HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rozloženie ovládacieho panela

background image

Rozloženie ovládacieho panela

Ovládací panel slúži na získavanie informácií o stave tlačiarne a úloh a na nastavovanie tlačiarne.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Číslo

Tlačidlo alebo indikátor

Funkcia

1

Displej ovládacieho panela

Zobrazenie informácií o stave, ponúk, pomocných informácií a chybových
hlásení.

2

Šípka nahor

Prechod na predchádzajúcu položku v zozname alebo zvýšenie hodnoty
numerickej položky.

3

Tlačidlo Pomocník

Zobrazenie informácií o hlásení na displeji ovládacieho panela.

4

Tlačidlo

OK

Uloženie vybratej hodnoty položky.

Vykonanie činnosti spojenej s položkou zvýraznenou na displeji
ovládacieho panela.

Vymazanie chybového stavu, ak ho možno vymazať.

5

Tlačidlo Stop

Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy a vysunutie všetkých strán z tlačiarne.

6

Šípka nadol

Prechod na nasledujúcu položku v zozname alebo zníženie hodnoty
numerickej položky.

7

Šípka späť

Návrat späť o jednu úroveň v strome ponúk alebo o jednu číselnú položku.

8

Tlačidlo Domov

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky.

9

Indikátor Pripravené

Svieti: Tlačiareň je v režime online a je pripravená na príjem údajov na
tlač.

Nesvieti: Tlačiareň nemôže prijímať údaje, pretože je v režime offline
(pozastavená) alebo sa vyskytla chyba.

Bliká: Tlačiareň prechádza do režimu offline. Tlačiareň prestáva
spracúvať aktuálnu úlohu a všetky aktívne strany odstráni z dráhy
papiera.

10

Indikátor údajov

Svieti: V tlačiarni sú údaje na tlač, ale čaká sa, kým sa nenačítajú všetky
údaje.

Nesvieti: V tlačiarni nie sú žiadne údaje na tlač.

Bliká: Tlačiareň spracúva alebo tlačí údaje.

12

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Číslo

Tlačidlo alebo indikátor

Funkcia

11

Indikátor Pozor

Svieti: V tlačiarni sa vyskytol problém. Pozrite si displej ovládacieho
panela.

Nesvieti: Tlačiareň funguje bezchybne.

Bliká: Je potrebný určitý úkon. Pozrite si displej ovládacieho panela.

12

Tlačidlo

Priečinok

POZNÁMKA:

Táto položka

nie je súčasťou modelov
M601.

Rýchly prístup do ponuky Načítať úlohu.

13

Tlačidlo so šípkou späť

POZNÁMKA:

Táto položka

nie je súčasťou modelov
M601.

Obnovenie predvolených hodnôt a ukončenie obrazovky pomocníka.

14

Numerická klávesnica

POZNÁMKA:

Táto položka

nie je súčasťou modelov
M601.

Zadávanie numerických hodnôt.

SKWW

Rozloženie ovládacieho panela

13