HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Galutinio vartotojo licencijos sutartis

background image

Galutinio vartotojo licencijos sutartis

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJANTIS ŠIUO PROGRAMINĖS ĮRANGOS GAMINIU:

Ši galutinio naudotojo licencijos sutartis („EULA“) yra sutartis tarp (a) jūsų (arba jus atstovaujančio

asmens arba institucijos) ir (b) bendrovės „Hewlett-Packard“ („HP“), kuria apibrėžiamos programinės

įrangos („Programinė įranga“) naudojimo sąlygos. Ši EULA netaikoma, jei tarp jūsų ir HP arba jos

tiekėjų yra sudaryta atskira licencijos sutartis dėl programinės įrangos, įskaitant tinklo dokumentuose

pateiktą licencinę sutartį. Terminas „Programinė įranga“ gali apimti (i) susijusias laikmenas, (ii)

naudojimo instrukciją ir kitą spausdintinę medžiagą, ir (iii) „tinkle“ arba elektroniniu būdu pateiktus

dokumentus (kartu vadinamus „Naudotojo dokumentais“).

TEISĖ NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA SUTEIKIAMA TIK JEI JŪS SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS

EULA SĄLYGOMIS. ĮDIEGDAMI, KOPIJUODAMI, ATSISIŲSDAMI AR KITAIP NAUDODAMI

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS EULA. JEI NESUTINKATE SU ŠIA EULA,

NEDIEKITE, NEATSISIŲSKITE IR KITAIP NENAUDOKITE PROGRAMINĖS ĮRANGOS. JEI NUSIPIRKOTE

PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, BET NESUTINKATE SU ŠIA EULA, GRĄŽINKITE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į

PIRKIMO VIETĄ PER KETURIOLIKA DIENŲ, KAD JUMS BŪTŲ KOMPENSUOTA PIRKIMO KAINA; JEI

PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA ĮDIEGTA ARBA JA GALIMA NAUDOTIS IŠ KITO HP GAMINIO, GALITE

GRĄŽINTI VISĄ NEPANAUDOTĄ GAMINĮ.

1.

TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMINĖ ĮRANGA. Be HP priklausančios programinės įrangos („HP

programinė įranga“), gaminyje gali būti naudojama programinė įranga, priklausanti trečiosioms

šalims ir naudojama pagal licenciją („trečiosios šalies programinė įranga“ ir „trečiosios šalies

licencija“) Bet kuriai jums suteiktai trečiosios šalies programinei įrangai taikomos atitinkamos

trečiosios šalies licencijos sąlygos. Paprastai trečiosios šalies licencija pateikiama faile, pvz.,

„license.txt“ arba „readme“. Jei negalite rasti trečiosios šalies licencijos, turite susisiekti su HP

palaikymo skyriumi. Jei trečiosios šalies licencijose yra licencijos, kurios suteikiamos turint šaltinio

kodą (pvz., GNU bendroji vieša licencija), bet atitinkamas šaltinio kodas programinėje įrangoje

nenurodomas, skaitykite HP svetainės (hp.com) gaminio palaikymo puslapiuose, kaip gauti šį

šaltinio kodą.

2.

LICENCIJOS TEISĖS. Jums bus suteiktos toliau nurodytos teisės, su sąlyga, kad laikysitės visų šios

EULA sąlygų:

a. Naudojimas. HP suteikia jums licenciją naudotis viena HP programinės įrangos kopija.

„Naudojimas“ reiškia diegimą, kopijavimą, išsaugojimą, įkėlimą, vykdymą, rodymą ar kitokį

HP programinės įrangos naudojimą. Jūs negalite keisti HP programinės įrangos arba atjungti

kokias nors HP programinės įrangos licencijavimo ar kontrolės funkcijas. Jei HP pateikia šią

programinę įrangą naudoti su vaizdų arba spausdinimo gaminiu (pvz., jei programinė

įranga yra spausdintuvo tvarkyklė, aparatinė programinė įranga arba papildinys),

HP programinę įrangą galima naudoti tik su tokiu gaminiu („HP gaminys“). Papildomi

naudojimo apribojimai gali būti pateikiami naudotojo dokumentuose. Jūs negalite atskirti

naudojamos HP programinės įrangos sudėtinių komponentų. Jūs neturite teisės platinti

HP programinės įrangos.

b. Kopijavimas. Teisė kopijuoti reiškia, kad jūs galite HP programinės įrangos kopijas

archyvavimui arba atsargai, su sąlyga, kad kiekvienoje kopijoje yra visi originalios

HP programinės įrangos nuosavybės teisių pranešimai ir ji naudojama tik kaip atsarginė

kopija.

3.

ATNAUJINIMAI. Norėdami naudoti HP programinę įrangą, kurią HP pateikia naujovindama,

naujindama arba papildydama (kartu vadinama „Atnaujinimas“), visų pirma turite įsigyti

222

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW

background image

originalios HP programinės įrangos licenciją ir HP turi nustatyti, kad ji yra tinkama naujinti. Kai

naujinimas pakeičia originalią HP programinę įranga, daugiau tokios HP programinės įrangos

naudoti nebegalite. Ši EULA taikoma kiekvienam atnaujinimui, kol HP nepateiks kitų naujinimo

sąlygų. Jei tarp šios EULA ir tokių kitų sąlygų kyla prieštaravimų, pirmumo teisė suteikiama

naujosioms sąlygoms.

4.

PERDAVIMAS.

a. Trečiosios šalies perdavimas. Pirmasis galutinis HP programinės įrangos naudotojas gali

vieną kartą perduoti HP programinę įrangą kitam galutiniam naudotojui. Bet koks

perdavimas apims visas sudėtines dalis, laikmeną, naudotojo dokumentus, šią EULA ir, jei

taikoma, autentiškumo sertifikatą. Perdavimas negali būti daromas netiesiogiai, pvz.,

siunčiant. Prieš perdavimą priimantis perduodamą programinę įrangą galutinis naudotojas

turės sutikti su šios EULA sąlygomis. Perdavus HP programinę įrangą, jūsų licencijos

galiojimas automatiškai nutraukiamas.

b. Apribojimai. Jūs negalite nuomoti, išsinuomoti arba skolinti HP programinę įrangą arba

naudoti HP programinę įranga komerciniams tikslams arba darbe. Jūs negalite suteikti

licencijos, skirti ar kitaip perduoti HP programinės įrangos, išskyrus būdus, aiškiai nurodytus

šioje EULA.

5.

NUOSAVYBĖS TEISĖS. Visos intelektinės nuosavybės teisės į programinę įrangą ir naudotojo

dokumentus priklauso HP ir jos tiekėjams, jos yra saugomos įstatymais, įskaitant galiojančius

autorių teisės, prekybos paslapčių, patentų ir prekės ženklų įstatymus. Jūs negalite panaikinti jokių

programinėje įrangoje pateikiamų gaminio identifikavimo, autorių teisių pranešimų arba

nuosavybės teisių apribojimų.

6.

APGRĄŽOS INŽINERIJOS APRIBOJIMAS. Jūs negalite taikyti apgrąžos inžinerijos, dekompiliuoti

arba išardyti HP programinės įrangos, išskyrus galiojančiuose įstatymuose numatytas leistinas

ribas.

7.

DUOMENŲ NAUDOJIMO SUTIKIMAS. HP ir jos filialai gali rinkti ir naudoti jūsų teikiamą

techninę informaciją apie (i) tai, kaip naudojate programinę įrangą arba HP gaminį, arba (ii)

norėdami tiekti pagalbos paslaugas, susijusias su programine įranga arba HP gaminiu. Visa ši

informacija bus renkama laikantis HP privatumo strategijos. HP nenaudos šios informacijos tokia

forma, kad būtų galima nustatyti jūsų tapatybę, išskyrus kai to reikia gerinant jums naudojimą

arba teikti pagalbos paslaugas.

8.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Nepaisant nuostolių, kuriuos galite patirti, visa HP ir jos tiekėjų

atsakomybė pagal šią EULA ir vienintelė jums taikoma kompensavimo priemonė pagal šią EULA,

ribojama suma, kurią realiai sumokėjote už gaminį arba 5,00 JAV dolerių suma. TIEK, KIEK TAI

LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, HP AR JOS TIEKĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ

JOKIUS TYČINIUS, NETYČINIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT

SU NEGAUTU PELNU, PRARASTAIS DUOMENIMIS, VERSLO PERTRAUKIMU, ASMENINIU

SUŽALOJIMU AR PRIVATUMO PAŽEIDIMU SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS), BET KOKIU BŪDU

SUSIJUSIUS SU PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU ARBA NEGALĖJIMU JA NAUDOTIS,

NET JEI HP AR BET KURIS JOS TIEKĖJAS BUVO ĮSPĖTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ IR

NET JEI AUKŠČIAU NURODYTA IŠTAISYMO PRIEMONĖ NEATLIEKA SAVO ESMINIO TIKSLO.

Kai kuriose valstijose ar kitose jurisdikcijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar

pasekminiams nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys jums gali

būti netaikomi.

LTWW

Galutinio vartotojo licencijos sutartis

223

background image

9.

KLIENTAI JAV VYRIAUSYBĖJE. Programinė įranga buvo sukurta išskirtinai privačiomis lėšomis. Visa

programinė įranga yra komercinės kompiuterių programos, kurių prasmė nurodyta taikomuose

įsigijimų teisės aktuose. Todėl, laikantis US FAR 48 CFR 12,212 ir DFAR 48 CFR 227,7202, JAV

vyriausybės arba JAV vyriausybės subrangovų arba jiems atliekamas programinės įrangos

naudojimas, kopijavimas arba atskleidimas turi būti daromas išskirtinai laikantis šios galutini

naudotojo licencijos sutarties sąlygų, išskyrus nuostatas, kurios prieštarauja galiojantiems

privalomiems federaliniams įstatymams.

10.

EKSPORTO ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS. Jūs privalote laikytis visų įstatymų, taisyklių ir teisės aktų, (i)

taikomų programinės įrangos eksportui arba importui, arba (ii) apribojančių programinės įrangos

naudojimą, įskaitant bet kokius apribojimus, susijusius su atominių, cheminių ar biologinių ginklų

platinimu.

11.

TEISIŲ APRIBOJIMAS. HP ir jos tiekėjai pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteikiamos

pagal šią EULA.

© 2009 m., „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“

Laid. 04/09

224

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW