HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Napĺňanie voliteľného zásobníka na 1500 hárkov

background image

Napĺňanie voliteľného zásobníka na 1500 hárkov

Do voliteľného zásobníka na 1500 hárkov možno vložiť papier formátu Letter, A4 alebo Legal.

Tlačiareň automaticky určí formát vloženého papiera, ak sú správne nastavené vodiace lišty zásobníka.

UPOZORNENIE:

Zásobníky nenapĺňajte počas tlače, aby ste predišli zaseknutiu papiera.

UPOZORNENIE:

Papier neprelistúvajte. Môže to spôsobiť nesprávne podávanie.

1.

Stlačte uvoľňovaciu úchytku a otvorte dvierka

zásobníka na 1500 hárkov.

2.

Ak je v zásobníku papier, vyberte ho. Keď je

v zásobníku papier, vodiace lišty nemožno

nastaviť.

3.

Stlačte úchytky na vodiacej lište v prednej časti

zásobníka a posuňte ju na správnu veľkosť

papiera.

SKWW

Vkladanie papiera do zásobníkov

85

background image

4.

Do zásobníka vložte papier. Naraz vkladajte

plnú dávku papiera. Dávky papiera

nerozdeľujte na menšie časti.

5.

Skontrolujte, či výška stohu neprevyšuje

indikátory maximálnej výšky na vodiacich

lištách, a či je predný okraj stohu zarovnaný

so šípkami.

6.

Zatvorte dvierka zásobníka.

86

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW