HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

background image

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

1.

Windows XP, Windows Server 2003 жəне Windows Server 2008 (стандартты Бастау
мəзірінің көрінісін пайдалану)
: Start (Бастау) түймешігін, одан соң Printers and Faxes
(Принтерлер мен факстар) түймешігін басыңыз.

Windows XP, Windows Server 2003 жəне Windows Server 2008 (Классикалық Бастау
мəзірінің көрінісін пайдалану)
: Start (Бастау), Settings (Параметрлер) жəне Printers
(Принтерлер) опцияларын таңдаңыз.

Windows Vista: Start (Бастау) мəзіріндегі Control Panel (Басқару панелі) тармағын нұқып,
одан кейін Hardware and Sound (Аппараттық құралдар жəне Дыбыс) санатында Printer
(Принтер) тармағын таңдаңыз.

Windows 7: Start (Бастау) түймешігін басып, Devices and Printers (Құрылғылар мен
драйверлер) тармағын таңдаңыз.

2.

Драйвер белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Properties (Сипаттар) немесе
Printer properties (Принтер сипаттары) мəзірін таңдаңыз.

3.

Алдымен Device Settings (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін басыңыз.

38

Бап 3 Windows арналған бағдарламалық құралдар

KKWW