HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Valdymo skydo pranešimų tipai

background image

Valdymo skydo pranešimų tipai

Keturi valdymo skydo pranešimų tipai gali nurodyti gaminio statusą ar problemas.

Pranešimo tipas

Aprašas

Pranešimas apie
būseną

Pranešimai apie būseną atspindi esamą gaminio būklę. Jie praneša apie įprastinį gaminio veikimą, ir
jiems ištrinti nereikalingas joks bendradarbiavimas. Jei keičiasi, keičiantis gaminio būklei. Kai tik
gaminys pasiruošęs, neužsiėmęs ir jame nėra laukiančių perspėjimo pranešimų, parodomas
pranešimas apie būseną Parengtas, jei gaminys prijungtas prie interneto.

Perspėjimo pranešimai

Perspėjimo pranešimai informuoja apie duomenų ir spausdinimo klaidas. Šie pranešimai paprastai
pateikiami pakaitomis su Parengtas ar būsenos pranešimu ir išlieka tol, kol paspaudžiate mygtuką

Gerai

. Kai kurie perspėjimo pranešimai yra ištrinami. Jei meniu Ištrinami perspėjimai iš meniu

Rodyti nustatymus nustatyta parinktis Užduotis, kita spausdinimo užduotis ištrina šiuos
pranešimus.

Klaidos pranešimai

Klaidos pranešimai perduoda, kad turi būti atliktas koks nors veiksmas, pvz., pridėta popieriaus ar
pašalinta strigtis.

Kai kurie klaidos pranešimai automatiškai tęstini. Jei meniu Tęsiami įvykiai iš meniu Rodyti
nustatymus
nustatyta parinktis Automatinis tęsimas, gaminys ir toliau veiks įprastai po to, kai
10 sekundžių bus rodomas automatiškai tęstinis klaidos pranešimas.

PASTABA:

Jei paspausite bet kokį mygtuką tuo metu, kai 10 sekundžių bus rodomas automatiškai

tęstinis klaidos pranešimas, automatinio tęsimo funkcijos bus nepaisoma, ir mygtuko funkcija turės
pirmenybę. Pvz., paspaudus mygtuką Sustabdyti , spausdinimas bus sustabdytas, ir bus pasiūlyta
pasirinktis atšaukti spausdinimo užduotį.

Kritinės klaidos
pranešimai

Kritinės klaidos pranešimai informuoja apie gaminio gedimą. Kai kurie iš šių pranešimų gali būti
ištrinti, išjungus ir vėl įjungus gaminį. Šių pranešimų nepaveikia nustatymas Automatinis tęsimas.
Jei kritinė klaida išlieka, reikalinga techninė priežiūra.