HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dėkite popierių į pasirinktinį 1 500 lakštų dėklą

background image

Dėkite popierių į pasirinktinį 1 500 lakštų dėklą

Pasirinktinis 1 500 lakštų dėklas tinka „Letter“, A4 ir „Legal“ formatams. Spausdintuvas automatiškai

nustatys, kokio formato popieriaus įdėta, jei teisingai sureguliuoti dėklo kreiptuvai.

ĮSPĖJIMAS:

Vengdami strigčių, nedėkite popieriaus į dėklus, kai spausdintuvas spausdina.

ĮSPĖJIMAS:

Neišskleiskite popieriaus. Išskleidus popierių, jis gali būti netinkamai tiekiamas.

1.

Paspauskite atleidimo svirtelę ir atidarykite 1

500 lakštų dėklo dureles.

2.

Jei dėkle yra popieriaus, išimkite jį. Kai dėkle

yra popieriaus, negalima reguliuoti kreiptuvų.

3.

Spustelėkite kreiptuvus dėklo priekyje ir

pastumkite juos pritaikydami prie popieriaus

formato.

LTWW

Pripildykite popieriaus dėklus

83

background image

4.

Dėkite popierių į dėklą. Iš karto dėkite visas

šūsnis. Nedalinkite šūsnių į smulkesnes dalis.

5.

Įsitikinkite, kad šūsnies aukštis neviršija ant

kreiptuvų esančių maksimalaus aukščio

indikatorių, o viršutinis šūsnies kraštas yra

viename lygyje su rodyklėmis.

6.

Uždarykite dėklo dureles.

84

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW