HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Všeobecné nastavenia

background image

Ponuka Všeobecné nastavenia

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Správa a potom ponuku Všeobecné nastavenia.

Hviezdička (*) v nasledujúcej tabuľke označuje predvolené výrobné nastavenie.

Tabuľka 2-4

Ponuka Všeobecné nastavenia

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Nastavenia dátumu a
času

Formát dátumu a
času

Formát dátumu

DD/MMM/RRRR

MMM/DD/RRRR

RRRR/MMM/DD

Formát času

12 hodín
(predpoludním/
popoludní)

24 hodín

Dátum/čas

Dátum

Mesiac

Deň

Rok

Vyberte hodnoty zo
zoznamov.

SKWW

Ponuka Správa

19

background image

Tabuľka 2-4

Ponuka Všeobecné nastavenia (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Čas

Hodina

Minúta

dopoludnia/
popoludní

Vyberte hodnoty zo
zoznamov.

Časové pásmo

Vyberte

časové pásmo zo

zoznamu.

Úprava pre posun
času

Zapnuté*

Vypnuté

Nastavenia energie

Nastavenia časovača
pre režim spánku

Časovač režimu
spánku/
automatického
vypnutia

Zapnuté*

Vypnuté

Režim spánku/
automatické vypnutie
po

Ak ste povolili časovač
režimu spánku/
automatického vypnutia,
zadajte hodnotu medzi 0
až 120 minút.

Predvolená hodnota: 30
minút

Spôsoby zobudenia/
automatického
zapnutia

Akýkoľvek spôsob*

Sieťový port

Iba tlačidlo
napájania

Kvalita tlače

Registrácia obrazu

Nastaviť zásobník
<X>

Vytlačiť testovaciu
stránku

Posun X1

Posun Y1

Posun X2

Posun Y2

–5,00 mm až 5,00 mm

Nastavenie typov
papiera

Vyberte položku v
zozname typov papiera,
ktoré zariadenie
podporuje. Dostupné
možnosti sú pre všetky
typy papiera rovnaké.

Režim tlače

Vyberte si zo zoznamu
režimov tlače.

Režim odolnosti

Normálne

Nahor

Nadol

20

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Tabuľka 2-4

Ponuka Všeobecné nastavenia (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Režim vlhkosti

Normálne

Vysoké

Obnoviť režimy

Optimalizovať

Detaily čiar

Normálne*

Iné 1

Iné 2

Iné 3

Vypnuté

Obnoviť
optimalizované

Rozlíšenie

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

FastRes 1200*

ProRes 1200

REt

Vypnuté

Zapnuté*

Ekonomický režim

Vypnuté*

Zapnuté

Hustota tonera

Rozsah: 1 – 5

Predvolená hodnota = 3

Tichý režim

Vypnuté*

Zapnuté

Obnovenie po
zaseknutí

Automaticky*

Vypnuté

Zapnuté

Správa uložených
úloh

Limit uskladnenia
úloh rýchleho
kopírovania

1 – 100

Predvolená hodnota = 32

SKWW

Ponuka Správa

21

background image

Tabuľka 2-4

Ponuka Všeobecné nastavenia (pokračovanie)

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Tretia úroveň

Štvrtá úroveň

Hodnoty

Časový limit
pozdržania úlohy
rýchleho kopírovania

Vypnuté*

1 hodina

4 hodiny

1 deň

1 týždeň

Predvolený názov
priečinka

Triediť uložené úlohy
podľa

Názov úlohy*

Dátum

Obnoviť výrobné
nastavenia