HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Nastavenia siete

background image

Ponuka Nastavenia siete

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Nastavenia siete.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-12

Ponuka Nastavenia siete

Prvá úroveň

Hodnoty

Časový limit vstupu a výstupu

Rozsah: 5 – 300 sekúnd

Predvolená hodnota = 15

Ponuka servera Jetdirect

Podrobné informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2-13

Ponuka servera Jetdirect

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Informácie

Vytlačiť zabezpečenú
stranu

Áno

Nie*

TCP/IP

Povoliť

Zapnuté*

Vypnuté

Názov hostiteľa

Nastavenia adresy
IPV4

Metóda konfigurácie

Bootp

DHCP*

Automatické IP

Manuálne

Manuálne nastavenia

POZNÁMKA:

Táto

ponuka je k dispozícii,
len ak ste v ponuke
Metóda konfigurácie
vybrali možnosť
Manuálne.

Adresa IP

Zadajte adresu.

Maska podsiete

Zadajte adresu.

Predvolená brána

Zadajte adresu.

Predvolená adresa IP

Automatické IP*

Staršia verzia

Uvoľnenie protokolu
DHCP

Nie*

Áno

SKWW

Ponuka Správa

29

background image

Tabuľka 2-13

Ponuka servera Jetdirect (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Obnovenie protokolu
DHCP

Nie*

Áno

Primárny systém
DNS

Sekundárny systém
DNS

Nastavenia adresy
IPV6

Povoliť

Vypnuté

Zapnuté*

Adresa

Manuálne nastavenia Povoliť

Adresa

Politika protokolu
DHCPV6

Určený smerovač

Smerovač
nedostupný
*

Vždy

Primárny systém
DNS

Sekundárny systém
DNS

Server Proxy

Port servera Proxy

Časový limit
nečinnosti

Zabezpečenie

Zabezpečiť web

Požadovaný protokol
HTTPS
*

Voliteľný protokol
HTTPS

IPSEC

Ponechať

Zakázať*

802.1X

Obnoviť

Ponechať*

Obnoviť
zabezpečenie

Áno

Nie*

Diagnostika

Integrované testy

Hardvérový test siete
LAN

Áno

Nie*

30

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Tabuľka 2-13

Ponuka servera Jetdirect (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Test HTTP

Áno

Nie*

SNMP Test

Áno

Nie*

Test cesty údajov

Áno

Nie*

Vybrať všetky testy

Áno

Nie*

Čas vykonania [H]

Rozsah: 1 – 60 hodín

Predvolená hodnota = 1
hodina

Vykonať

Nie*

Áno

Test pingu

Typ cieľa

IPV4

IPV6

Cieľová adresa IP
(IPv4)

Cieľová adresa IP
(IPv6)

Veľkosť paketu

Časový limit

Počet

Výsledky tlače

Áno

Nie

Vykonať

Áno

Nie

Výsledky pingu

Odoslané pakety

Prijaté pakety

Percent stratených

RTT Min

RTT Max

RTT priemer

SKWW

Ponuka Správa

31

background image

Tabuľka 2-13

Ponuka servera Jetdirect (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Prebieha ping

Áno

Nie

Obnoviť

Áno

Nie

Rýchlosť linky

Automaticky*

10T polovičná

10T plná

100TX polovičná

100TX plná

1000T plná

32

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW