HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vidinių USB įrenginių įdiegimas

background image

Vidinių USB įrenginių įdiegimas

Gaminys turi du vidinius USB prievadus.

1.

Išjunkite gaminį.

2.

Atjunkite maitinimo laidą ir ryšio kabelį.

3.

Nuimkite dešinės pusės skydelį, stumdami jį link gaminio galo, kad atlaisvintumėte jo užfiksavimą.

166

9 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

4.

Atidarykite prieigos dureles, patraukdami metalinę ąselę.

5.

Suraskite USB prievadus, esančius šalia formatavimo plokštės apačios. Įstatykite USB įrenginį į

vieną iš prievadų.

ĮSPĖJIMAS:

Siekiant apsisaugoti, kad statinė elektros srovė nesugadintų formuotuvo skydo,

prilaikykite metalines prieigos dureles viena ranka, kai kišate USB įtaisą kita ranka. Jei šios

procedūros metu atsitrauksite nuo gaminio, būtinai palieskite metalines prieigos dureles, kad

iškrautumėte elektros srovę prieš tęsdami.

6.

Uždarykite prieigos dureles ir tvirtai paspauskite, kol jos spragtelės ir užsifiksuos vietoje.

LTWW

Atminties ir vidinių USB įtaisų diegimas

167

background image

7.

Vėl uždėkite dešinės pusės skydelį. Sulygiuokite skydelio ąseles su gaminio angomis ir stumkite

skydeli link gaminio priekio, kol jis užsifiksuos vietoje.

8.

Atjunkite sąsajos kabelį ir maitinimo laidą.

9.

Įjunkite gaminį.

168

9 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW