HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pokyny týkajúce sa špeciálneho papiera

background image

Pokyny týkajúce sa špeciálneho papiera

Tento produkt podporuje tlač na špeciálne médiá. Použite nasledujúce usmernenia, aby ste dosahovali

uspokojivé výsledky. Pri používaní špeciálneho papiera alebo tlačových médií sa uistite, že ste nastavili

typ a rozmer papiera tlačiarne pre dosahovanie optimálnych výsledkov.

UPOZORNENIE:

Produkty HP LaserJet používajú natavovacie jednotky, ktoré natavujú suché

čiastočky tonera na papier v podobe veľmi precíznych bodov. Papier pre laserovú tlač značky HP je

navrhnutý tak, aby zniesol tieto extrémy teploty. Používaním papiera pre atramentovú tlač môžete

produkt poškodiť.

Typ médií

Možno

Nemožno

Obálky

Skladovať obálky na rovnom
povrchu.

Používať obálky so spojom po
celom okraji obálky.

Používať obálky so samolepiacimi
prúžkami schválené na používanie
v laserových tlačiarňach.

Používať pokrčené, zlepené
obálky, obálky so zárezmi alebo
inak poškodené obálky.

Používať obálky, ktoré obsahujú
zapínanie, úchytky, priesvitné okná
alebo natierané okraje.

Používať samolepiace alebo iné
syntetické materiály.

Štítky

Používať len štítky bez medzier
medzi jednotlivými štítkami.

Používajte štítky, ktoré ležia
naplocho.

Používať len kompletný list štítkov.

Používať štítky so záhybmi,
bublinami alebo poškodené štítky.

Tlačiť na listy s chýbajúcimi
štítkami.

74

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW

background image

Typ médií

Možno

Nemožno

Fólie

Používajte len priehľadné fólie,
ktoré sú schválené na používanie v
laserových tlačiarňach.

Umiestňovať fólie na rovný povrch
po vybratí z tlačiarne.

Používať priesvitné tlačové médiá,
ktoré nie sú schválené pre laserové
tlačiarne.

Hlavičkový papier alebo predtlačené
formuláre

Používať len hlavičkový papier
alebo predtlačené formuláre
schválené na používanie v
laserových tlačiarňach.

Používať hlavičkové papiere s
kovovými časťami alebo so silným
reliéfom.

Ťažký papier

Používať len ťažký papier
schválený na používanie v
laserových tlačiarňach,
zodpovedajúci hmotnostným
špecifikáciám stanoveným pre tento
produkt.

Používať ťažší papier, ako sa
odporúča v špecifikáciách
príslušného média pre tento
produkt, s výnimkou papiera od
spoločnosti HP schváleného pre
tento produkt.

Lesklý alebo natieraný papier

Používať len lesklý alebo natieraný
papier schválený na používanie v
laserových tlačiarňach.

Kriedový papier používajte v
stanovenom teplotnom rozsahu a
rozsahu vlhkosti pre tento produkt.

Používať lesklý alebo natieraný
papier určený na používanie v
tlačiarňach inkjet.

Kriedový papier nepoužívajte v
prostrediach s extrémne vysokou
alebo extrémne nízkou vlhkosťou.

Všetky typy papiera

Papier skladujte v originálnom
balení.

Papier neskladujte v prašnom
prostredí.

Nepoužívajte papier, ktorý je
zvlnený.

Nepoužívajte papier, ktorý bol
uložený vo vlhkom prostredí.

SKWW

Predpokladaná spotreba papiera

75