HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות הדפסה של LaserJet

background image

Premium Protection

לש

HP

:

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדה

לש

LaserJet

לע

רצומ

HP

הז

הלח

תוירחא

יבגל

ותויה

לוטנ

םימגפ

רמוחב

הדובעבו

.

תוירחא

תאז

אל

הלח

לע

םירצומ

רשא

)

א

(

ואלומ

שדחמ

,

וצפוש

,

ורבע

ךילהת

רוציי

שדוחמ

,

וא

ולפוטש

ךרדב

וז

וא

תרחא

) ,

ב

(

םיללוכ

תויעב

ורצונש

האצותכ

שומישמ

אל

ןיקת

,

ןוסחא

אל

ןיקת

וא

לועפת

ץוחמ

טרפמל

יתביבסה

םסרופש

רובע

רצומ

תספדמה

וא

)

ג

(

ולבתה

שומישמ

ליגר

.

תלבקל

תוריש

תוירחא

,

אנא

רזחה

תא

רצומה

םוקמל

השיכרה

)

ףוריצב

רואית

בתכב

לש

היעבה

תואמגודו

הספדה

(

וא

הנפ

לא

תכימת

תוחוקלה

לש

HP

.

םאתהב

לוקישל

התעד

,

HP

ףילחת

תא

רצומה

חכויש

םוגפכ

וא

ריזחת

תא

ריחמ

השיכרה

.

לככ

ריתמש

תאז

קוחה

ימוקמה

,

יאנת

תוירחאה

םיטרופמה

ליעל

םה

םיידעלב

אלו

לוחת

לכ

תוירחא

וא

יאנת

םירחא

םדבלמ

,

ןיב

בתכב

ןיבו

לעב

-

הפ

,

שרופמב

וא

אללכמ

,

ו

-

HP

הריסמ

תושרופמ

לכ

תוירחא

וא

םיאנת

םיעמתשמ

יבגל

תוריחס

,

תוכיא

תעיבשמ

ןוצר

וא

המאתה

הרטמל

תמיוסמ

.

לככ

ריתמש

תאז

קוחה

ימוקמה

,

םושב

הרקמ

אל

היהת

תרבח

HP

וא

םיקפסה

הלש

םיארחא

קזנל

רישי

,

דחוימ

,

ירקמ

,

יתאצות

)

תוברל

ןדבוא

חוור

וא

םינותנ

(

וא

לכ

קזנ

רחא

,

ןיב

םא

אוה

רושק

הזוחב

,

ןיקיזנ

וא

רחא

.

יאנת

תוירחאה

םילולכה

הרהצהב

וז

,

איצוהל

הדימב

תרתומה

לע

-

יפ

קוח

,

אל

םיאיצומ

ללכהמ

,

םיליבגמ

וא

םינשמ

תא

תויוכזה

תויתקוחה

תוירוטדנמה

תומישיה

לע

ותריכמ

לש

רצומ

הז

ךל

,

יכ

םא

םיווהמ

תפסות

ןהל

.

205

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

HEWW

background image

םינותנ

םינסחואמה

תינסחמב

הספדהה

תוינסחמ

הספדה

תרצותמ

HP

תושמשמה

רצומב

הז

תוליכמ

בבש

ןורכיז

עייסמה

לועפתב

רצומה

.

ףסונב

,

בבש

ןורכיזה

ףסוא

םיגוס

םימיוסמ

לש

עדימ

לע

שומישה

רצומב

.

עדימה

יושע

לולכל

תא

םיטרפה

םיאבה

:

ךיראתה

ובש

הנקתוה

תינסחמ

הספדהה

הנושארל

,

ךיראתה

ובש

השענ

שומיש

תינסחמב

םעפב

הנורחאה

,

רפסמ

םיפדה

וספדוהש

תרזעב

תינסחמה

,

יוסיכ

דומעה

,

יבצמ

הספדהה

השענש

םהב

שומיש

,

תואיגש

הספדה

ושחרתהש

םגדו

רצומה

.

עדימ

הז

עייסמ

ל

-

HP

ןנכתל

תא

ירצומ

דיתעה

ךכ

ונעיש

לע

יכרוצ

הספדהה

לש

תוחוקלה

ונלש

.

םינותנה

םיפסאנה

בבשמ

ןורכיזה

לש

תינסחמ

הספדהה

םניא

םיליכמ

םיטרפ

םיישיא

םיהזמ

יבגל

חוקלה

וא

שמתשמה

לש

תינסחמה

וא

רצומה

.

HP

תפסוא

המיגד

לש

יבבש

ןורכיז