HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series Hjelp

background image

HPLASERJET ENTERPRISE 600-SKRIVER I M601,

M602 OG M603-SERIEN

Brukerhåndbok

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600-skriver i
M601, M602 og M603-serien

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan

endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og

-tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: CE988-90909

Edition 4, 11/2011

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel

Corporation i USA og andre land/regioner.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker

for Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er

registrerte merker i USA.

background image

Konvensjoner brukt i denne håndboken

TIPS:

Tips gir nyttige råd eller snarveier.

MERK:

Under Merk kan du lese viktig informasjon som hjelper deg til å forstå et konsept eller fullføre

en oppgave.

FORSIKTIG:

Forsiktig-meldinger indikerer fremgangsmåter du bør følge for å unngå å miste data

eller skade produktet.

ADVARSEL:

Advarsler varsler om spesielle fremgangsmåter du bør følge for å unngå personskade,

katastrofalt datatap eller omfattende skader på produktet.

NOWW

iii

background image

iv

Konvensjoner brukt i denne håndboken

NOWW

background image

Innhold

1 Grunnleggende om produktet ........................................................................................... 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601-modellene ................................................................ 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602-modellene ................................................................ 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603-modellene ................................................................ 4

Miljømessige funksjoner ............................................................................................................ 5
Tilgjengelighetsfunksjoner ......................................................................................................... 6
Produktet sett forfra og bakfra .................................................................................................... 7

Forside .................................................................................................................... 7
Sett bakfra ............................................................................................................... 8
Grensesnittutganger .................................................................................................. 9
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 9

2 Kontrollpanelmenyer ...................................................................................................... 11

Kontrollpaneloppsett ............................................................................................................... 12
Hent jobb fra USB-menyen ...................................................................................................... 14
Hent jobb fra enhetsminne-menyen ........................................................................................... 15
Rekvisita-menyen .................................................................................................................... 16
Skuffer-menyen ...................................................................................................................... 17
Administrasjon-menyen ........................................................................................................... 18

Rapporter-menyen ................................................................................................... 18
Generelle innstillinger-menyen .................................................................................. 18
Hent fra USB-innstillinger-menyen .............................................................................. 21
Generelle utskriftsinnstillinger-menyen ........................................................................ 21
Standard utskriftsalternativer-menyen ......................................................................... 23
Skjerminnstillinger-menyen ........................................................................................ 23
Administrer rekvisita-menyen ..................................................................................... 24
Administrer skuffer-menyen ....................................................................................... 25
Innstillinger for stifte-/stableenhet-menyen ................................................................... 26
Innstillinger for postkasseskuff-menyen ........................................................................ 26
Nettverksinnstillinger-menyen .................................................................................... 27

NOWW

v

background image

Feilsøking-menyen ................................................................................................... 31

Enhetsvedlikehold-menyen ....................................................................................................... 32

Sikkerhetskopier og gjenopprett-menyen .................................................................... 32
Kalibrering/rensing-menyen ..................................................................................... 32
USB-fastvareoppgradering-menyen ............................................................................ 33
Service-menyen ....................................................................................................... 33

3 Programvare for Windows ............................................................................................. 35

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Windows ............................................................ 36
Velge riktig skriverdriver for Windows ...................................................................................... 37

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 37

UPD-installasjonsmodi ............................................................................... 38

Endre innstillingene for utskriftsjobber for Windows .................................................................... 39

Prioritet for utskriftsinnstillinger .................................................................................. 39
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 39
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 39
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 40

Fjerne skriverdriveren fra Windows .......................................................................................... 41
Verktøy som støtter Windows ................................................................................................... 42

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 42
HPs innebygde webserver ........................................................................................ 42
HP ePrint ................................................................................................................ 42

Programvare for andre operativsystemer ................................................................................... 44

4 Bruke produktet med Mac .............................................................................................. 45

Programvare for Mac ............................................................................................................. 46

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Mac .................................................... 46
Installere programvare for Mac-operativsystemer ......................................................... 46

Installere programvare for Mac-datamaskiner direkte koblet til produktet ......... 46
Installere programvare for Mac-datamaskiner i et kablet nettverk .................... 47

Konfigurere IP-adressen .............................................................. 47
Installere programvaren ............................................................. 48

Fjerne skriverdriveren fra Mac-operativsystemer .......................................................... 49
Prioritet for utskriftsinnstillinger for Mac ...................................................................... 50
Endre skriverdriverinnstillinger for Mac ...................................................................... 50

Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................. 50
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ....................................... 50
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet ........................................... 50

Programvare for Mac-datamaskiner ........................................................................... 52

HP Utility for Mac ..................................................................................... 52

Åpne HP Printer Utility ................................................................ 52

vi

NOWW

background image

HP Utility-funksjoner ................................................................... 52

Verktøy som støttes for Mac ...................................................................................... 53

HPs innebygde webserver ......................................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 53

Grunnleggende utskriftsoppgaver med Mac .............................................................................. 55

Avbryte en utskriftsjobb med Mac ............................................................................. 55
Endre papirtype og -størrelse med Mac ...................................................................... 55
Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert papirstørrelse med
Mac ...................................................................................................................... 55
Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Mac ............................................. 56
Skrive ut en tittelside med Mac .................................................................................. 56
Bruke vannmerker med Mac ..................................................................................... 56
Skrive ut flere sider på ett ark i Mac .......................................................................... 57
Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift) med Mac ......................................... 57
Lagre jobber med Mac ............................................................................................ 57

Løse problemer med Mac ........................................................................................................ 59

5 Koble produktet til Windows .......................................................................................... 61

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ......................................................................................... 62
Koble til med USB .................................................................................................................. 62

CD-installering ........................................................................................................ 62

Koble til et nettverk med Windows ........................................................................................... 63

Støttede nettverksprotokoller ..................................................................................... 63
Installere produktet i et kablet nettverk med Windows .................................................. 65

Konfigurere IP-adressen ............................................................................. 65
Installere programvaren ............................................................................ 66

Konfigurere nettverksinnstillinger med Windows .......................................................... 67

Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................... 67
Angi eller endre nettverkspassord ............................................................... 67
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet .................... 68
Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet .................... 69
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift ....................................... 70

6 Papir og utskriftsmateriale ............................................................................................. 71

Informasjon om papirbruk ....................................................................................................... 72

Retningslinjer for spesialpapir ................................................................................... 72

Endre skriverdriveren slik at den samsvarer med papirtypen og -størrelsen i Windows .................... 74
Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 75
Papirtyper som støttes ............................................................................................................. 77

Papirtyper som støttes for innmating .......................................................................... 77

NOWW

vii

background image

Papirtyper som støttes for utmating ............................................................................ 78

Skuffkapasitet ........................................................................................................................ 79
Legge papir i papirskuffer ....................................................................................................... 80

Legge i skuff 1 ........................................................................................................ 80
Legge papir i skuff 2 eller en 500-arks skuff (ekstrautstyr) ............................................. 81
Legge papir i en 1 500-arks skuff (ekstrautstyr) ........................................................... 83
Papirretning for fylling av skuffer ............................................................................... 85

Legge i brevpapir, forhåndstrykt papir eller hullark ....................................... 85
Legge i konvolutter ................................................................................... 86

Konfigurere skuffer ................................................................................................................. 87

Konfigurere en skuff når du legger i papir .................................................................. 87
Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben ........................ 87
Konfigurere en skuff fra kontrollpanelet ...................................................................... 88

Velge en utskuff ..................................................................................................................... 89

Skrive ut til øvre utskuff (standard) ............................................................................. 89
Skrive ut til bakre utskuff ........................................................................................... 89
Skrive ut til stableenheten eller stifte-/stableenheten (ekstrautstyr) ................................... 90
Skrive ut til postboksen med 5 skuffer ........................................................................ 91

7 Skriverkassetter ............................................................................................................. 93

Informasjon om skriverkassett ................................................................................................... 94
Rekvisitavisning ...................................................................................................................... 95

Skriverkassettvisning ................................................................................................ 95

Administrere skriverkassetter .................................................................................................... 96

Endre innstillinger for skriverkassetter ......................................................................... 96

Skrive ut når en skriverkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden .... 96
Aktivere eller deaktivere alternativene for Innstillinger for nedre terskelverdier
fra kontrollpanelet .................................................................................... 96
Skrive ut med EconoMode ......................................................................... 97

Lagre og resirkulere rekvisita .................................................................................... 97

Resirkulere rekvisita .................................................................................. 97
Lagring av skriverkassetter ......................................................................... 98
HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP .................. 98

HPs webområde mot forfalskning .............................................................................. 98

Utskiftingsinstruksjoner ............................................................................................................ 99

Bytte skriverkassett ................................................................................................... 99
Bytte stifter ........................................................................................................... 101
Utføre forebyggende vedlikehold ............................................................................ 102

Tilbakestille telleren for vedlikeholdssett ..................................................... 102

Løse problemer med skriverkassetter ....................................................................................... 103

Kontrollere skriverkassettene ................................................................................... 103

viii

NOWW

background image

Kontrollere om skriverkassetten er skadet ................................................... 104
Gjentatte feiltrykk ................................................................................... 105
Skrive ut statussiden for rekvisita .............................................................. 105

Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita ................................................................. 106

8 Utskriftsoppgaver ......................................................................................................... 109

Avbryte en utskriftsjobb med Windows ................................................................................... 110
Grunnleggende utskriftsoppgaver med Windows ..................................................................... 111

Åpne skriverdriveren med Windows ........................................................................ 111
Få hjelp for et utskriftsalternativ med Windows ......................................................... 112
Endre antallet eksemplarer som skrives ut, med Windows .......................................... 112
Lagre egendefinerte utskriftsinnstillinger for senere bruk med Windows ........................ 113

Bruke en utskriftssnarvei med Windows ..................................................... 113
Opprette utskriftssnarveier ....................................................................... 114

Forbedre utskriftskvaliteten med Windows ................................................................ 117

Velge sidestørrelsen med Windows .......................................................... 117
Velge en egendefinert sidestørrelse med Windows ..................................... 117
Velge papirtypen med Windows .............................................................. 117
Velge papirskuffen med Windows ............................................................ 117

Skrive ut på begge sider (tosidig) med Windows ...................................................... 118

Skrive ut på begge sider manuelt med Windows ........................................ 118
Skrive ut på begge sider automatisk med Windows .................................... 119

Skrive ut flere sider per ark med Windows ............................................................... 121
Velge papirretning med Windows ........................................................................... 122

Bruke HP ePrint .................................................................................................................... 124
Flere utskriftsoppgaver med Windows .................................................................................... 125

Skrive ut på forhåndstrykt brevhodepapir eller skjemaer med Windows ....................... 125
Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ........................... 127
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir med Windows ........................ 130
Skalere et dokument så det passer til papirstørrelsen med Windows ............................ 132
Legge til et vannmerke på et dokument med Windows ............................................... 133
Lage et hefte med Windows ................................................................................... 134
Velge alternativer for utskrift med Windows .............................................................. 135

Velge en utskuff med Windows ................................................................ 135
Velge stiftealternativer med Windows ....................................................... 137

Bruke jobblagringsfunksjoner med Windows ............................................................ 138

Opprette en lagret jobb med Windows ..................................................... 139
Skrive ut en lagret jobb ........................................................................... 140
Slette en lagret jobb ............................................................................... 140
Angi jobblagringsalternativer med Windows ............................................. 141

Skrive ut ett prøveeksemplar før alle eksemplarene skrives ut ........ 141

NOWW

ix

background image

Lagre en privat jobb på produktet midlertidig og skrive den ut
senere .................................................................................... 141
Lagre en jobb på produktet midlertidig ...................................... 141
Lagre en jobb på produktet permanent ...................................... 142
Gjøre en permanent lagret jobb privat, slik at alle som prøver å
skrive den ut, må oppgi en PIN-kode ......................................... 142
Motta et varsel når noen skriver ut en lagret jobb ........................ 142
Angi brukernavn for en lagret jobb ............................................ 143
Angi et navn for den lagrede jobben ......................................... 143

Skrive ut spesialjobber med Windows ..................................................................... 144

Angi justering for tosidig utskrift ............................................................... 144

Utskrift fra USB-enhet ............................................................................................................ 145

9 Behandling og vedlikehold ........................................................................................... 147

Skrive ut informasjonssider .................................................................................................... 148
Bruke HPs innebygde webserver ............................................................................................ 149

Åpne HPs innebygde webserver ved hjelp av en nettverkstilkobling ............................. 149
Funksjoner i HPs innebygde webserver (EWS) .......................................................... 150

Informasjon-kategorien ............................................................................ 150
Generelt-kategorien ................................................................................ 150
Skriv ut-kategorien .................................................................................. 151
Feilsøking-kategorien .............................................................................. 151
Sikkerhet-kategorien ............................................................................... 152
HPs webtjenester-kategorien .................................................................... 152
Nettverk-kategorien ................................................................................ 152
Andre koblinger-listen ............................................................................. 152

Bruke HP Web Jetadmin-programvaren ................................................................................... 153
Sikkerhetsfunksjoner for produktet .......................................................................................... 154

Sikkerhetserklæringer ............................................................................................ 154

IP-sikkerhet ............................................................................................ 154

Sikre HPs innebygde webserver .............................................................................. 154
Krypteringsstøtte: HPs krypterte harddisk med høy ytelse (bare xh-modeller) .................. 154
Sikre lagrede jobber .............................................................................................. 155
Låse menyene på kontrollpanelet ............................................................................. 155
Låse formatereren .................................................................................................. 155

Innstillinger for økonomisk bruk .............................................................................................. 156

Skrive ut med EconoMode ...................................................................................... 156
Modi for strømsparing ........................................................................................... 156

Deaktivere eller aktivere dvalemodus ........................................................ 156
Angi dvaletiden ..................................................................................... 157
Angi tidsskjema for dvale ........................................................................ 157

x

NOWW

background image

Installere minne og interne USB-enheter ................................................................................... 158

Oversikt ............................................................................................................... 158
Installere minne ..................................................................................................... 158

Installere produktminne ........................................................................... 158

Aktivere minne ...................................................................................................... 163
Kontrollere installasjonen av DIMM-modulen ............................................................. 164
Tildeling av minne ................................................................................................. 164
Installere interne USB-enheter .................................................................................. 165

Rengjøre produktet ............................................................................................................... 168

Rengjøre papirbanen ............................................................................................. 168

Produktoppdateringer ........................................................................................................... 168

10 Problemløsing ............................................................................................................ 169

Selvhjelp ............................................................................................................................. 170
Sjekkliste for problemløsning ................................................................................................. 171

Faktorer som påvirker produktytelsen ....................................................................... 172

Gjenopprette fabrikkinnstillinger ............................................................................................ 173
Tolke kontrollpanelmeldinger ................................................................................................. 174

Meldingstyper på kontrollpanelet ............................................................................ 174
Kontrollpanelmeldinger .......................................................................................... 174

Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ......................................................................... 175

Produktet henter ikke papir ..................................................................................... 175
Produktet henter flere papirark samtidig ................................................................... 175
Unngå at papiret kjører seg fast .............................................................................. 175

Fjerne fastkjørt papir ............................................................................................................ 177

Steder for fastkjørt papir ........................................................................................ 177
Slik fjerner du fastkjørt papir fra utmatingsområdene ................................................. 177

Slik fjerner du fastkjørt papir fra den bakre utskuffen .................................. 178
Fjerne fastkjøringer fra stableenheten eller stifte-/stableenheten (ekstrautstyr) . 178

Slik fjerner du fastkjørt papir fra stableenheten eller stifte-/
stableenheten (ekstrautstyr) ....................................................... 179
Slik fjerner du fastkjørte stifter fra stifte-/stableenheten (ekstrautstyr) 180

Slik fjerner du fastkjørt papir fra postboksen med 5 skuffer .......................... 181

Slik fjerner du fastkjørt papir fra varmeelementområdet .............................................. 183
Slik fjerner du fastkjørt papir fra tosidigenheten (ekstrautstyr) ...................................... 186
Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuffene ................................................................. 188

Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 1 ..................................................... 188
Slik fjerner du fastkjørt papir fra skuff 2 eller en 500-arks skuff (ekstrautstyr): . 188
Slik fjerner du fastkjørt papir fra 1 500-arks skuffen (ekstrautstyr) ................. 189

Slik fjerner du fastkjørt papir fra konvoluttmateren (ekstrautstyr) ................................... 191
Slik fjerner du fastkjørt papir fra områdene ved øvre deksel og skriverkassetten ............ 192

NOWW

xi

background image

Endre ny utskrift .................................................................................................... 195

Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 196

Velge en papirtype ................................................................................................ 196
Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner .......................................................... 196
Skrive ut et renseark .............................................................................................. 197
Kontrollere skriverkassetten ..................................................................................... 197
Bruke den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine ........................... 199

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 200

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 200
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 201

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet ............................................................................... 202

Menyen Hent fra USB åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret ................................ 202
Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten ............................................................. 202
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Hent fra USB-menyen ................................... 202

Løse tilkoblingsproblemer ...................................................................................................... 203

Løse problemer med direkte tilkobling ...................................................................... 203
Løse nettverksproblemer ......................................................................................... 203

Dårlig fysisk tilkobling ............................................................................. 203
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ....................................... 203
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet ................................... 204
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift .......... 204
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................. 204
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert .......... 204
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil ..................... 204

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ......................................................... 205

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ........................................ 205
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................... 205
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................... 205

Løse programvareproblemer for produktet med Mac ................................................................. 207

Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks ......................................................... 207
Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks ............................ 207
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks .... 207
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 208
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks etter at
driveren er valgt .................................................................................................... 208
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling .............................. 208

Tillegg A Rekvisita og ekstrautstyr for produktet ............................................................. 209

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ..................................................................................... 210
Delenumre ........................................................................................................................... 211

Tilbehør for papirhåndtering ................................................................................... 211

xii

NOWW

background image

Egenreparasjonsdeler ............................................................................................ 211
Kabler og grensesnitt ............................................................................................. 212

Tillegg B Service og kundestøtte ....................................................................................... 213

Hewlett-Packards begrensede garanti ..................................................................................... 214
HPs Premium Protection-garanti: Erklæring om begrenset garanti for LaserJet-skriverkassetter ......... 216
Data som lagres på skriverkassetten ....................................................................................... 217
Lisensavtale for sluttbruker ..................................................................................................... 218
Customer Self Repair-garantitjeneste ....................................................................................... 221
Kundestøtte ......................................................................................................................... 222
Pakke ned produktet ............................................................................................................. 223

Tillegg C Produktspesifikasjoner ...................................................................................... 225

Fysiske spesifikasjoner .......................................................................................................... 226
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og lydutslipp ................................................................ 226
Driftsmiljø ............................................................................................................................ 227

Tillegg D Spesielle bestemmelser ...................................................................................... 229

FCC-bestemmelser ................................................................................................................ 230
Program for miljømessig produktforvaltning ............................................................................. 231

Miljøvern ............................................................................................................. 231
Ozonutslipp ......................................................................................................... 231
Strømforbruk ......................................................................................................... 231
Tonerforbruk ......................................................................................................... 231
Papirforbruk ......................................................................................................... 231
Plast .................................................................................................................... 231
HP LaserJet-utskriftsrekvisita ..................................................................................... 232
Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere ............................................ 232

USA og Puerto Rico ................................................................................ 232

Retur av mer enn én skriverkassett ............................................. 232
Returnere en ........................................................................... 232
Forsendelse ............................................................................ 232

Returer utenfor USA ................................................................................ 233

Papir ................................................................................................................... 233
Materialbegrensninger ........................................................................................... 233
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU .............................. 234
Kjemiske stoffer ..................................................................................................... 234
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) .............................. 234
Mer informasjon ................................................................................................... 234

Samsvarserklæring ............................................................................................................... 236

NOWW

xiii

background image

Sikkerhetserklæringer ........................................................................................................... 238

Lasersikkerhet ....................................................................................................... 238
Kanadiske DOC-bestemmelser ................................................................................ 238
VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 238
Instruksjoner for strømledning .................................................................................. 238
Erklæring om strømledning (Japan) .......................................................................... 238
EMC-erklæring (Kina) ............................................................................................ 239
EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 239
EMI-erklæring (Taiwan) .......................................................................................... 239
Produktstabilitet ..................................................................................................... 239
Lasererklæring for Finland ...................................................................................... 239
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 240
Stofftabell (Kina) ................................................................................................... 241
Erklæring om restriksjoner for farlige stoffer (Tyrkia) .................................................. 241

Stikkordregister ................................................................................................................ 243

xiv

NOWW