HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - שינוי הגדרות ברירת המחדל עבור כל עבודות ההדפסה

background image

םינייפאמ

וא

לע

תופדעה

.

םידעצה

לעופב

םייושע

תויהל

םינוש

,

ךא

והז

להונה

ץופנה

רתויב

.

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

1

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

תגוצת

תרירב

לדחמה

לש

טירפת

'

לחתה

:('

ץחל

לע

לחתה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

תגוצת

תרירב

לדחמה

לש

טירפת

'

לחתה

:('

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

תורדגה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

Windows Vista

:

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

חול

הרקבה

רחאלו

ןכמ

הירוגטקב

לש

הרמוח

לוקו

ץחל

לע

תספדמ

.

Windows 7

:

ץחל

לע

לחתה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

םינקתה

תוספדמו

.

2

.

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למס

תספדמה

רחבו

תורשפאב

תופדעה

הספדה

.

39

קרפ

3

תונכות

רובע

Windows

HEWW

background image

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

1

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

תגוצת

תרירב

לדחמה

לש

טירפת

'

לחתה

:('

ץחל

לע

לחתה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

תרזעב

תגוצת

תרירב

לדחמה

לש

טירפת

'

לחתה

:('

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

תורדגה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

Windows Vista

:

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

חול

הרקבה

רחאלו

ןכמ

הירוגטקב

רובע

הרמוח

לוקו

ץחל

לע

תספדמ

.

Windows 7

:

ץחל

לע

לחתה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

םינקתה

תוספדמו

.

2

.

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למס

להנמ

תספדמה

רחבו

תורשפאב

םינייפאמ

וא

ינייפאמ

תספדמה

.

3

.

ץחל

לע