HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Жабдықтар мәзірі

background image

Жабдықтар мəзірі

Көрсету үшін: Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймешігін басып, Жабдықтар
мəзірін таңдаңыз.

Төмендегі кестеде жұлдызшалар (*) зауыттық əдепкі параметрді көрсетеді.

Кесте 2-1

Жабдықтар мəзірі

Бірінші деңгей

Екінші деңгей

Үшінші деңгей

Төртінші деңгей

Мəндер

Жабдықтарды
басқару

Жабдықтар күйін
басып шығару

Жабдық параметрі

Қара сиялы картридж

Өте төмен
параметрлер

Тоқтату

Жалғастыру ұсынысы

Жалғастыру*

Төмен шектік мəндер
параметрлері

1-100%

CE390A картриджінің
əдепкі мəндері:

M601 = 8%

M602 = 11%

M603 = 20%

CE390X картриджінің
əдепкі мəндері:

M602 = 5%

M603 = 9%

Техникалық қызмет
көрсету жинағы

Өте төмен
параметрлер

Тоқтату

Жалғастыру ұсынысы

Жалғастыру*

Төмен шектік мəндер
параметрлері

1-100%

Əдепкі = 10%

Жабдықтар туралы
хабарлар

Кішігірім хабарлама

Қосылған*

Өшірілген

Деңгей өлшеу аспабы

Қосылған*

Өшірілген

Жабдықтарды
қалпына келтіру

Жаңа техникалық
қызмет жинағы

Жоқ

Иə

Қара сиялы картридж

Күй экранда
көрсетіледі.

Техникалық қызмет
көрсету жинағы

Күй экранда
көрсетіледі.

16

Бап 2 Басқару тақтасының мəзірлері

KKWW