עזרה HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image
background image
background image

תספדמ

HP LaserJet Enterprise 600

M601\M602\M603 Series Printer

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2011

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

CE988-90927

Edition 4, 11/2011

רוכזא

םינמיס

םיירחסמ

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Intel® Core™

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Intel

Corporation

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

הראב

"

ב

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

ENERGY STAR

למסו

ENERGY STAR

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

הצע

:

תוצעה

תוקפסמ

םיזמר

וא

ירוציק

ךרד

םיליעומ

.

הרעה

:

תורעהה

תוקפסמ

םיטרפ

םיבושח

תרבסהל

ןויער

םיוסמ

וא

עוציבל

המישמ

יהשלכ

.

תוריהז

:

ינמיס

'

תוריהז

'

םישמשמ

ןויצל

םיכילה

ךילעש

עצבל

ידכ

עונמל

ןדבוא

םינותנ

וא

קזנ

רצומל

.

הרהזא

!

תורהזא

תובסמ

תא

תמושת

ךבל

םיכילהל

םייפיצפס

שיש

עצבל

ידכ

עונמל

העיצפ

,

ןדבוא

יפורטסטק

לש

םינותנ

וא

קזנ

בחרנ

רצומל

.

iii

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

HEWW

background image

HEWW

iv

background image

ןכות

םיניינעה

1

תודוסי

רצומה

......................................................................................................................................................

1

תאוושה

םירצומ

........................................................................................................................................

2

ימגד

HP LaserJet Enterprise 600 M601

...............................................................................

2

ימגד

HP LaserJet Enterprise 600 M602

...............................................................................

3

ימגד

HP LaserJet Enterprise 600 M603

...............................................................................

4

םינייפאמ

םייתביבס

...................................................................................................................................

5

ינייפאמ

תושיגנ

.........................................................................................................................................

6

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................

7

טבמ

יתיזח

..............................................................................................................................

7

טבמ

ירוחא

..............................................................................................................................

8

תואיצי

קשממ

..........................................................................................................................

9

םוקימ

לש

רפסמה

ירודיסה

רפסמו

םגדה

......................................................................................

9

2

יטירפת

חול

הרקבה

............................................................................................................................................

11

תסירפ

חול

הרקבה

.................................................................................................................................

12

טירפתה

Retrieve Job from USB

)

רוזחא

הדובע

ךותמ

USB

(

....................................................................

14

טירפתה

Retrieve Job from Device Memory

)

רוזחא

הדובע

ןורכיזמ

ןקתהה

(

..............................................

15

טירפתה

Supplies

)

םירמוח

םילכתמ

(

........................................................................................................

16

טירפתה

Trays

)

םישגמ

(

..........................................................................................................................

17

טירפתה

Administration

)

לוהינ

(

..............................................................................................................

18

טירפתה

Reports

)

תוחוד

(

......................................................................................................

18

טירפתה

General Settings

)

תורדגה

תויללכ

(

............................................................................

18

טירפתה

Retrieve From USB Settings

)

רוזחא

תורדגהמ

USB

(

................................................

21

טירפתה

General Print Settings

)

תורדגה

הספדה

תויללכ

(

........................................................

21

טירפתה

Default Print Options

)

תויורשפא

תרירב

לדחמ

הספדהל

(

.............................................

23

טירפתה

Display Settings

)

תורדגה

הגוצת

(

.............................................................................

23

טירפתה

Manage Supplies

)

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

(

..................................................................

24

טירפתה

Manage Trays

)

לוהינ

םישגמ

(

...................................................................................

25

טירפתה

Stapler/Stacker Settings

)

תורדגה

קדהמ

/

םרעמ

(

........................................................

26

טירפתה

Multi-Bin Mailbox Settings

)

תורדגה

תבית

ראוד

תבורמ

-

םילס

(

.....................................

26

טירפתה

Network Settings

)

תורדגה

תשר

(

..............................................................................

27

טירפתה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

................................................................................

31

v

HEWW

background image

טירפתה

Device Maintenance

)

תקוזחת

רצומה

(

......................................................................................

32

טירפתה

Backup/Restore

)

יוביג

/

רוזחש

(

..................................................................................

32

טירפתה

Calibrate/Cleaning

)

לויכ

/

יוקינ

(

.................................................................................

32

טירפתה

USB Firmware Upgrade

)

גורדש

תחשוק

USB

(

.........................................................

33

טירפתה

Service

)

תוריש

(

.......................................................................................................

33

3

תונכות

רובע

Windows

.....................................................................................................................................

35

תוכרעמ

הלעפה

ילהנמו

ןקתה

תספדמ

םיכמתנ

רובע

Windows

.....................................................................

36

רחב

תא

להנמ

תספדמה

םיאתמה

ל

-

Windows

...........................................................................................

37

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................

37

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................

38

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

ב

-

Windows

..................................................................................................

39

תופידע

לש

תורדגה

הספדה

.....................................................................................................

39

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

39

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

39

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

40

תרסה

תספדמה

מ

-

Windows

...................................................................................................................

41

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

ל

-

Windows

..........................................................................................................

42

HP Web Jetadmin

..............................................................................................................

42

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

..............................................................................................

42

HP ePrint

...........................................................................................................................

42

הנכות

תוכרעמל

הלעפה

תורחא

.................................................................................................................

43

4

שומיש

רצומב

םע

Mac

.......................................................................................................................................

45

תונכות

יבשחמל

Mac

..............................................................................................................................

46

תוכרעמ

הלעפה

ילהנמו

תספדמ

םיכמתנ

רובע

Mac

.....................................................................

46

תנקתה

תונכות

תוכרעמל

הלעפה

לש

Mac

.................................................................................

46

תנקתה

תונכות

יבשחמל

Mac

םירבוחמה

תורישי

רצומל

...............................................

46

תנקתה

תונכות

יבשחמל

Mac

תשרב

תיווק

................................................................

47

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

.............................................................

47

תנקתה

הנכותה

....................................................................................

48

תרסה

להנמ

תספדמה

תוכרעממ

הלעפה

Mac

............................................................................

48

תורדגה

תופידע

הספדה

ב

-

Mac

...............................................................................................

50

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Mac

..........................................................................................

50

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

.......................................

50

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................

50

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

.............................................................................

50

הנכות

יבשחמל

Mac

..............................................................................................................

51

תינכות

תורישה

לש

HP

יבשחמל

Mac

......................................................................

51

תחיתפ

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

...............................................

51

ינייפאמ

תינכות

תורישה

לש

HP

...............................................................

51

HEWW

vi

background image

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Mac

............................................................................................

52

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.............................................................................

52

HP ePrint

...........................................................................................................

52

AirPrint

..............................................................................................................

52

תומישמ

הספדה

תויסיסב

ב

-

Mac

..............................................................................................................

54

לוטיב

תדובע

הספדה

יבשחמב

Mac

..........................................................................................

54

יוניש

לדוגה

גוסהו

לש

ריינה

םע

Mac

.........................................................................................

54

תמאתה

לדוג

םיכמסמ

וא

הספדה

לע

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

יבשחמב

Mac

..................................

54

הריצי

הלעפהו

לש

תוכרע

תורדגומ

שארמ

הספדה

ב

-

Mac

.............................................................

54

תספדה

דומע

רעש

ב

-

Mac

......................................................................................................

55

שומיש

ינמיסב

םימ

ב

-

Mac

......................................................................................................

55

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

ב

-

Mac

.........................................................................

56

הספדה

וד

-

תידדצ

)

סקלפוד

(

ב

-

Mac

..........................................................................................

56

ןוסחא

תודובע

ב

-

Mac

.............................................................................................................

56

ןורתפ

תויעב

תכרעמב

Mac

......................................................................................................................

58

5

רוביח

רצומה

ל

-

Windows

..................................................................................................................................

59

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

..................................................................................................................

60

תורבחתה

תרזעב

USB

...........................................................................................................................

60

הנקתה

רוטילקתמ

..................................................................................................................

60

רוביח

תשרל

םע

Windows

......................................................................................................................

61

ילוקוטורפ

תשר

םיכמתנ

...........................................................................................................

61

תנקתה

רצומה

תשרב

תיווק

םע

Windows

.................................................................................

63

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

..............................................................................

63

תנקתה

הנכותה

.....................................................................................................

64

תעיבק

תורדגה

תשר

םע

Windows

..........................................................................................

65

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

.............................................................................

65

הרדגה

וא

יוניש

לש

תמסיס

תשרה

............................................................................

65

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

TCP/IP IPv4

חולמ

הרקבה

................................................

66

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv6 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................

67

תוריהמ

תורשקתהה

תורדגהו

הספדה

וד

-

תידדצ

..........................................................

68

6

ריינ

ירמוחו

הספדה

.............................................................................................................................................

69

תנבה

שומישה

ריינב

................................................................................................................................

70

תויחנה

שומישל

ריינב

דחוימ

.....................................................................................................

70

יוניש

להנמ

תספדמה

ךכ

םיאתיש

לדוגל

ריינה

וגוסלו

ב

-

Windows

...................................................................

72

ילדוג

ריינ

םיכמתנ

...................................................................................................................................

73

יגוס

ריינ

םיכמתנ

.....................................................................................................................................

75

יגוס

ריינה

םיכמתנה

רובע

תויורשפא

הנזהה

................................................................................

75

יגוס

ריינה

םיכמתנה

רובע

תויורשפא

טלפה

.................................................................................

76

תלוביק

םישגמה

םילסהו

...........................................................................................................................

77

vii

HEWW

background image

תניעט

ריינ

םישגמב

.................................................................................................................................

78

תניעט

שגמ

1

........................................................................................................................

78

תניעט

שגמ

2

וא

שגמ

ילנויצפוא

ל

-

500

תונויליג

...........................................................................

79

תניעט

שגמ

ילנויצפוא

ל

-

1,500

תונויליג

......................................................................................

81

ןוויכ

ריינה

ךרוצל

תניעט

םישגמה

...............................................................................................

83

תניעט

ריינ

םיבתכמ

,

ריינ

ספדומ

שארמ

,

וא

ריינ

בקונמ

שארמ

........................................

83

תניעט

תופטעמ

.....................................................................................................

84

תעיבק

הרוצת

לש

םישגמ

.........................................................................................................................

85

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תעב

תניעט

ריינ

.....................................................................................

85

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

ךכ

םיאתיש

תורדגהל

תדובע

הספדה

.........................................................

85

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

חולמ

הרקבה

.........................................................................................

85

הריחב

לסב

טלפ

.....................................................................................................................................

87

הספדה

לסל

טלפה

ןוילעה

)

ליגרה

(

.............................................................................................

87

הספדה

לסל

טלפה

ירוחאה

......................................................................................................

87

הספדה

םרעמל

וא

קדהמל

תוכיסה

/

םרעמה

ילנויצפואה

..................................................................

88

הספדה

תביתל

ראודה

5-bin Mailbox

......................................................................................

89

7

תוינסחמ

הספדה

................................................................................................................................................

91

עדימ

לע

תינסחמ

הספדהה

.......................................................................................................................

92

טבמ

לע

םירמוח

םילכתמ

..........................................................................................................................

93

טבמ

לע

תינסחמ

הספדהה

.......................................................................................................

93

לוהינ

תוינסחמ

הספדה

.............................................................................................................................

94

יוניש

תורדגה

רובע

תוינסחמ

הספדה

.........................................................................................

94

הספדה

רשאכ

תינסחמ

הספדה

העיגה

ףוסל

הייח

םירעושמה

........................................

94

לעפה

וא

תבשה

תא

תויורשפאה

לש

Very Low Settings

)

תורדגה

סלפמ

ךומנ

דואמ

(

חולב

הרקבה

........................................................................................................

94

הספדה

םע

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

....................................................................

95

ןוסחא

רוזחימו

לש

םירמוח

םילכתמ

............................................................................................

95

רוזחימ

םירמוחה

םילכתמה

......................................................................................

95

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

..........................................................................................

95

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

................................................

95

רתא

טנרטניאה

לש

HP

המחלמל

םיפויזב

...................................................................................

95

תוארוה

הפלחה

......................................................................................................................................

96

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

.......................................................................................................

96

תפלחה

תוכיס

........................................................................................................................

98

עוציב

הקוזחת

תענומ

..............................................................................................................

99

סופיא

הנומה

לש

תכרע

הקוזחתה

.............................................................................

99

ןורתפ

תויעב

םע

תוינסחמ

הספדה

............................................................................................................

100

תקידב

תוינסחמ

הספדהה

......................................................................................................

100

הקידב

םא

םייק

קזנ

תינסחמב

הספדהה

...................................................................

101

םימגפ

םירזוח

.....................................................................................................

102

HEWW

viii

background image

תספדה

ףד

'

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

'

......................................................................

102

שוריפ

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

רובע

םירמוח

םילכתמ

...............................................................

103

8

תומישמ

הספדה

...............................................................................................................................................

105

לוטיב

תדובע

הספדה

יבשחמב

Windows

.................................................................................................

106

תומישמ

הספדה

תויסיסב

ב

-

Windows

....................................................................................................

107

תחיתפ

להנמ

תספדמה

ב

-

Windows

.......................................................................................

107

תלבק

הרזע

יבגל

תויורשפא

הספדה

ב

-

Windows

.....................................................................

108

יוניש

רפסמ

םיקתועה

ב

-

Windows

.........................................................................................

108

תרימש

תורדגה

הספדה

תומאתומ

תישיא

ךרוצל

שומיש

רזוח

ב

-

Windows

....................................

109

שומיש

רוציקב

ךרד

הספדהל

ב

-

Windows

...............................................................

109

תריצי

ירוציק

ךרד

הספדהל

....................................................................................

110

רופיש

תוכיא

הספדהה

ב

-

Windows

........................................................................................

113

תריחב

לדוג

ףדה

ב

-

Windows

...............................................................................

113

תריחב

לדוג

ףד

םאתומ

תישיא

ב

-

Windows

.............................................................

113

תריחב

גוס

ריינה

ב

-

Windows

...............................................................................

113

תריחב

שגמ

ריינה

ב

-

Windows

.............................................................................

113

הספדה

ינשמ

ידצ

ףדה

)

סקלפוד

(

ב

-

Windows

..........................................................................

114

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

ב

-

Windows

...............................................................

114

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

ב

-

Windows

.........................................................

115

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

ב

-

Windows

............................................................................

117

תריחב

ןוויכ

הספדהה

ב

-

Windows

.........................................................................................

118

שומיש

ב

-

HP ePrint

.............................................................................................................................

120

תומישמ

הספדה

תופסונ

ב

-

Windows

......................................................................................................

121

הספדה

לע

ריינ

םיבתכמ

ספדומ

שארמ

וא

לע

םיספט

ב

-

Windows

...............................................

121

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

,

תויוות

וא

םיפקש

תכרעמב

Windows

......................................................

123

תספדה

דומעה

ןושארה

וא

ןורחאה

לע

ריינ

הנוש

ב

-

Windows

.....................................................

126

יוניש

לדוג

לש

ךמסמ

ךכ

םיאתיש

לדוגל

דומעה

תכרעמב

Windows

..............................................

128

תפסוה

ןמיס

םימ

ךמסמל

ב

-

Windows

.....................................................................................

129

תריצי

תרבוח

ב

-

Windows

....................................................................................................

130

תריחב

תויורשפא

טלפ

ב

-

Windows

........................................................................................

131

תריחב

לס

טלפ

ב

-

Windows

.................................................................................

131

תריחב

תויורשפא

קודיה

ב

-

Windows

.....................................................................

133

שומיש

ינייפאמב

ןוסחא

תודובע

Windows

...............................................................................

134

תריצי

תדובע

הספדה

תנסחואמ

Windows

..............................................................

135

תספדה

הדובע

הנסחואש

......................................................................................

136

תקיחמ

הדובע

תנסחואמ

.......................................................................................

136

תרדגה

תויורשפא

ןוסחא

תודובע

ב

-

Windows

..........................................................

137

תספדה

קתוע

דחא

ההגהל

ינפל

תספדה

לכ

םיקתועה

................................

137

ןוסחא

ינמז

לש

הדובע

תישיא

רצומב

התספדהו

דעומב

רחואמ

רתוי

..............

137

ןוסחא

הדובע

רצומב

............................................................................

137

ix

HEWW

background image

ןוסחא

הדובע

רצומב

תותימצל

...............................................................

138

תכיפה

הדובע

הנסחואש

תותימצל

תיטרפל

ידכ

אלש

ןתינ

היהי

הסיפדהל

אלל

PIN

...........................................................................................

138

תלבק

העדוה

והשימשכ

סיפדמ

הדובע

תנסחואמ

.......................................

138

הרדגה

לש

םש

שמתשמה

רובע

הדובע

תנסחואמ

.....................................

138

ןתמ

םש

הדובעל

תנסחואמ

...................................................................

139

תספדה

תודובע

תודחוימ

ב

-

Windows

.....................................................................................

139

תרדגה

רושייה

הספדהב

וד

-

תידדצ

..........................................................................

139

תספדה

USB

הרישי

.............................................................................................................................

140

9

לוהינ

הקוזחתו

.................................................................................................................................................

141

תספדה

יפד

עדימ

..................................................................................................................................

142

שומיש

תרשב

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................................

143

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

תועצמאב

רוביח

תשרל

.............................................................

143

ינייפאמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................

144

הייסיטרכה

Information

)

עדימ

(

............................................................................

144

הייסיטרכה

General

)

יללכ

(

..................................................................................

144

הייסיטרכה

Print

)

ספדה

(

......................................................................................

145

הייסיטרכה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

...........................................................

145

הייסיטרכה

Security

)

החטבא

(

..............................................................................

146

הייסיטרכה

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

(

........................................

146

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

.................................................................

146

המישרה

Other links

)

םירושיק

םיפסונ

(

..................................................................

146

שומיש

הנכותב

HP Web Jetadmin

.......................................................................................................

147

ינייפאמ

החטבאה

לש

רצומה

...................................................................................................................

148

תורהצה

אשונב

החטבא

.........................................................................................................

148

תחטבא

IP

.........................................................................................................

148

תחטבא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

............................................................................................

148

הכימת

הנפצהב

:

יננוכ

קסיד

חישק

םינפצומ

םיעוציבל

םיהובג

לש

HP

)

ימגד

xh

דבלב

(

.....................

148

תחטבא

תודובע

הספדה

תונסחואמ

.........................................................................................

149

תליענ

יטירפת

חול

הרקבה

.....................................................................................................

149

תליענ

חול

םאה

....................................................................................................................

149

תורדגה

ןוכסיח

.....................................................................................................................................

150

הספדה

םע

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

...................................................................................

150

יבצמ

ןוכסיח

למשחב

.............................................................................................................

150

התבשה

וא

הלעפה

לש

בצמ

הניש

...........................................................................

150

תרדגה

בצוק

ןמזה

הנישל

......................................................................................

151

רדגה

ןומזת

הניש

.................................................................................................

151

תנקתה

ןורכיז

ינקתהו

USB

םיימינפ

.........................................................................................................

152

הריקס

תיללכ

.......................................................................................................................

152

תנקתה

ןורכיז

......................................................................................................................

152

HEWW

x

background image

תנקתה

ןורכיז

רצומב

............................................................................................

152

תלעפה

ןורכיז

......................................................................................................................

156

תקידב

הנקתהה

לש

יסיטרכ

DIMM

.........................................................................................

157

תאצקה

ןורכיז

......................................................................................................................

157

תנקתה

ינקתה

USB

םיימנפ

..................................................................................................

159

יוקינ

רצומה

..........................................................................................................................................

162

יוקינ

ביתנ

ריינה

...................................................................................................................

162

םינוכדע

רצומל

.....................................................................................................................................

162

10

ןורתפ

תויעב

..................................................................................................................................................

163

הרזע

תימצע

........................................................................................................................................

164

תמישר

תולועפ

עוציבל

ךרוצל

ןורתפ

תויעב

................................................................................................

165

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

........................................................................................

166

רוזחש

תורדגה

ןרצי

...............................................................................................................................

167

חונעפ

תועדוה

חול

הרקבה

.....................................................................................................................

168

יגוס

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

................................................................................................

168

תועדוה

חול

הרקבה

..............................................................................................................

168

ריינה

אל

ןזומ

הכלהכ

וא

אוהש

עקתנ

........................................................................................................

169

רצומה

אל

ףסוא

ריינ

.............................................................................................................

169

רצומה

ףסוא

תונויליג

ריינ

םיבורמ

............................................................................................

169

תעינמ

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................

169

רורחש

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................................

170

םירוזא

םיירשפא

לש

תומיסח

..................................................................................................

170

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאמ

טלפה

............................................................................................

170

רורחש

תומיסח

ריינ

לסמ

טלפה

ירוחאה

...................................................................

171

רורחש

תומיסח

םרעמהמ

וא

קדהממ

תוכיסה

/

םרעמה

ילנויצפואה

.................................

171

רורחש

תומיסח

ריינ

םרעמהמ

וא

קדהממ

תוכיסה

/

םרעמה

ילנויצפואה

...........

172

רורחש

תומיסח

תוכיס

קדהממ

תוכיסה

/

םרעמה

ילנויצפואה

.........................

172

רורחש

תומיסח

ריינ

תביתמ

ראודה

5-bin Mailbox

...................................................

174

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאמ

ה

-

fuser

.........................................................................................

176

רורחש

תומיסח

ריינ

רזיבאהמ

ילנויצפואה

הספדהל

וד

-

תידדצ

.......................................................

179

רורחש

תומיסח

ריינ

םישגמהמ

................................................................................................

181

רורחש

תומיסח

ריינ

שגממ

1

.................................................................................

181

רורחש

תומיסח

ריינ

שגממ

2

וא

שגממ

ילנויצפוא

ל

-

500

תונויליג

..................................

181

רורחש

תומיסח

ריינ

שגמהמ

ילנויצפואה

ל

-

1,500

תונויליג

...........................................

182

רורחש

תומיסח

ריינ

ןיזממ

תופטעמה

ילנויצפואה

........................................................................

184

רורחש

תומיסח

ירוזאמ

הסכמה

ןוילעה

תינסחמו

הספדהה

...........................................................

185

יוניש

הרדגהה

Jam Recovery

)

רוזחש

תובקעב

תמיסח

ריינ

(

.....................................................

187

רופיש

תוכיא

הספדהה

...........................................................................................................................

188

תריחב

גוס

ריינ

....................................................................................................................

188

שמתשה

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

........................................................................

188

xi

HEWW

background image

תספדה

ףד

יוקינ

...................................................................................................................

188

תקידב

תינסחמ

הספדהה

.......................................................................................................

189

שמתשה

להנמב

תספדמה

םיאתמש

רתויב

יכרוצל

הספדהה

ךלש

..................................................

190

רצומה

אל

סיפדמ

וא

הספדההש

תיטיא

.....................................................................................................

191

רצומה

אל

סיפדמ

.................................................................................................................

191

רצומה

סיפדמ

טאל

...............................................................................................................

191

ןורתפ

תויעב

תספדהב

USB

הרישי

..........................................................................................................

192

טירפתה

Retrieve From USB

)

רוזחא

ךותמ

USB

(

וניא

חתפנ

רשאכ

התא

רבחמ

תא

רזיבא

ה

-

USB

.................................................................................................................................

192

ץבוקה

אל

ספדומ

רזיבאמ

ה

-

USB

ןוסחאל

................................................................................

192

ץבוקה

ךנוצרבש

סיפדהל

אל

עיפומ

טירפתב

Retrieve From USB

)

רוזחא

ךותמ

USB

(

..................

192

ןורתפ

תויעב

לש

תוירושיק

......................................................................................................................

193

ןורתפ

תויעב

רוביח

-

רישי

........................................................................................................

193

ןורתפ

תויעב

תשר

................................................................................................................

193

רוביח

יזיפ

אל

ןיקת

...............................................................................................

193

בשחמה

שמתשמ

תבותכב

IP

היוגש

רובע

רצומה

......................................................

193

בשחמה

וניא

חילצמ

רשקתל

םע

רצומה

....................................................................

194

רצומה

שמתשמ

תורדגהב

תויוגש

רובע

רושיקה

תרושקתהו

ודה

-

תינוויכ

לש

תשרה

..........

194

ןכתיי

תונכותש

תושדח

תומרוג

תויעבל

תומיאת

.........................................................

194

ןכתיי

תרדגהש

בשחמה

וא

תנחת

הדובעה

היוגש

.......................................................

194

רצומה

תבשומ

וא

תורדגהש

תשר

תורחא

תויוגש

.......................................................

194

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Windows

.................................................................................................

195

להנמ

תספדמ

רובע

רצומה

אל

עיפומ

הייקיתב

תוספדמ

...............................................................

195

תעדוה

האיגש

הגצוה

ךלהמב

תנקתה

הנכותה

...........................................................................

195

רצומה

אצמנ

בצמב

'

ןכומ

,'

ךא

אל

ספדומ

רבד

............................................................................

195

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Mac

........................................................................................................

197

להנמ

תספדמה

אל

עיפומ

המישרב

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

..................................................

197

םש

רצומה

אל

עיפומ

תמישרב

םירצומה

המישרבש

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

............................

197

להנמ

תספדמה

אל

רידגמ

ןפואב

יטמוטוא

תא

רצומה

רחבנש

המישרהמ

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

197

אל

החלשנ

תדובע

הספדה

רצומל

יוצרה

....................................................................................

197

רצומה

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

USB

,

ךא

אוה

אל

עיפומ

המישרב

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

רחאל

תריחב

להנמ

ןקתהה

.............................................................................................................

197

התא

שמתשמ

להנמב

תספדמ

יללכ

תעב

שומישה

רוביחב

USB

...................................................

198

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

רצומל

...............................................................................................................

199

תנמזה

םיפלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

200

ירפסמ

םיקלח

.......................................................................................................................................

201

םירזיבא

לופיטל

ריינב

............................................................................................................

201

םיקלח

םינתינה

ןוקיתל

לע

-

ידי

חוקלה

.......................................................................................

201

םילבכ

םיקשממו

...................................................................................................................

202

HEWW

xii

background image

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

........................................................................................................................................

203

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

........................................................................................

204

תוירחא

Premium Protection

לש

HP

:

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדה

לש

LaserJet

..............

205

םינותנ

םינסחואמה

תינסחמב

הספדהה

.....................................................................................................

206

םכסה

ןוישיר

שמתשמל

הצק

...................................................................................................................

207

תוריש

תוירחא

ןוקיתל

ימצע

לע

-

ידי

חוקלה

.................................................................................................

209

תכימת

תוחוקל

.....................................................................................................................................

210

הזירא

שדחמ

לש

רצומה

........................................................................................................................

211

חפסנ

ג

טרפמ

רצומה

...........................................................................................................................................

213

טרפמ

יזיפ

...........................................................................................................................................

214

תכירצ

היגרנא

,

טרפמ

למשח

תוטילפו

תויטסוקא

.........................................................................................

214

תביבס

הלעפה

.....................................................................................................................................

214

חפסנ

ד

עדימ

הניקת

............................................................................................................................................

215

תונקת

FCC

........................................................................................................................................

216

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

217

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

......................................................................................................

217

רוציי

ןוזוא

............................................................................................................................

217

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

217

תכירצ

רנוט

.........................................................................................................................

217

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

217

יקלח

קיטסלפ

......................................................................................................................

217

םירמוח

םילכתמ

תוספדמל

HP LaserJet

................................................................................

217

תוארוה

הרזחה

רוזחימו

.........................................................................................................

218

תוצרא

תירבה

וטראופו

-

וקיר

...................................................................................

218

תורזחה

תובורמ

)

רתוי

תינסחממ

תחא

(

...................................................

218

תורזחה

תודדוב

..................................................................................

218

חולשמ

..............................................................................................

218

תורזחה

ןניאש

הראמ

"

ב

.........................................................................................

219

ריינ

....................................................................................................................................

219

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

219

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

................................

220

םירמוח

םיימיכ

.....................................................................................................................

220

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

..................................................................................

220

עדימ

ףסונ

...........................................................................................................................

220

תרהצה

תומיאת

....................................................................................................................................

221

תורהצה

תוחיטב

...................................................................................................................................

223

תוחיטב

רזייל

.......................................................................................................................

223

תונקת

DOC

תוידנק

.............................................................................................................

223

xiii

HEWW

background image

תרהצה

VCCI

)

ןפי

(

..............................................................................................................

223

תוארוה

לבכל

חתמה

.............................................................................................................

223

הרהצה

יבגל

לבכ

למשח

)

ןפי

(

.................................................................................................

223

תרהצה

EMC

)

ןיס

(

..............................................................................................................

223

תרהצה

EMC

)

האירוק

(

........................................................................................................

224

תרהצה

EMI

)

ןאווייט

(

...........................................................................................................

224

תוביצי

רצומה

......................................................................................................................

224

הרהצה

אשונב

רזייל

דנלניפ

.................................................................................................

224

תרהצה

GS

)

הינמרג

(

...........................................................................................................

225

תלבט

םירמוח

)

ןיס

(

..............................................................................................................

225

הרהצה

עגונב

תולבגמל

םירמוח

םינכוסמ

)

היקרוט

(

.....................................................................

225

סקדניא

...............................................................................................................................................................

227

HEWW

xiv

background image

1

תודוסי

רצומה

תאוושה

םירצומ

םינייפאמ

םייתביבס

ינייפאמ

תושיגנ

יטבמ

רצומה

1

קרפ

1