HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Slutbrugerlicensaftale

background image

Slutbrugerlicensaftale

LÆS DENNE AFTALE, FØR DU TAGER DETTE SOFTWAREPRODUKT I BRUG: Denne

slutbrugerlicensaftale (“EULA”) er en kontrakt imellem (a) dig (enten som individ eller den juridiske

person, du repræsenterer) og (b) Hewlett-Packard Company (“HP”), som indeholder vilkår og

betingelser for din brug af softwareproduktet (“Software”). Denne Slutbrugerlicensaftale er ikke

gældende, hvis du har en separat licensaftale imellem dig og HP eller HP’s leverandører vedrørende

Softwaren, herunder en licensaftale i onlinedokumentationen. Ordet “software” kan inkludere (i)

tilknyttede medier, (ii) en brugervejledning og andet trykt materiale, og (iii) “online” eller elektronisk

dokumentation (samlet kaldet “Brugerdokumentation”).

RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN TILBYDES KUN PÅ BETINGELSE AF, AT DU ACCEPTERER

SLUTBRUGERLICENSAFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE EULA. NÅR DU INSTALLERER,

KOPIERER, DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU AT

VÆRE BUNDET AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE, KOPIERE, DOWNLOADE ELLER PÅ ANDEN

MÅDE BRUGE SOFTWAREN. HVIS DU HAR KØBT SOFTWAREN, MEN IKKE KAN ACCEPTERE

DENNE SLUTBRUGERLICENCSAFTALE, SKAL DU RETURNERE SOFTWAREN TIL KØBSSTEDET INDEN

FOR FJORTEN DAGE, HVOREFTER DU VIL FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET; HVIS SOFTWAREN ER

INSTALLERET PÅ ELLER GJORT TILGÆNGELIG SAMMEN MED ET ANDET HP-PRODUKT, KAN DU

RETURNERE HELE PRODUKTET I UBRUGT STAND.

1.

SOFTWARE FRA TREDJEPART. Softwaren kan ud over HP's beskyttede software ("HP-software")

omfatte software under licenser fra tredjepart ("Tredjepartssoftware" og "Tredjepartslicens").

Tredjepartssoftware licenseres til dig i henhold til vilkårene og betingelserne for den tilsvarende

Tredjepartslicens. Generelt er Tredjepartslicensen en fil, f.eks. "license.txt" eller en "readme-fil".

Du skal kontakte HP's supportafdeling, hvis du ikke kan finde en Tredjepartslicens. Hvis

Tredjepartslicenserne inkluderer licenser, som sørger for kildekodetilgængelighed (f.eks. GNU

General Public License), og den tilsvarende kildekode ikke er inkluderet i Softwaren, kan du gå

ind på produktsupportsiderne på HP's websted (hp.com) for at se, hvordan du får den

pågældende kildekode.

2.

LICENSRETTIGHEDER. Du har følgende rettigheder, forudsat at du overholder alle vilkår og

betingelser i denne EULA:

a. Anvendelse. HP giver dig en licens til Anvendelse af ét eksemplar af HP-softwaren.

"Anvendelse" betyder installere, kopiere, gemme, indlæse, køre, vise eller på anden måde

bruge HP-softwaren. Du må ikke ændre HP-softwaren eller deaktivere nogen licenserings-

eller kontrolfunktioner i HP-softwaren. Hvis denne Software er leveret af HP med henblik på

Anvendelse sammen med et billed- eller udskrivningsprodukt (f.eks. hvis Softwaren er en

printerdriver, firmware eller et tilføjelsesprogram), må HP-softwaren kun bruges sammen med

et sådant produkt ("HP-produkt"). Der kan være angivet yderligere begrænsninger af

Anvendelsen i Brugerdokumentationen. Du må ikke adskille HP-softwaren i bestanddele i

forbindelse med Anvendelsen. Du har ikke ret til at distribuere HP-softwaren.

b. Kopiering. Din ret til at kopiere betyder, at du må tage kopier til arkivering eller

sikkerhedskopiering af HP-softwaren, forudsat at hver kopi indeholder alle oprindelige

meddelelser om den beskyttede HP-software og kun benyttes til sikkerhedskopieringsformål.

3.

OPGRADERINGER. Når du vil anvende HP-software, der er leveret af HP, som en opgradering, en

opdatering eller et supplement (under ét "Opgradering"), skal du først have licens til den originale

HP-software, som HP kan identificere som et produkt, der er kvalificeret til Opgradering. Hvis

218

Tillæg B Service og support

DAWW

background image

Opgraderingen tilsidesætter den originale HP-software, må du ikke længere bruge denne HP-

software. Denne EULA gælder for hver Opgradering, medmindre HP angiver andre vilkår for

Opgraderingen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne EULA og sådanne andre vilkår,

gælder de andre vilkår.

4.

OVERFØRSEL.

a. Overførsel til tredjepart. Den oprindelige slutbruger til HP-softwaren må foretage én

engangsoverførsel af HP-softwaren til en anden slutbruger. En sådan overførsel omfatter alle

komponenter og bestanddele, medier, Brugerdokumentation, denne EULA og

Godkendelsescertifikatet, hvis der findes et sådant. Overførslen må ikke være indirekte, f.eks.

en konsignation. Inden overførslen skal slutbrugeren, som modtager den overførte Software,

acceptere denne EULA. Efter overførslen af HP-softwaren ophører din licens automatisk.

b. Begrænsninger. Du må ikke udleje, lease eller udlåne HP-softwaren eller Anvende HP-

softwaren til forretningsrelateret timesharing eller nogen anden form for kommerciel brug. Du

må ikke underlicensere, tildele eller på anden måde overføre HP-softwaren undtagen som

udtrykkeligt angivet i denne EULA.

5.

EJERRETTIGHEDER. Alle rettigheder vedrørende immaterialret i Softwaren og

Brugerdokumentationen tilhører HP eller dets leverandører og er beskyttet af lovgivningen,

herunder gældende copyright-, forretningshemmeligheds-, patent- og varemærkelove. Du må ikke

fjerne nogen produktidentifikation, copyright-meddelelse eller ejerskabsangivelse fra Softwaren.

6.

BEGRÆNSNING AF REVERSE ENGINEERING. Du må ikke udføre reverse engineering,

dekompilere eller disassemblere HP-softwaren, undtagen og kun i det omfang at gældende

lovgivning giver ret til det.

7.

SAMTYKKE TIL ANVENDELSE AF DATA. HP og dets datterselskaber kan indsamle og bruge

tekniske oplysninger, som du angiver i forbindelse med (i) din Anvendelse af Softwaren eller HP-

produktet eller (ii) levering af supporttjenester i relation til Softwaren eller HP-produktet. Alle

sådanne oplysninger er underlagt HP's politik for beskyttelse af personlige oplysninger. HP

anvender ikke sådanne oplysninger i en form, som identificerer dig personligt, medmindre det er

nødvendigt for at forbedre din Anvendelse eller levere supporttjenester.

8.

ANSVARSBEGRÆNSNING. Uanset de skader, du måtte lide, vil HP og dets leverandørers eneste

ansvar i henhold til denne EULA og din eneste misligholdelsesbeføjelse i henhold til denne EULA

være begrænset til det største af følgende beløb: Det faktiske beløb, du har betalt for Produktet,

eller USD 5,00. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, KAN HP ELLER

HP'S LEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGET SÆRSKILT

DOKUMENTERET, HÆNDELIGT ELLER INDIREKTE TAB ELLER NOGEN FØLGESKADER

(HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, DRIFTSTAB,

PERSONSKADE ELLER KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED), DER PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE

HAR RELATION TIL ANVENDELSEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE

SOFTWAREN, SELVOM HP ELLER NOGEN LEVERANDØRER ER UNDERRETTET OM

MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELVOM OVENSTÅENDE

MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMÅL. Nogle stater eller andre

jurisdiktionsområder tillader ikke udelukkelsen eller begrænsningen af utilsigtede skader eller

følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

9.

KUNDER FRA DEN AMERIKANSKE FORBUNDSREGERING. Softwaren er udviklet udelukkende i

privat regi. Al Software er kommerciel computersoftware i gældende erhvervelsesbestemmelsers

betydning. Således er anvendelse, duplikering og offentliggørelse af Softwaren af eller for Den

DAWW

Slutbrugerlicensaftale

219

background image

amerikanske forbundsregering eller en af dennes underleverandører i henhold til US FAR 48 CFR

12.212 og DFAR 48 CFR 227.7202 alene underlagt vilkårene og betingelserne i denne

Slutbrugerlicensaftale med undtagelse af bestemmelser, som måtte være i modstrid med gældende

obligatoriske føderale lovgivning.

10.

OVERHOLDELSE AF EKSPORTLOVGIVNING. Du skal overholde alle love, regler og bestemmelser

(i), som gælder for eksport eller import af Softwaren, eller (ii) som begrænser Anvendelsen af

Softwaren, herunder begrænsninger i spredningen af nukleare, kemiske eller biologiske våben.

11.

RETTIGHEDSFORBEHOLD. HP og dets leverandører forbeholder sig alle rettigheder, som ikke

udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til denne EULA.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

220

Tillæg B Service og support

DAWW