Pomocník služby HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

TLAČIARNE SÉRIE HP LASERJET ENTERPRISE 600

M601, M602 A M603

Používateľská príručka

background image
background image

Tlačiarne HP LaserJet Enterprise série
600 M601, M602 a M603

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a

službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CE988-90924

Edition 4, 11/2011

Poznámky o ochranných známkach

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné známky spoločnosti Adobe

Systems Incorporated.

Intel® Core™ je obchodná známka

spoločnosti Intel Corporation v USA

a v iných krajinách/oblastiach.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a

Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

ENERGY STAR a znak ENERGY STAR sú

známky registrované v USA.

background image

Dohody použité v tejto príručke

TIP:

Tipy poskytujú užitočné rady alebo skratky.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytujú dôležité informácie na vysvetlenie pojmu alebo dokončenie

úlohy.

UPOZORNENIE:

Výstrahy uvádzajú postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať, aby ste sa

vyhli strate údajov alebo poškodeniu produktu.

VAROVANIE!

Varovania vás upozorňujú na špecifické postupy, podľa ktorých by ste mali

postupovať, aby ste sa vyhli zraneniam osôb, katastrofálnym stratám údajov alebo výraznému

poškodeniu produktu.

SKWW

iii

background image

iv

Dohody použité v tejto príručke

SKWW

background image

Obsah

1 Základné informácie o výrobku ....................................................................................... 1

Porovnanie tlačiarní ................................................................................................................. 2

Modely HP LaserJet Enterprise 600 M601 .................................................................... 2
Modely HP LaserJet Enterprise 600 M602 .................................................................... 3
Modely HP LaserJet Enterprise 600 M603 .................................................................... 4

Funkcie ochrany životného prostredia ......................................................................................... 5
Funkcie zjednodušeného prístupu ............................................................................................... 6
Zobrazenia produktu ................................................................................................................ 7

Pohľad spredu .......................................................................................................... 7
Pohľad zozadu ......................................................................................................... 8
Porty rozhrania ......................................................................................................... 9
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 9

2 Ponuky ovládacieho panela ........................................................................................... 11

Rozloženie ovládacieho panela ............................................................................................... 12
Ponuka Načítanie úlohy z USB ................................................................................................ 14
Ponuka Načítanie úlohy z pamäte zariadenia ........................................................................... 15
Ponuka Spotrebný materiál ...................................................................................................... 16
Ponuka Zásobníky .................................................................................................................. 18
Ponuka Správa ...................................................................................................................... 19

Ponuka Správy ........................................................................................................ 19
Ponuka Všeobecné nastavenia .................................................................................. 19
Ponuka Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB .................................................. 22
Ponuka Všeobecné nastavenia tlače .......................................................................... 22
Ponuka Predvolené možnosti tlače ............................................................................. 24
Ponuka Nastavenia displeja ..................................................................................... 24
Ponuka Správa spotrebného materiálu ....................................................................... 25
Ponuka Správa zásobníkov ...................................................................................... 26
Ponuka Nastavenia zošívačky/stohovača .................................................................. 28
Ponuka Nastavenia schránky s viacerými priehradkami ............................................... 28
Ponuka Nastavenia siete .......................................................................................... 29

SKWW

v

background image

Ponuka Riešenie problémov ...................................................................................... 33

Ponuka Údržba zariadenia ..................................................................................................... 34

Ponuka Zálohovať/Obnoviť ..................................................................................... 34
Ponuka Kalibrácia/čistenie ....................................................................................... 34
Ponuka Aktualizácia firmvéru cez USB ....................................................................... 35
Ponuka Servis ......................................................................................................... 35

3 Softvér pre systém Windows .......................................................................................... 37

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systém Windows .................................. 38
Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows ............................................................. 39

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 40

Režimy inštalácie UPD .............................................................................. 40

Zmena nastavení tlačovej úlohy pre systém Windows ................................................................. 41

Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače ..................................................................... 41
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 41
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 42
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 42

Odstránenie ovládača tlačiarne v systéme Windows .................................................................. 43
Podporované pomôcky pre operačný systém Windows .............................................................. 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Vstavaný webový server HP ...................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Softvér pre iné operačné systémy ............................................................................................. 46

4 Používanie produktu s počítačmi Mac ............................................................................. 47

Softvér pre počítače Mac ........................................................................................................ 48

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systémy Mac ......................... 48
Inštalácia softvéru v rámci operačných systémov Mac .................................................. 48

Inštalácia softvéru v počítačoch Mac pripojených priamo k zariadeniu ........... 48
Inštalácia softvéru v počítačoch Mac pripojených k drôtovej sieti ................... 49

Konfigurácia IP adresy ............................................................... 49
Inštalácia softvéru ...................................................................... 50

Odstránenie ovládača tlačiarne z operačných systémov Mac ....................................... 51
Priorita pre nastavenia tlače v systéme Mac ............................................................... 52
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Mac .................................................. 52

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ........ 52
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ................................ 52
Zmena nastavení konfigurácie produktu ...................................................... 52

Softvér pre počítače Mac ......................................................................................... 54

Aplikácia HP Utility pre systém Mac ........................................................... 54

Spustenie programu HP Printer Utility ........................................... 54

vi

SKWW

background image

Funkcie aplikácie HP Utility ......................................................... 54

Podporované pomôcky pre operačný systém Mac ....................................................... 55

Vstavaný webový server HP ....................................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Základné úlohy tlače v systéme Mac ........................................................................................ 57

Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Mac ....................................................................... 57
Zmena formátu a typu papiera v počítači Mac ........................................................... 57
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej veľkosti v systéme
Mac ...................................................................................................................... 57
Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac ............................................. 58
Tlač titulnej strany v systéme Mac .............................................................................. 58
Používanie vodotlače v systéme Mac ......................................................................... 58
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac ........................................ 59
Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac ..................................... 59
Ukladanie úloh v systéme Mac .................................................................................. 60

Riešenie problémov v systémoch Mac ....................................................................................... 61

5 Pripojenie produktu v systéme Windows ........................................................................ 63

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní .............................................................................................. 64
Pripojenie pomocou rozhrania USB .......................................................................................... 64

Inštalácia z disku CD ............................................................................................... 64

Pripojenie k sieti v systéme Windows ........................................................................................ 65

Podporované protokoly siete .................................................................................... 65
Inštalácia produktu do káblovej siete v systéme Windows ............................................ 67

Konfigurácia IP adresy .............................................................................. 67
Inštalácia softvéru ..................................................................................... 68

Konfigurácia sieťových nastavení v systéme Windows ................................................. 69

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete .................................................... 69
Nastavenie alebo zmena sieťového hesla ................................................... 69
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela .................................................................................................... 70
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela .................................................................................................... 71
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ................................ 72

6 Papier a tlačové médiá ................................................................................................... 73

Predpokladaná spotreba papiera ............................................................................................. 74

Pokyny týkajúce sa špeciálneho papiera .................................................................... 74

Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť papiera v systéme Windows ..................... 76
Podporované veľkosti papiera ................................................................................................. 77

SKWW

vii

background image

Podporované typy papiera ...................................................................................................... 79

Podporované typy papiera na vstupe ........................................................................ 79
Podporované typy papiera na výstupe ....................................................................... 80

Kapacita zásobníkov a priehradiek .......................................................................................... 81
Vkladanie papiera do zásobníkov ............................................................................................ 82

Napĺňanie zásobníka č. 1 ....................................................................................... 82
Napĺňanie zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov ........................ 83
Napĺňanie voliteľného zásobníka na 1500 hárkov ..................................................... 85
Orientácia papiera pri napĺňaní zásobníkov .............................................................. 87

Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera ........... 87
Vkladanie obálok ..................................................................................... 88

Konfigurácia zásobníkov ........................................................................................................ 89

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera ............................................................. 89
Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy ............................................. 89
Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela ........................................................... 90

Výber výstupného zásobníka ................................................................................................... 91

Tlač do horného (štandardného) výstupného zásobníka ............................................... 91
Tlač do zadného výstupného zásobníka ..................................................................... 91
Tlač do voliteľného stohovača alebo zošívačky/stohovača ........................................... 92
Tlač do schránky s piatmi priehradkami ..................................................................... 93

7 Tlačové kazety ............................................................................................................... 95

Informácie o tlačovej kazete .................................................................................................... 96
Zobrazenia spotrebného materiálu ........................................................................................... 97

Zobrazenia tlačových kaziet ..................................................................................... 97

Správa tlačových kaziet .......................................................................................................... 98

Zmena nastavení tlačových kaziet ............................................................................. 98

Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tlačovej kazety ................ 98
Zapnutie alebo vypnutie možností Nastavenia možnosti Veľmi nízke na
ovládacom paneli .................................................................................... 98
Tlač v režime EconoMode ......................................................................... 99

Uskladnenie a recyklácia spotrebného materiálu ......................................................... 99

Recyklácia spotrebného materiálu .............................................................. 99
Uskladnenie tlačových kaziet ................................................................... 100
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov ... 100

Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom ............................................ 100

Pokyny na výmenu ............................................................................................................... 101

Výmena tlačovej kazety ......................................................................................... 101
Výmena spiniek .................................................................................................... 103
Vykonávanie preventívnej údržby ............................................................................ 104

Vynulovanie počítadla súpravy na údržbu ................................................. 104

viii

SKWW

background image

Riešenie problémov s tlačovými kazetami ................................................................................ 105

Kontrola tlačových kaziet ....................................................................................... 105

Kontrola poškodenia tlačovej kazety ........................................................ 106
Opakujúce sa chyby ............................................................................... 107
Tlač stránky s údajmi o stave spotrebného materiálu ................................... 107

Význam hlásení na ovládacom paneli týkajúcich sa spotrebného materiálu .................. 108

8 Tlačové úlohy ............................................................................................................... 111

Zrušenie tlačovej úlohy v systéme Windows ............................................................................ 112
Základné úlohy tlače v systéme Windows ............................................................................... 113

Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows .................................................... 113
Získajte pomoc pre ktorúkoľvek možnosť tlače v systéme Windows ............................. 114
Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows ..................................................... 114
Uloženie vlastných nastavení tlače na opakované použitie v systéme Windows ............ 115

Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows .......................... 115
Tvorba klávesových skratiek pre tlač ......................................................... 116

Zlepšenie kvality tlače v systéme Windows ............................................................... 119

Zvolenie veľkosti strany v systéme Windows .............................................. 119
Zvolenie vlastnej veľkosti strany v systéme Windows .................................. 119
Výber typu papiera v systéme Windows ................................................... 119
Výber zásobníka na papier v systéme Windows ........................................ 119

Tlač na obidve strany (duplexná tlač) v systéme Windows .......................................... 120

Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows .................................. 120
Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows ............................... 121

Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows ........................................... 123
Výber orientácie stránky Windows .......................................................................... 124

Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................. 126
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows ............................................................................. 127

Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows ................. 127
Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie v systéme Windows ................. 129
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows ..................... 132
Zmena mierky dokumentu, aby sa prispôsobil veľkosti strany v systéme Windows ........ 134
Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows ................................................. 135
Vytvorenie brožúry v systéme Windows ................................................................... 136
Výber možností výstupu v systéme Windows ............................................................ 137

Výber výstupného zásobníka v systéme Windows ...................................... 137
Výber možností zošívania v systéme Windows .......................................... 139

Použitie funkcií uloženia úlohy v systéme Windows ................................................... 140

Vytvorenie uloženej úlohy v systéme Windows ........................................... 141
Tlač uloženej úlohy ................................................................................. 142
Odstránenie uloženej úlohy ..................................................................... 142

SKWW

ix

background image

Nastavenie možností ukladania úloh v systéme Windows ........................... 143

Vytlačím jednu kópiu na skontrolovanie pred vytlačením všetkých
kópií ...................................................................................... 143
Dočasne uložiť súkromnú úlohu v produkte a vytlačiť ju neskôr ..... 143
Dočasne uložím úlohu v produkte .............................................. 143
Natrvalo uložím úlohu v produkte .............................................. 144
Zmením trvalo uloženú úlohu na súkromnú, aby každý, kto ju
chce vytlačiť, musel zadať kód PIN ........................................... 144
Prijať upozornenie, keď niekto vytlačí uloženú úlohu ................... 144
Nastavím meno používateľa pre uloženú úlohu ........................... 145
Určím názov pre uloženú úlohu ................................................. 145

Tlač špeciálnych úloh v systéme Windows ................................................................ 146

Nastavenie zarovnania duplexnej tlače .................................................... 146

Prístupová tlač cez USB ........................................................................................................ 147

9 Správa a údržba .......................................................................................................... 149

Tlač informačných strán ........................................................................................................ 150
Použitie vstavaného webového servera HP .............................................................................. 151

Otvorenie vstavaného webového servera HP prostredníctvom sieťového pripojenia ....... 151
Funkcie vstavaného webového servera HP ................................................................ 152

Karta Informácie .................................................................................... 152
Karta Všeobecné .................................................................................... 152
Karta Tlačiť ........................................................................................... 153
Karta Riešenie problémov ........................................................................ 154
Karta Zabezpečenie ............................................................................... 154
Karta Webové služby HP ........................................................................ 154
Karta Sieťová práca ............................................................................... 154
Zoznam Iné prepojenia ........................................................................... 154

Používanie softvéru HP Web Jetadmin .................................................................................... 156
Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 157

Bezpečnostné vyhlásenia ....................................................................................... 157

IP Security ............................................................................................. 157

Zabezpečenie vstavaného webového servera HP ...................................................... 157
Podpora šifrovania: Vysokovýkonný šifrovaný pevný disk HP (iba modely) ................... 157
Zabezpečenie uložených úloh ................................................................................ 158
Uzamknutie ponúk ovládacieho panela ................................................................... 158
Uzamknutie formátovača ....................................................................................... 158

Úsporné nastavenia .............................................................................................................. 160

Tlač v režime EconoMode ...................................................................................... 160
Režimy šetrenia energie ......................................................................................... 160

Zapnutie alebo vypnutie režimu spánku .................................................... 160

x

SKWW

background image

Nastavenie časovača pre režim spánku .................................................... 161
Nastavenie harmonogramu spánku .......................................................... 161

Inštalácia pamäte a interných zariadení USB ........................................................................... 162

Prehľad ............................................................................................................... 162
Inštalácia pamäte .................................................................................................. 162

Inštalácia pamäte do tlačiarne ................................................................. 162

Aktivovanie pamäte ............................................................................................... 167
Kontrola inštalácie modulu DIMM ........................................................................... 168
Vyčlenenie pamäte ................................................................................................ 168
Inštalácia interných zariadení USB .......................................................................... 169

Čistenie produktu ................................................................................................................. 172

Vyčistenie dráhy papiera ....................................................................................... 172

Aktualizácie produktu ........................................................................................................... 172

10 Riešenie problémov .................................................................................................... 173

Pomôž si sám ...................................................................................................................... 174
Kontrolný zoznam riešenia problémov .................................................................................... 175

Faktory, ktoré majú vplyv na výkon zariadenia ......................................................... 176

Obnoviť výrobné nastavenia ................................................................................................. 177
Význam hlásení ovládacieho panela ...................................................................................... 178

Typy hlásení ovládacieho panela ............................................................................ 178
Hlásenia na ovládacom paneli ............................................................................... 178

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 179

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 179
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 179
Predchádzanie zaseknutiam papiera ....................................................................... 179

Odstránenie zaseknutí .......................................................................................................... 181

Miesta zaseknutia ................................................................................................. 181
Odstraňovanie zaseknutí z oblastí výstupu ............................................................... 181

Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky ........................... 182
Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka alebo zošívačky/stohovača . . 182

Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka alebo zošívačky/
stohovača .............................................................................. 183
Odstránenie zaseknutí spiniek z voliteľnej zošívačky/stohovača ... 183

Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5-priehradkovej schránky na poštu ....... 185

Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky ............................................ 187
Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej duplexnej jednotky ........................................... 190
Odstránenie zaseknutí zo zásobníkov ...................................................................... 192

Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 1 .................................................. 192
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na
500 hárkov ........................................................................................... 192

SKWW

xi

background image

Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500 hárkov ................ 193

Odstraňovanie zaseknutí z voliteľného podávača obálok .......................................... 195
Odstraňovanie zaseknutí z oblastí horného krytu a tlačovej kazety .............................. 196
Zmena funkcie obnovenia po zaseknutí ................................................................... 198

Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 199

Výber typu papiera ............................................................................................... 199
Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP ............... 199
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 200
Kontrola tlačovej kazety ......................................................................................... 200
Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač ....... 202

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 203

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 203
Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 203

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB ......................................... 204

Ponuka Načítanie z jednotky USB sa neotvorí, keď vložíte príslušenstvo USB ............... 204
Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB ....................................................... 204
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke Načítanie z jednotky USB .............. 205

Riešenie problémov so sieťovým pripojením ............................................................................ 206

Riešenie problémov s priamym pripojením ............................................................... 206
Riešenie sieťových problémov ................................................................................. 206

Nekvalitné fyzické pripojenie .................................................................. 206
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ........................................ 206
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ..................................... 207
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky
v rámci siete .......................................................................................... 207
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ........ 207
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ............ 207
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ................ 207

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Windows .............................................. 208

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ........................... 208
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie ............................................. 208
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ........................................................... 208

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Mac ...................................................... 210

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) ................. 210
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a
faxovanie) ............................................................................................................ 210
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie) ................................................................................................. 210
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 211
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie) ................................................................................. 211

xii

SKWW

background image

Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania
USB ..................................................................................................................... 211

Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo zariadenia ................................................. 213

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ................................... 214
Čísla dielov ......................................................................................................................... 215

Príslušenstvo na manipuláciu s papierom .................................................................. 215
Diely vymeniteľné zákazníkom ............................................................................... 215
Káble a rozhrania ................................................................................................. 216

Príloha B Servis a technická podpora ............................................................................... 217

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ............................ 218
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové
kazety LaserJet ..................................................................................................................... 220
Údaje uložené na tlačovej kazete .......................................................................................... 221
Licenčná zmluva pre koncového používateľa ........................................................................... 222
Záručná služba opravy zo strany zákazníka ........................................................................... 225
Podpora zákazníkov ............................................................................................................ 226
Opätovné zabalenie produktu ............................................................................................... 227

Príloha C Technické údaje produktu ................................................................................. 229

Fyzikálne technické údaje ..................................................................................................... 230
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie .................................................. 230
Prevádzkové prostredie ......................................................................................................... 231

Príloha D Informácie o predpisoch ................................................................................... 233

Smernice komisie FCC .......................................................................................................... 234
Program ekologického dohľadu nad výrobkami ....................................................................... 235

Ochrana životného prostredia ................................................................................ 235
Produkcia ozónu ................................................................................................... 235
Spotreba energie .................................................................................................. 235
Spotreba tonera .................................................................................................... 235
Spotreba papiera .................................................................................................. 235
Plasty ................................................................................................................... 235
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet .................................................................. 236
Pokyny k vráteniu a recyklácii ................................................................................. 236

Spojené štáty a Portoriko ......................................................................... 236

Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety) ............................ 236
Vrátenie jednotlivých kaziet ...................................................... 236
Preprava ................................................................................ 237

SKWW

xiii

background image

Vrátenia mimo USA ................................................................................ 237

Papier .................................................................................................................. 237
Obmedzenia materiálov ........................................................................................ 237
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci
Európskej únie ...................................................................................................... 238
Chemické látky ..................................................................................................... 238
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ....................................................... 239
Ďalšie informácie .................................................................................................. 239

Vyhlásenie o zhode .............................................................................................................. 240
Vyhlásenia o bezpečnosti ..................................................................................................... 242

Bezpečnosť laserového zariadenia .......................................................................... 242
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .......................................... 242
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ................................................................................... 242
Pokyny pre napájací kábel ..................................................................................... 242
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) .................................................. 242
Prehlásenie EMC (Čína) ......................................................................................... 243
Vyhlásenie EMC (Kórea) ........................................................................................ 243
Vyhlásenie EMI (Taiwan) ........................................................................................ 243
Stabilita produktu .................................................................................................. 243
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ........................................................... 243
Vyhlásenie o GS (Nemecko) ................................................................................... 244
Tabuľka susbtancií (Čína) ....................................................................................... 245
Vyhlásenie o obmedzení nebezpečných látok (Turecko) ............................................. 245

Register ............................................................................................................................ 247

xiv

SKWW