HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Gaminio atminties įdiegimas

background image

Gaminio atminties įdiegimas

Gaminyje yra viena DIMM anga.

ĮSPĖJIMAS:

Elektroniniams komponentams gali pakenkti statinis elektros krūvis. Dirbdami su DIMM,

mūvėkite antistatinę riešo juostelę arba dažnai lieskite DIMM antistatinės pakuotės paviršių, ir tada

lieskite neizoliuotą įrenginio metalinę dalį.

1.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad sužinotumėte, kiek atminties įdiegta gaminyje prieš

pridėdami daugiau atminties.

a. Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

b. Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Ataskaitos

Konfigūravimo/būsenos puslapiai

Konfigūravimo puslapis

LTWW

Atminties ir vidinių USB įtaisų diegimas

159

background image

2.

Išspausdinę konfigūracijos puslapį, išjunkite gaminį.

3.

Atjunkite maitinimo laidą ir ryšio kabelį.

4.

Nuimkite dešinės pusės skydelį, stumdami jį link gaminio galo, kad atlaisvintumėte jo užfiksavimą.

160

9 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

5.

Atidarykite prieigos dureles, patraukdami metalinę ąselę.

6.

Išimkite DIMM iš antistatinės pakuotės.

ĮSPĖJIMAS:

Siekdami sumažinti žalos, kurią sukelia statinis elektros krūvis, galimybę, visuomet

mūvėkite elektrostatinės iškrovos (ESD) riešo juostelę arba lieskite antistatinės pakuotės paviršių

prieš dirbdami su DIMM.

7.

Laikykite DIMM už kraštų ir sulygiuokite DIMM išpjovas su DIMM anga. (Patikrinkite, ar užraktai

abiejose DIMM angos pusėse atidaryti.)

LTWW

Atminties ir vidinių USB įtaisų diegimas

161

background image

8.

Įstumkite DIMM tiesiai į angą ir tvirtai paspauskite. Įsitikinkite, kad užraktai abiejose DIMM pusėse

spragteli ir užsifiksuoja vietoje.

9.

Uždarykite prieigos dureles ir tvirtai paspauskite, kol jos spragtelės ir užsifiksuos vietoje.

10.

Vėl uždėkite dešinės pusės skydelį. Sulygiuokite skydelio ąseles su gaminio angomis ir stumkite

skydeli link gaminio priekio, kol jis užsifiksuos vietoje.

162

9 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

11.

Atjunkite sąsajos kabelį ir maitinimo laidą.

12.

Įjunkite gaminį.

LTWW

Atminties ir vidinių USB įtaisų diegimas

163