HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series Көмектесіңдер

background image

+3b/$6(5-(7(17(535,6(00
̭ϝ̴̬0̸̷̶̷̴̷̬̯̲̯̹̬͆͂

̶͇͇͇͔͚͔͐͋͒͟͢ν͘Χ͇͚͒͢Ο͢

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601,

M602 жəне M603 сериялы принтер

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2011 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде, алдын
ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,
көшіруге, бейімдендіруге немесе
аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген. Бұл құжаттағы
мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс. НР бұл құжаттағы
техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді.

Бөлік нөмірі: CE988-90931

Edition 4, 11/2011

Сауда белгілерінің иелері

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне PostScript

®

-

Adobe Systems Корпорациясының тауар
белгілері.

Intel® Core™ - АҚШ пен басқа ел/
аймақтардағы Intel корпорациясының
сауда белгісі.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне Windows Vista® — Microsoft
корпорациясының АҚШ-та тіркелген
сауда белгілері.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне
ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып
табылады.

background image

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

КЕҢЕС:

Кеңестер пайдалы кеңестермен немесе сілтемелермен қамтамасыз етеді.

ЕСКЕРІМ:

Ескертулер ұғымды түсіндіру немесе тапсырманы аяқтау үшін маңызды

ақпаратпен қамтамасыз етеді.

ЕСКЕРТУ:

«Абайлаңыз» хабарлары деректердің жоғалуына немесе өнімді зақымдауға жол

бермеу үшін орындалуға тиісті іс рəсімдерін көрсетеді.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Ескерту хабарлары адамның жарақаттануына, деректердің жоғалуына

немесе өнім зақымдануына жол бермеу үшін орындалуға тиісті арнайы іс рəсімдерін ескертеді.

KKWW

iii

background image

iv

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

KKWW

background image

Maзмұны

1 Өнім туралы негізгі мəліметтер .................................................................................................................. 1

Өнімдерді салыстыру ......................................................................................................................... 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 модельдері .................................................................. 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 модельдері .................................................................. 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 модельдері .................................................................. 4

Қоршаған орта мүмкіндіктері ............................................................................................................. 5
Арнайы мүмкіндіктер .......................................................................................................................... 6
Өнім көріністері ................................................................................................................................... 7

Алдыңғы көрінісі ................................................................................................................. 7
Артынан көрінісі ................................................................................................................. 8
Интерфейс порттары ......................................................................................................... 9
Сериялық нөмір мен модель нөмірінің орны ................................................................... 9

2 Басқару тақтасының мəзірлері ................................................................................................................ 11

Басқару панелінің жобасы ............................................................................................................... 12
Тапсырманы USB жадынан шығарып алу мəзірі ........................................................................... 14
Тапсырманы құрылғы жадынан шығарып алу мəзірі ..................................................................... 15
Жабдықтар мəзірі ............................................................................................................................. 16
Науалар мəзірі .................................................................................................................................. 17
Басқару мəзірі ................................................................................................................................... 18

Есептер мəзірі .................................................................................................................. 18
Жалпы параметрлер мəзірі ............................................................................................. 18
USB параметрлерінен шығарып алу мəзірі ................................................................... 20
Жалпы басып шығару параметрлері мəзірі ................................................................... 21
Əдепкі басып шығару опциялары мəзірі ........................................................................ 23
Дисплей параметрлері мəзірі .......................................................................................... 23
Жабдықтарды басқару мəзірі .......................................................................................... 24
Науаларды басқару мəзірі ............................................................................................... 25
Қысқыш/жинақтағыш параметрлері мəзірі ..................................................................... 26
Бірнеше себетті пошта жəшігінің параметрлері мəзірі .................................................. 26
Желі параметрлері мəзірі ................................................................................................ 27
Ақаулықтарды жою мəзірі ................................................................................................ 30

KKWW

v

background image

Құрылғыға техникалық қызмет көрсету мəзірі ................................................................................ 31

Сақтық көшірме жасау/ Қалпына келтіру мəзірі ............................................................. 31
Мөлшерлеу/тазалау мəзірі .............................................................................................. 31
USB микробағдарламасын жаңарту мəзірі .................................................................... 32
Қызмет мəзірі .................................................................................................................... 32

3 Windows арналған бағдарламалық құралдар ........................................................................................ 33

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер мен принтер драйверлері ....................................... 34
Windows жүйесіне арналған дұрыс принтер драйверін таңдаңыз ................................................ 35

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ........................................................................... 35

UPD орнату режимдері ................................................................................... 36

Windows жүйесінің баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту .............................................. 37

Баспа параметрлерінің басымдықтары .......................................................................... 37
Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту .................................................................................................... 37
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту .............. 38
Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ........................................................ 38

Windows жүйесінен принтер драйверін жою .................................................................................. 39
Windows жүйесінде қолдау көрсетілетін утилиталар ..................................................................... 40

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 40
HP енгізілген веб-сервері ................................................................................................ 40
HP ePrint ........................................................................................................................... 40

Басқа операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал .................................................. 41

4 Өнімді Mac амалдық жүйесінде пайдалану ............................................................................................ 43

Mac амалдық жүйесіне арналған бағдарламалық құрал ............................................................... 44

Қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер мен принтер драйверлері .............................. 44
Mac амалдық жүйелеріне арналған бағдарламалық құралды орнату ......................... 44

Өнімге тікелей қосылған Mac компьютерлеріне бағдарламалық
құралды орнату ................................................................................................ 44
Сымды желідегі Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық
құралды орнату ................................................................................................ 45

IP мекенжайын конфигурациялау .................................................. 45
Бағдарламалық құралды орнату ................................................... 46

Принтер драйверін Mac амалдық жүйелерінен жою ..................................................... 47
Mac компьютерлеріне арналған баспа параметрлерінің басымдығы ......................... 48
Mac амалдық жүйесіндегі принтер драйверінің параметрлерін өзгерту ...................... 48

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық
тапсырмаларының параметрлерін өзгерту ................................................... 48
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін
өзгерту .............................................................................................................. 48

vi

KKWW

background image

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ....................................... 48

Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық құрал ................................................ 50

Mac жүйесіне арналған HP утилитасы ........................................................... 50

HP принтер утилитасын ашыңыз ................................................... 50
HP утилитасының функциялары ................................................... 50

Mac жүйесі үшін қолдау көрсетілетін утилиталар ......................................................... 51

HP енгізілген веб-сервері ................................................................................ 51
HP ePrint ........................................................................................................... 51
AirPrint .............................................................................................................. 51

Mac жүйесіндегі негізгі баспа тапсырмалары ................................................................................. 53

Mac жүйесінде баспа тапсырмасынан бас тарту .......................................................... 53
Қағаздың өлшемі мен түрін өзгерту (Mac) ..................................................................... 53
Mac амалдық жүйесінде құжаттардың өлшемін өзгерту немесе арнайы қағаз
өлшемінде басып шығару ............................................................................................... 53
Mac амалдық жүйесінде басып шығарудың алдын ала белгіленген
параметрлерін жасап, пайдалану ................................................................................... 53
Mac амалдық жүйесінде мұқаба бет басып шығару ...................................................... 54
Mac жүйесімен су таңбаларын пайдалану ..................................................................... 54
Mac амалдық жүйесінде қағаздың бір парағында бірнеше бетті басып шығару ........ 55
Mac жүйесінде парақтың екі жағына басып шығару (дуплексті басып шығару) .......... 55
Mac жүйесінде тапсырмаларды сақтау .......................................................................... 55

Mac жүйесіндегі мəселелерді шешу ................................................................................................ 57

5 Өнімді Windows амалдық жүйесі арқылы қосу ..................................................................................... 59

Принтер ортақтасқан дисклеймері .................................................................................................. 60
USB арқылы қосу .............................................................................................................................. 60

Орнату ықшам дискісі ...................................................................................................... 60

Желіге Windows амалдық жүйесі арқылы қосу ............................................................................... 61

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар ...................................................................... 61
Өнімді Windows амалдық жүйесі арқылы сымды желіде орнату ................................. 63

IP мекенжайын конфигурациялау .................................................................. 63
Бағдарламалық құралды орнату .................................................................... 64

Желі параметрлерін Windows амалдық жүйесі арқылы реттеу ................................... 65

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту ..................................................... 65
Желілік кілтсөзді орнату немесе өзгерту ....................................................... 65
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз .................. 66
IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз .................. 67
Байланыс жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері ............................. 68

6 Қағаз жəне баспа медиасы ........................................................................................................................ 69

Қағаз бен баспа құралдарын пайдалану туралы ........................................................................... 70

KKWW

vii

background image

Қағаз жайында арнайы нұсқаулар .................................................................................. 70

Windows жүйесіндегі қағаздың түрі мен өлшеміне сəйкестендіру үшін принтер драйверін
ауыстыру ........................................................................................................................................... 72
Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері ............................................................................................. 73
Қолданылатын қағаз түрлері ........................................................................................................... 75

Кіріс опциялары үшін қолдаулы қағаз түрлері ............................................................... 75
Шығыс опциялары үшін қолдаулы қағаз түрлері ........................................................... 76

Науа жəне қалта сыйымдылығы ...................................................................................................... 77
Қағаз науаларын толтыру ................................................................................................................ 78

1-науаға салу .................................................................................................................... 78
2-Науаға немесе қосымша 500-парақтық науаға салу .................................................. 79
Қосымша 1500 парақтық науаға салу ............................................................................. 81
Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты .......................................................... 83

Бланктерді, алдын ала басылған немесе алдын ала тесілген қағазды
салу ................................................................................................................... 83
Конверттерді салу ........................................................................................... 84

Науалардың параметрлерін реттеу ................................................................................................ 85

Қағазды салғанда науаны конфигурациялау ................................................................. 85
Науаны баспа тапсырмасының параметрлеріне сəйкестендіру үшін
конфигурациялаңыз ......................................................................................................... 85
Науаның параметрлерін басқару панелінде реттеу ...................................................... 86

Шығыс қалтасын таңдау ................................................................................................................... 87

Жоғарғы (стандартты) шығыс қалтасына басып шығару .............................................. 87
Артқы шығыс қалтасына басып шығару ......................................................................... 87
Қосымша жинақтағышқа немесе қапсырмалаушы/жинақтағышқа басып шығару ...... 88
5 қалталы пошта жəшігіне басып шығару ...................................................................... 89

7 Баспа картридждері .................................................................................................................................... 91

Баспа картриджі туралы ақпарат .................................................................................................... 92
Жабдықтардың көріністері ............................................................................................................... 93

Баспа картриджінің көріністері ........................................................................................ 93

Баспа картридждерін басқару ......................................................................................................... 94

Баспа картридждерінің параметрлерін өзгерту ............................................................. 94

Баспа картриджді шамаланған жарамдылық мерзімінің аяғына
жеткендегі баспа .............................................................................................. 94
Басқару тақтасы арқылы Өте төмен параметрлер опцияларын қосу
немесе өшіру ................................................................................................... 94
EconoMode режимімен басып шығару ........................................................... 95

Жабдықтарды сақтау жəне қайта өңдеу ........................................................................ 95

Жабдықтарды қайта пайдалану ..................................................................... 95
Басып шығару картриджін сақтау ................................................................... 96

viii

KKWW

background image

HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты ................................. 96

HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ................................................ 96

Ауыстыру нұсқаулары ...................................................................................................................... 97

Баспа картриджін ауыстыру ............................................................................................ 97
Қапсырмаларды ауыстыру .............................................................................................. 99
Сақтандыру шараларын орындау ................................................................................ 100

Техникалық қызмет көрсету жиынтығының санауышын ығыстыру ........... 100

Баспа картридждерінің мəселелерін шешу .................................................................................. 101

Баспа картридждерін тексеру ....................................................................................... 101

Баспа картриджінің зақымдалуын тексеру .................................................. 102
Қайталанатын ақаулықтар ............................................................................ 103
Жабдықтар күйінің бетін басып шығару ....................................................... 103

Жабдықтарға қатысты басқару тақтасында көрсетілген хабарларды түсіндіру ....... 104

8 Баспа тапсырмалары ............................................................................................................................... 107

Windows жүйесінің баспа тапсырмасынан бас тарту ................................................................... 108
Windows жүйесіндегі негізгі басып шығару тапсырмалары ......................................................... 109

Windows амалдық жүйесінде принтер драйверін ашу ................................................ 109
Windows амалдық жүйесінде басып шығару параметріне қатысты анықтама алу ... 110
Windows жүйесімен баспа көшірмелерінің санын өзгерту .......................................... 110
Windows жүйесімен қайта пайдалану үшін өзгертілмелі баспа параметрлерін
сақтау .............................................................................................................................. 111

Windows жүйесінде басып шығару сілтемесін пайдалану ......................... 111
Баспа сілтемелерін жасау ............................................................................ 112

Windows жүйесімен баспа сапасын жақсарту .............................................................. 115

Windows жүйесінде беттің өлшемін таңдау ................................................. 115
Windows жүйесінде өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдаңыз ........................ 115
Windows жүйесінде қағаз түрін таңдау ........................................................ 115
Windows жүйесінде қағаз науасын таңдау .................................................. 115

Windows жүйесімен екі жағына басып шығару (дуплекс) ............................................ 116

Windows жүйесінде қағаздың екі жағына қолмен басып шығару ............... 116
Windows жүйесінде қағаздың екі жағына автоматты түрде басып
шығару ............................................................................................................ 117

Windows жүйесінде əр параққа бірнеше бетті басып шығару .................................... 119
Беттің бағытын Windows жүйесімен таңдау ................................................................. 120

HP ePrint қызметін пайдалану ....................................................................................................... 122
Windows жүйесіндегі қосымша басып шығару тапсырмалары ................................................... 123

Windows амалдық жүйесінде алдын ала басылып шыққан бланкіге немесе
пішінге басып шығару .................................................................................................... 123
Windows амалдық жүйесінде арнайы қағазға, жапсырмаларға немесе мөлдір
үлдірлерге басып шығару .............................................................................................. 125

KKWW

ix

background image

Бірінші немесе соңғы бетті басқа қағазға Windows жүйесімен басып шығару .......... 128
Windows жүйесімен бет өлшемін сəйкестендіру үшін құжатты масштабтау ............. 130
Windows жүйесімен cу таңбасын құжатқа қосу ............................................................ 131
Windows жүйесінде кітапша жасау ............................................................................... 132
Windows жүйесінде шығыс опцияларын таңдау .......................................................... 133

Windows жүйесінде шығыс жəшігін таңдау .................................................. 133
Windows жүйесінде қыстыру опцияларын таңдау ....................................... 135

Windows жүйесінде тапсырманы сақтау мүмкіндіктерін пайдалану .......................... 136

Windows жүйесінде сақталған тапсырма жасау .......................................... 137
Сақталған тапсырманы басып шығару ........................................................ 138
Сақталған тапсырманы жою ......................................................................... 138
Windows жүйесінде тапсырманы сақтау опцияларын орнату .................... 139

Барлық көшірмелерді басып шығармас бұрын растау үшін
бар көшірмені басып шығарыңыз ................................................ 139
Жеке тапсырманы өнімге уақытша сақтау жəне оны кейінірек
басып шығару ................................................................................ 139
Тапсырманы өнімде уақытша сақтаңыз ...................................... 139
Тапсырманы өнімде уақытша сақтаңыз ...................................... 140
Тұрақты сақталатын тапсырманы жеке етіп орнатыңыз, оны
басып шығару əрекетін жасаған кез-келген адам PIN енгізуі
тиіс болады .................................................................................... 140
Əлдекімнің сақталған тапсырманы басып шығаруы кезінде
ескерту қабылдаңыз ..................................................................... 140
Сақталған тапсырма үшін пайдаланушы атауын орнатыңыз .... 141
Сақталған тапсырма үшін атау орнату ........................................ 141

Windows жүйесінде арнайы тапсырмаларды басып шығару ..................................... 141

Дуплексті туралауды орнату ......................................................................... 141

USB құрылғысынан тікелей басып шығару ................................................................................... 143

9 Басқару жəне күту ..................................................................................................................................... 145

Ақпараттық беттерді басып шығару .............................................................................................. 146
HP енгізілген веб-серверін пайдалану .......................................................................................... 147

Желіге қосылу арқылы HP енгізілген веб-серверін ашу ............................................. 147
HP енгізілген веб-серверінің мүмкіндіктері .................................................................. 148

Ақпарат қойындысы ...................................................................................... 148
Жалпы: қойындысы ....................................................................................... 148
Басып шығару қойындысы ............................................................................ 149
Ақаулықтарды түзету қойындысы ................................................................ 150
Қауіпсіздік қойындысы ................................................................................... 150
HP веб-қызметтері қойындысы .................................................................... 150
Желіге қосылу қойындысы ............................................................................ 150

x

KKWW

background image

Басқа сілтемелер тізімі ................................................................................. 150

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ............................................................... 152
Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері .................................................................................................... 153

Қауіпсіздік мəлімделері .................................................................................................. 153

IP Қауіпсіздігі .................................................................................................. 153

HP ішкі веб-серверін қауіпсіздендіру ............................................................................ 153
Шифрлау қолдауы: HP шифрланған өнімділігі жоғары қатты дискілер (тек xh
үлгілерінде) ..................................................................................................................... 153
Сақталған тапсырмаларды қауіпсіздендіру ................................................................. 154
Басқару панелінің мəзірлерін құрсаулау ...................................................................... 154
Пішімдеушіні құрсаулау ................................................................................................. 154

Үнемдеу параметрлері ................................................................................................................... 155

EconoMode режимімен басып шығару ......................................................................... 155
Қуатты үнемдеу режимдері ........................................................................................... 155

Күту режимін өшіру немесе қосу .................................................................. 155
Күту режимінің таймерін орнату ................................................................... 156
Күту режиміне өту кестесін орнату ............................................................... 156

Жадты жəне ішкі USB құрылғыларын орнатыңыз ........................................................................ 157

Шолу ................................................................................................................................ 157
Жадты орнату ................................................................................................................. 157

Өнім жадын орнату ........................................................................................ 157

Жадты қосу ..................................................................................................................... 162
DIMM модулінің орнатылуын тексеріңіз ....................................................................... 163
Жадты үлестіру .............................................................................................................. 164
Ішкі USB құрылғыларын орнату .................................................................................... 165

Өнімді тазалау ................................................................................................................................ 168

Қағаз жолын тазалау ..................................................................................................... 168

Өнімді жаңарту ................................................................................................................................ 168

10 Мəселелерді шешу .................................................................................................................................. 169

Өзіндік көмек ................................................................................................................................... 170
«Мəселелерді шешу» тексеру парағы .......................................................................................... 171

Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар ................................................................. 172

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру ................................................................................... 173
Басқару панеліндегі хабарларды аудару ..................................................................................... 174

Басқару панеліндегі хабарлардың түрі ........................................................................ 174
Басқару тақтасындағы хабарлар .................................................................................. 174

Қағаз қате беріледі немесе кептеледі ........................................................................................... 175

Өнім қағазды тартып алмайды ..................................................................................... 175
Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады ........................................................... 175
Қағаз кептелістерінің алдын алу ................................................................................... 175

KKWW

xi

background image

Кептелген қағазды шығару ............................................................................................................ 177

Қағаздың кептелген орны .............................................................................................. 177
Шығыс жағындағы кептелген қағазды алып тастау ..................................................... 177

Артқы шығыс қалтасындағы кептелген қағазды алып тастау .................... 178
Кептелген қағазды қосымша жинақтағыштан немесе қапсырмалағыш/
жинақтағыштан алып тастаңыз .................................................................... 178

Кептелген қағазды қосымша жинақтағыштан немесе
қапсырмалағыш/жинақтағыштан алып тастаңыз ....................... 179
Кептелген қапсырмаларды қосымша қапсырмалағыш/
жинақтағыштан алып тастаңыз .................................................... 179

Кептелген қағазды қосымша 5 қалталы пошта жəшігінен алып тастау .... 181

Термобекіткіш аймағындағы кептелген қағазды алып тастау .................................... 183
Қосымша дуплекстеушіден кептелген қағазды шығару .............................................. 186
Науалардан кептелген қағазды шығару ....................................................................... 188

1-Науадағы кептелген қағаздарды шығару ................................................. 188
2-науадағы немесе қосымша 500 парақтық науадағы кептелген
қағаздарды шығару ....................................................................................... 188
1500 парақтық науадан кептелген қағазды шығару .................................... 189

Қосымша əпергіштен кептелген қағазды алып тастаңыз ............................................ 191
Жоғарғы қақпағындағы жəне баспа картриджінің аймақтарынан кептелген
қағазды шығару .............................................................................................................. 192
Кептелісті жою параметрін өзгертіңіз ........................................................................... 194

Баспа сапасын жақсарту ................................................................................................................ 195

Қағаз түрін таңдаңыз ...................................................................................................... 195
HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ......................................... 195
Тазалағыш бетті басып шығару .................................................................................... 196
Баспа картридждерін тексеру ....................................................................................... 196
Басып шығару қажеттіліктеріне жақсы сəйкес келетін принтер драйверін
пайдалану ....................................................................................................................... 198

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады ........................................................... 199

Өнім басып шығармайды .............................................................................................. 199
Өнім баяу басып шығарады .......................................................................................... 200

Ауыспалы USB баспа ақаулықтарын шешу ................................................................................. 201

USB құрылғысы енгізілгенде USB ішінен шығару мəзірі ашылмайды ....................... 201
Файл USB құрылғысынан басылмайды ........................................................................ 201
Басылатын файл USB ішінен шығару мəзірінде көрсетілмеген ................................. 201

Жалғауға қатысты мəселелер ....................................................................................................... 202

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету ........................................................................... 202
Желілік ақаулықтарды түзету ........................................................................................ 202

Төмен физикалық байланыс ......................................................................... 202
Компьютер өнім үшін дұрыс емес IP мекенжайын қолдануда ................... 202
Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес ....................................... 203

xii

KKWW

background image

Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін
пайдалануда .................................................................................................. 203
Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы
мүмкін ............................................................................................................. 203
Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған .......... 203
Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес ............ 203

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу ............................... 204

Өнімнің принтер драйвері Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ......................... 204
Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік жөнінде хабар
шығарылды ..................................................................................................................... 204
Өнім «Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ............................... 204

Mac жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу ...................................... 206

Принтер драйвері баспа жəне факс тізімінде тізімделмеген ...................................... 206
Өнім атауы өнім тізіміндегі баспа жəне факс тізімінде көрсетілмейді ....................... 206
Принтер драйвері баспа жəне факс тізіміндегі таңдалған өнімді автоматты түрде
орнатпайды ..................................................................................................................... 206
Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді .............................................................. 206
USB кабелімен жалғанған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім баспа жəне факс
тізімінде көрсетілмейді .................................................................................................. 207
USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз ........... 207

Қосымша а Жабдықтар мен қосалқы құралдар ..................................................................................... 209

Бөлшектерге, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру .......................................... 210
Бөлшектердің нөмірлері ................................................................................................................. 211

Парақтармен жұмыс істейтін құралдар ........................................................................ 211
Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер ...................................................................... 211
Кабельдер мен интерфейстер ...................................................................................... 212

Қосымша ə Қызмет жəне қолдау ............................................................................................................... 213

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі .................................. 214
HP компаниясының Жоғары қорғау кепілдігі: LaserJet баспа картриджіне шектеулі кепілдік
беру туралы мəлімдемесі .............................................................................................................. 216
Деректер баспа картриджінде сақталған ...................................................................................... 217
Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісімі .............................................................................. 218
Пайдаланушының орындайтын жөндеудің кепілдік қызметі ....................................................... 221
Тұтынушыларды қолдау ................................................................................................................ 222
Өнімді қайта орамау ....................................................................................................................... 223

Қосымша б Өнімнің ерекшеліктері ............................................................................................................ 225

Физикалық ерекшеліктері ............................................................................................................... 226
Энергияны тұтыну, электрлік сипаттамалары жəне дыбыс бөлуі .............................................. 226

KKWW

xiii

background image

Жұмыс ортасы ................................................................................................................................ 227

Қосымша в Құқықтық ақпарат ................................................................................................................... 229

FCC қағидалары ............................................................................................................................. 230
Өнімнің қоршаған ортаға зиянсыздығын бақылау бағдарламасы .............................................. 231

Қоршаған ортаны қорғау ................................................................................................ 231
Озон өндіру ..................................................................................................................... 231
Тұтынылатын қуат .......................................................................................................... 231
Тонерді пайдалану ......................................................................................................... 231
Қағаз пайдалану ............................................................................................................. 231
Пластмасса ..................................................................................................................... 231
HP LaserJet принтерінің жабдықтары ........................................................................... 232
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат ......................................................... 232

Америка Құрама Штаттары мен Пуэрто-Рико ............................................. 232

Көптік қайтарылымдар (бір картриджден көп) ............................ 232
Бір ғана картриджді қайтару ......................................................... 232
Тасымалдау ................................................................................... 233

А.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар .......................................................................... 233

Қағаз ................................................................................................................................ 233
Материалдық шектеулер ............................................................................................... 233
Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың
жабдық қалдықтарын тастауы ...................................................................................... 234
Химиялық заттар ............................................................................................................ 234
Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы (MSDS) ............................. 234
Қосымша ақпарат алу үшін ........................................................................................... 235

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................................ 236
Қауіпсіздік мəлімдемелері .............................................................................................................. 238

Лазерлік қауіпсіздік ........................................................................................................ 238
Канадалық DOC қағидалары ......................................................................................... 238
VCCI мəлімдемесі (Жапония) ........................................................................................ 238
Электр сымына арналған нұсқаулар ............................................................................ 238
Электр сымы жөніндегі мəлімдеме (Жапония) ............................................................ 238
ЭМҮ мəлімдемесі (Қытай) ............................................................................................. 239
EMC мəлімдемесі (Корея) ............................................................................................. 239
EMI мəлімдемесі (Тайвань) ........................................................................................... 239
Өнім тұрақтылығы .......................................................................................................... 239
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме ......................................... 239
GS мəлімдемесі (Германия) .......................................................................................... 240
Заттар кестесі (Қытай) ................................................................................................... 240
Қауіпті заттар мəлімдемесіндегі шектеулер (Түркия) .................................................. 240

xiv

KKWW

background image

Индекс ............................................................................................................................................................. 241

KKWW

xv

background image

xvi

KKWW

background image

1