfigurace

g. Ručně

h. Ruční nastavení

i.

Adresa IP, Maska podsítě nebo Výchozí brána

3.

Pomocí číselné klávesnice nebo stisknutím šipky nahoru nebo šipky dolů zvyšte nebo snižte

hodnotu prvního bajtu adresy IP, masky podsítě nebo výchozí brány.

4.

Stisknutím tlačítka

OK

přejděte na další skupinu čísel. Chcete-li přejít k předchozí sadě čísel,

stiskněte šipku zpět .

5.

Zopakujte kroky 3 a 4, dokud nedokončíte nastavení IP adresy, masky podsítě nebo výchozí

brány, a pak stisknutím tlačítka

OK

nastavení uložte.

70

Kapitola 5 Připojení produktu v systému Windows

CSWW