HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Register

background image

Register

A

adresa IPv4 70

adresa IPv6 71

AirPrint 56

aktualizácie, prevzatie produktu

172

aplikácia HP Utility, Mac 54

B

bezpečnostné nastavenia

vstavaný webový server HP

154

brána, nastavenie predvolenej 70

brožúry

tvorba (Windows) 136

Č

čísla dielov

spotrebný materiál 215

súpravy na údržbu 215

tlačové kazety 215

zásobníky 215

čísla súčiastok

pamäť 216

čistenie

dráha papiera 172, 200

produkt 172

D

dohody, dokument iii

dohody dokumentu iii

drsný papier

výstupný zásobník, výber 91

duplexná tlač (obojstranná)

nastavenia (Windows) 120

zapnutie (Mac) 55

duplexné usporiadanie

nastavenie 146

E

elektrické technické údaje 230

e-mailové výstrahy 55

energia

spotreba 230

Explorer, podporované verzie

vstavaný webový server HP

151

F

firmvér

aktualizácia, Mac 54

firmvér, prevzatie nového 172

formátovač

zabezpečenie 158

formát papiera

zmena 76

formáty papiera

výber 119

výber vlastných 119

formuláre

tlač (Windows) 127

funkcie 2

funkcie ochrany životného

prostredia 5

funkcie zabezpečenia 66

fyzikálne technické údaje 230

H

harmonogram pre režim spánku

vypnutie 161

zapnutie 161

hárok s údajmi o bezpečnosti

materiálu (MSDS) 239

hlásenia

číslicový zoznam 108

kontrolky, ovládací panel 12

typy 178

hlavičkový papier

tlač (Windows) 127

hmotnosť tlačiarne 230

horná výstupná priehradka

zaseknutia papiera 181

horný kryt

zaseknutia papiera,

odstraňovanie 196

horný výstupný zásobník

tlač do 91

HP Customer Care 226

HP ePrint

opis 44, 55

HP ePrint, používanie 126

HP Printer Utility 54

HP Utility 54

HP Web Jetadmin 156

HP Web JetAdmin 44

CH

chybové hlásenia

číslicový zoznam 108

e-mailové výstrahy 55

kontrolky, ovládací panel 12

typy 178

chybové správy

ovládací panel 178

chyby

softvér 208

chyby, opakujúce sa 107

I

informačné strany

tlač 150

vstavaný webový server HP

152

inštalácia

pamäť (moduly DIMM) 162

softvér, káblové siete 68

SKWW

Register

247

background image

softvér, USB pripojenia 64

zariadenia USB 169

zariadenie v drôtových sieťach,

Windows 67

zariadenie v káblových sieťach,

systém Mac 49

Internet Explorer, podporované

verzie

vstavaný webový server HP

151

IP adresa

konfigurácia 67

IP Security (IPsec) 157

J

Jetadmin, HP Web 44, 156

K

kábel USB, číslo dielu 216

kartón

výstupný zásobník, výber 91

karty EIO

inštalácia 162

kazety

hlásenia o stave 12

iný výrobca 100

recyklácia 99, 236

uskladnenie 100

výmena 101

záruka 220

kazety so spinkami

čísla súčiastok 216

kazety s tonerom. Pozri tlačové

kazety

konfigurácia

IP adresa 67

konfigurácia USB, Mac 48

konfigurácia USB, Windows 64

konfiguračné strany

popis 150

kontrolky, ovládací panel 12

kópie

zmena počtu (Windows) 114

Kórejské vyhlásenie EMC 243

kvalita tlače

zlepšenie 199

zvýšenie kvality (Windows)

119

L

licencia, softvér 222

likvidácia, koniec životnosti 237

likvidácia po skončení životnosti

237

M

Mac

nastavenia ovládača 52, 58

odstránenie softvéru 51

podporované operačné

systémy 48

problémy, riešenie problémov

210

softvér 54

zmena typov a formátov

papiera 57

Macintosh

HP Printer Utility 54

podpora 226

zmena veľkosti dokumentov

57

malý papier, tlač na 91

maska podsiete 70

médiá

podporované veľkosti 77

prvá strana 58

strany na hárok 59

vlastná veľkosť, nastavenia

Macintosh 57

médium 73

mená, úloha

zadávanie (Windows) 145

modely, porovnanie funkcií 2

moduly DIMM

čísla súčiastok 216

inštalácia 162

kontrola inštalácie 168

moduly SIMM, nekompatibilita

162

možnosti zošívania

výber (Windows) 139

N

načítanie súboru, Mac 54

napĺňanie

zásobník č. 1 82

zásobník na 1 500 hárkov 85

zásobník na 500 hárkov 83

napodobeniny spotrebného

materiálu 100

nastavenia

obnova výrobných 177

ovládače 41

ovládače (Mac) 52

poradie 41, 52

predvoľby ovládača (Mac) 58

nastavenia obojstrannej tlače,

zmena 72

nastavenia ovládača Macintosh

papier vlastnej veľkosti 57

nastavenia ovládača pre Macintosh

vodotlač 58

nastavenia ovládača v systéme

Macintosh

ukladanie úloh 60

nastavenia režimu EconoMode

99, 160

nastavenia rýchlosti prepojenia

72

nastavenia siete

vstavaný webový server HP

154

nastavenia tlače

vstavaný webový server HP

153

nástroje na riešenie problémov

čistiaca strana 172

hlásenia na ovládacom paneli

108, 178

kontrolný zoznam riešenia

problémov 175

vstavaný webový server HP

154

natavovacia jednotka

výmena 104

zaseknutia papiera 187

Netscape Navigator, podporované

verzie

vstavaný webový server HP

151

n-up printing (tlač viacerých strán

na jeden hárok) 59

O

obálky

vkladanie 88

výstupný zásobník, výber 91

obe strany, tlač na

zapnutie (Mac) 55

248

Register

SKWW

background image

objednávanie

čísla dielov 215

spotrebný materiál a

príslušenstvo 214

obmedzenia materiálov 237

obnova výrobných nastavení 177

obojstranná tlač

nastavenia (Windows) 120

zapnutie (Mac) 55

obojstranná tlač (duplexná)

zapnutie (Mac) 55

odinštalovanie softvéru pre systém

Windows 43

odinštalovanie softvéru v systémoch

Mac 51

odoberacie valce

objednanie 216

výmena 104

odoslanie produktu 227

Odstránenie odpadu v Európskej

únii 238

odstránenie softvéru pre systém

Windows 43

odstránenie softvéru v systémoch

Mac 51

odstránenie zaseknutí

miesta 181

spinka 183

zásobník na 1 500 hárkov

193

zásobník na 500 hárkov 192

odstraňovanie zaseknutí

duplexná jednotka 190

horný kryt 196

oblasť natavovacej jednotky

187

oblasť výstupu 181

podávač obálok 195

zásobník č. 1 192

oneskorenie spánku

vypnutie 161

zapnutie 161

on-line podpora 226

opakované chyby, riešenie

problémov 107

opätovné zabalenie produktu

227

orientácia

výber, Windows 124

orientácia na šírku

výber, Windows 124

orientácia na výšku

výber, Windows 124

osobné úlohy

dočasné uloženie (Windows)

143

otvorenie ovládačov tlačiarne

(Windows) 113

overenie a zadržanie

výber (Windows) 143

ovládací panel

čistiaca strana, tlač 172

displej 12

hlásenia, číslicový zoznam

108

hlásenia, typy 178

kontrolky 12

menu riešenia problémov 33

nastavenia 41, 52

ponuka Aktualizácia firmvéru

cez USB 35

ponuka Nastavenia displeja

24

ponuka Nastavenia schránky s

viacerými priehradkami 28

ponuka Nastavenia tlače 22

ponuka Nastavenia zošívačky/

stohovača 28

ponuka Network Settings

(Nastavenia siete) 29

ponuka Service (Servis) 35

ponuka Správa 19

ponuka Správa spotrebného

materiálu 25

ponuka Správa zásobníkov 26

ponuka Správy 19

ponuka vstup a výstup (Backup/

Restore) 34

ponuka vstup a výstup

(Calibrate/Cleaning) 34

ponuka Všeobecné

nastavenia 19

tlačidlá 12

zabezpečenie 158

ovládače

nastavenia 41

nastavenia (Mac) 58

nastavenia (Windows) 113

podporované (Windows) 38

predvoľby (Mac) 58

typy papiera 79

univerzálny 40

zmena nastavení (Mac) 52

zmena nastavení (Windows)

41

zmena typov a formátov

papiera 76

ovládače emulácie PS 38

ovládače PCL 38

Ovládače PCL

univerzálny 40

ovládače tlačiarne

výber 202

ovládače tlačiarne (Mac)

nastavenia 58

zmena nastavení 52

ovládače tlačiarne (Windows)

nastavenia 113

podporované 38

zmena nastavení 41

P

pamäť

čísla súčiastok 216

chyby spotrebného materiálu

108

inštalácia modulov DIMM 162

kontrola inštalácie 168

permanentné zdroje 168

rozširovanie 162

vstavaná 54

pamäťové moduly DIMM

zabezpečenie 158

pamäťový čip, tlačová kazeta

popis 221

umiestnenie 97

papier

podporované typy 79

podporované veľkosti 77

prvá strana 58

prvé a posledné strany,

používanie odlišného

papiera 132

strany na hárok 59

titulné strany, používanie

odlišného papiera 132

tlač na predtlačený hlavičkový

papier alebo formuláre

(Windows) 127

SKWW

Register

249

background image

vkladanie do zásobníka č. 1

82

vkladanie do zásobníka na

1500 hárkov 85

vkladanie do zásobníka na 500

hárkov 83

vlastná veľkosť, nastavenia

Macintosh 57

výber 199

zaseknutia 179

papier, objednávanie 214

papier, špeciálny

tlač (systém Windows) 129

permanentné zdroje 168

pevné disky

šifrované 157

písma

permanentné zdroje 168

Plán režimu spánku

nastavenie 161

podávač obálok

číslo dielu 215

zaseknutia papiera 195

podpora

on-line 226

opätovné zabalenie produktu

227

podpora zákazníkov

on-line 226

podporované operačné systémy

38, 48

podporovaný papier 77

podstavec tlačiarne

číslo dielu 215

pohľadnice

výstupný zásobník, výber 91

pomocník

možnosti tlače (Windows) 114

ponuka Aktualizácia firmvéru cez

USB, ovládací panel 35

ponuka Backup/Restore (Čas/

Časový harmonogram), ovládací

panel 34

ponuka Calibrate/Cleaning (Čas/

Časový harmonogram), ovládací

panel 34

ponuka Načítanie úlohy 14, 15

ponuka Nastavenia displeja,

ovládací panel 24

ponuka Nastavenia schránky s

viacerými priehradkami, ovládací

panel 28

ponuka Nastavenia tlače, ovládací

panel 22

ponuka Nastavenia zošívačky/

stohovača, ovládací panel 28

ponuka Network Settings

(Nastavenia siete), ovládací

panel 29

ponuka Service (Servis), ovládací

panel 35

ponuka Správa, ovládací panel

19

ponuka Správa spotrebného

materiálu, ovládací panel 25

ponuka Správa zásobníkov,

ovládací panel 26

ponuka Správy, ovládací panel

19

ponuka Troubleshooting (Riešenie

problémov), ovládací panel 33

ponuka Všeobecné nastavenia,

ovládací panel 19

ponuky, ovládací panel

Aktualizácia firmvéru cez USB

35

načítanie úlohy 14, 15

Nastavenia displeja 24

Nastavenia schránky s

viacerými priehradkami 28

Nastavenia tlače 22

Nastavenia zošívačky/

stohovača 28

Network Settings (Nastavenia

siete) 29

prístup 12

Service (Servis) 35

Správa 19

Správa spotrebného materiálu

25

Správa zásobníkov 26

Správy 19

Troubleshooting (Riešenie

problémov) 33

vstup a výstup (Backup/

Restore) 34

vstup a výstup (Calibrate/

Cleaning) 34

Všeobecné nastavenia 19

ponuky ovládacieho panela

načítanie úlohy 14, 15

poradie, nastavenia 41, 52

porovnanie tlačiarní 2

posledná strana

tlač na odlišný papier

(Windows) 132

používateľské mená

nastavenie pre uložené úlohy

(Windows) 145

poznámky iii

požiadavky na prehliadač

vstavaný webový server HP

151

požiadavky na webový prehliadač

vstavaný webový server HP

151

Predpisy a vyhlásenie

o spôsobilosti výrobku pre

Kanadu 242

predtlačený papier

tlač (Windows) 127

predvoľby (Mac) 58

predvolená brána, nastavenie 70

prenosové valce, výmena 104

prevádzkové prostredie

technické údaje 231

priama dráha papiera 91

priehľadné fólie

tlač (systém Windows) 129

výstupný zásobník 91

priehradky, výstupné

zaseknutia, odstraňovanie

181

priložené batérie 237

pripojenie

USB v systéme Mac 48

USB v systéme Windows 64

pripojiteľnosť

riešenie problémov 206

príslušenstvo

čísla dielov 215

objednávanie 214

príslušenstvo duplexnej tlače

zaseknutia 190

príslušenstvo na obojstrannú tlač

číslo dielu 215

prispôsobené nastavenia veľkosti

papiera

Macintosh 57

250

Register

SKWW

background image

prispôsobenie dokumentov

Windows 134

prístupová tlač cez USB 147

privátne úlohy

permanentné uloženie

(Windows) 144

problémy s preberaním papiera

riešenie 179

produkt bez obsahu ortuti 237

program ekologického dohľadu

nad výrobkami 235

prostredie pre tlačiareň

technické údaje 231

Protipirátska webová lokalita HP

100

protipirátsky spotrebný materiál

100

protokoly, sieť 65

prvá strana

použitie rôzneho papiera 58

tlač na odlišný papier

(Windows) 132

R

recyklácia 5, 236

program recyklácie a návratu

materiálu spoločnosti HP a

environmentálny program

236

recyklácia spotrebného materiálu

99

regulačné vyhlásenia

program ekologického dohľadu

nad výrobkami 235

režim spánku

vypnutie 160

zapnutie 160

riešenie

problémy prístupovej tlače

prostredníctvom rozhrania

USB 204

problémy s priamym

pripojením 206

sieťové problémy 206

riešenie problémov

e-mailové výstrahy 55

hlásenia, typy 178

chybové hlásenia, číslicový

zoznam 108

opakujúce sa chyby 107

pomalá odozva 203

problémy prístupovej tlače

prostredníctvom rozhrania

USB 204

problémy s podávaním

papiera 179

problémy s priamym

pripojením 206

problémy v systéme Mac 210

problémy v systéme Windows

208

sieťové problémy 206

zaseknuté spinky 183

zaseknutia 179

zaseknutia papiera 181

zaseknutia papiera pri hornom

kryte 196

zaseknutia papiera v oblasti

natavovacej jednotky 187

zaseknutia papiera v zásobníku

č. 1 192

zaseknutia papiera v zásobníku

na 500 hárkov 192

zaseknutia v duplexnej

jednotke 190

zaseknutia vo výstupnej

priehradke 181

zaseknutia v podávači obálok

195

zásobník na 1 500 hárkov

193

žiadna odozva 203

rozmery tlačiarne 230

rozširovanie pamäte 162

rýchle kopírovanie úloh

ukladanie (Windows) 143

S

servis

opätovné zabalenie produktu

227

sieť

heslo, nastavenie 69

heslo, zmena 69

nastavenia, zmena 69

nastavenia, zobrazenie 69

siete

adresa IPv4 70

adresa IPv6 71

HP Web Jetadmin 156

konfigurovanie 65

maska podsiete 70

podporované protokoly 65

predvolená brána 70

zabezpečenie 66

siete, drôtové

inštalácia zariadenia, Mac 49

inštalácia zariadenia,

Windows 67

skratky (Windows)

používanie 115

tvorba 116

Smernice komisie FCC 234

softvér

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 44

inštalácia, káblové siete 68

inštalácia, USB pripojenia 64

Mac 54

nastavenia 41, 52

odinštalovanie v systéme

Windows 43

odinštalovanie v systémoch

Mac 51

podporované operačné

systémy 38, 48

problémy 208

softvérová licenčná zmluva

222

vstavaný webový server 44

Softvér HP-UX 46

Softvér Linux 46

softvér SAP 46

Softvér Solaris 46

Softvér UNIX 46

spotrebný materiál

čísla dielov 215

čísla súčiastok 216

chyby pamäte 108

iný výrobca 100

napodobenina 100

objednávanie 214

recyklácia 99, 236

stav, zobrazenie pomocou

aplikácie HP Utility 54

výmena tlačových kaziet 101

spotrebný materiál, stav

hlásenia na ovládacom paneli

12

SKWW

Register

251

background image

spotrebný materiál od iných

výrobcov 100

správa siete 69

správy

e-mailové výstrahy 55

stav

hlásenia, typy 178

HP Utility, Mac 54

stav, spotrebný materiál

hlásenia na ovládacom paneli

12

stohovač

číslo dielu 215

tlač do 92

strana adresára so súbormi

popis 150

strana aktuálnych nastavení

popis 150

strana s informáciami o použití

popis 150

strana s informáciami o stave

spotrebného materiálu

popis 150

stránka s informáciami o stave

spotrebného materiálu

tlač 107

strán na hárok 59

výber (Windows) 123

súbory PostScript Printer Description

(PPD)

zahrnuté 54

súbory PPD

zahrnuté 54

súprava na údržbu

používanie 104

súprava na údržbu tlačiarne

používanie 104

súpravy na údržbu

čísla dielov 215

systémové požiadavky

vstavaný webový server HP

151

Š

šetrenie zdrojov 168

šetrenie zdrojov, pamäťových

168

špeciálne médiá

pokyny 74

špeciálny papier

pokyny 74

tlač (systém Windows) 129

štítky

tlač (systém Windows) 129

výstupný zásobník, výber 91

T

ťažký papier

výstupný zásobník, výber 91

TCP/IP

manuálna konfigurácia

parametrov IPv4 70

manuálne nastavenie

parametrov IPv6 71

technická podpora

on-line 226

opätovné zabalenie produktu

227

technické údaje

elektrické a zvukové 230

fyzikálne 230

prevádzkové prostredie 231

technické údaje teploty 231

tipy iii

titulné strany

tlač (Mac) 58

tlač na odlišný papier

(Windows) 132

tlač

nastavenia (Mac) 58

nastavenia (Windows) 113

uložené úlohy 142

z úložného príslušenstva USB

147

tlačidlá, ovládací panel 12

tlačidlo Pomocník, ovládací

panel 12

tlač na obidve strany

nastavenia (Mac) 59

nastavenia (Windows) 120

tlač n-nahor

výber (Windows) 123

tlačová kazeta

zaseknutia papiera 196

tlačové kazety

čísla dielov 215

hlásenia o stave 12

iný výrobca 100

kontrola poškodenia 106

pamäťové čipy 221

recyklácia 99, 236

uskladnenie 100

výmena 101

záruka 220

tlačové úlohy 111

zrušenie (Mac) 57

tlač úloh

dočasné uloženie (Windows)

143

ukladanie dočasných kópií

(Windows) 143

ukladanie permanentných kópií

(Windows) 144

ukladanie permanentných

privátnych kópií (Windows)

144

tlač z webu

HP ePrint 44, 55

typy papiera

výber 119

zmena 76

typy písma

načítanie, Mac 54

U

ukladanie, úloha

nastavenia pre systémy

Macintosh 55

nastavenia v systéme

Macintosh 60

nastavenie možností

(Windows) 143

ukladanie úloh

dočasné kópie (Windows)

143

dočasné osobné úlohy

(Windows) 143

nastavenia v systéme

Macintosh 60

nastavenie možností

(Windows) 143

permanentné kópie

(Windows) 144

permanentné privátne kópie

(Windows) 144

252

Register

SKWW

background image

úlohy

nastavenia pre systémy

Macintosh 55

overenie a zadržanie

(Windows) 143

úlohy, tlač

dočasné uloženie (Windows)

143

ukladanie dočasných kópií

(Windows) 143

ukladanie permanentných kópií

(Windows) 144

ukladanie permanentných

privátnych kópií (Windows)

144

úlohy, uložené

príjem oznamu po vytlačení

(Windows) 144

tlač 142

vymazanie 142

vytváranie (Windows) 141

zadávanie mien (Windows)

145

uložené úlohy

nastavenie používateľských

mien (Windows) 145

príjem oznamu po vytlačení

(Windows) 144

tlač 142

vymazanie 142

vytváranie (Windows) 141

zabezpečenie 158

zadávanie mien (Windows)

145

uloženie, úloha

dostupné režimy 140

uloženie úloh

v systéme Windows 141

uloženie úlohy

dostupné režimy 140

úložné príslušenstvo USB

tlač z 147

univerzálny ovládač tlače 40

Univerzálny ovládač tlačiarne HP

40

upozornenia iii

uskladnenie

tlačové kazety 100

úsporné nastavenia 160

V

valce

objednanie 216

výmena 104

veľkosti papiera

podporované 77

veľkosti stránky

prispôsobenie veľkosti

dokumentov (Windows) 134

viacero stránok na hárok 59

tlač (Windows) 123

vkladanie

spinky 103

vkladanie papiera 82

vlastné nastavenia tlače

(Windows) 115

vlhkosť

technické údaje 231

vodotlač 58

pridanie (Windows) 135

vstavaný webový server

funkcie 151

nastavenia siete 154

vstavaný webový server (EWS)

prideľovanie hesiel 157

vstavaný webový server HP

bezpečnostné nastavenia 154

funkcie 151

informačné strany 152

nastavenia tlače 153

nástroje na riešenie

problémov 154

všeobecná konfigurácia 152

webové služby HP 154

zoznam ďalších prepojení

154

Vstavaný webový server HP 44

všeobecná konfigurácia

vstavaný webový server HP

152

vyhlásenia o bezpečnosti 242,

243

vyhlásenia o bezpečnosti

laserového zariadenia 242,

243

Vyhlásenia o bezpečnosti

laserového zariadenia pre

Fínsko 243

Vyhlásenie EMI pre Taiwan 243

Vyhlásenie VCCI pre Japonsko

242

vymazanie

uložené úlohy 142

výmena tlačových kaziet 101

výstrahy iii

výstrahy, e-mail 55

výstupné priehradky

zaseknutia papiera 181

výstupné zásobníky

výber (Windows) 137

výzva na vykonanie údržby

tlačiarne 104

W

Webová lokalita pre boj proti

podvodom 100

webové lokality

hárok s údajmi o bezpečnosti

materiálu (MSDS) 239

Webové lokality

hlásenie pirátskych produktov

100

webové služby HP

zapnutie 154

webové služby HP, zapnutie 126

Webové stránky

HP Web Jetadmin, prevzatie

156

podpora zákazníkov 226

univerzálny ovládač tlače 40

zákaznícka podpora

Macintosh 226

Windows

nastavenia ovládačov 41

podporované operačné

systémy 38

podporované ovládače 38

univerzálny ovládač tlače 40

Z

zabalenie produktu 227

zabezpečenie

šifrovaný pevný disk 157

zadná výstupná priehradka

zaseknutia papiera 181

zadný výstupný zásobník

tlač do 91

SKWW

Register

253

background image

zachovanie, úloha

dostupné režimy 140

nastavenie možností

(Windows) 143

zachovanie úloh

nastavenie možností

(Windows) 143

zákaznícka podpora

opätovné zabalenie produktu

227

zariadenia USB

inštalácia 169

záruka

licencia 222

oprava zo strany zákazníka

225

produkt 218

tlačové kazety 220

zaseknutia

bežné príčiny 179

duplexná jednotka 190

horný kryt 196

miesta 181

oblasť natavovacej jednotky

187

obnovenie 198

podávač obálok 195

spinka 183

výstupná priehradka 181

zásobník č. 1 192

zásobník na 1 500 hárkov

193

zásobník na 500 hárkov 192

zaseknutia papiera

duplexná jednotka 190

horný kryt 196

miesta 181

oblasť natavovacej jednotky

187

podávač obálok 195

výstupná priehradka 181

zásobník č. 1 192

zásobník na 1 500 hárkov

193

zásobník na 500 hárkov 192

zaseknutia spiniek 183

zásobník 2

napĺňanie 83

zásobník 3

napĺňanie 83

zásobník č. 1

napĺňanie 82

zaseknutia papiera 192

zásobník č. 2

zaseknutia papiera 192

zásobník č. 3

fyzikálne technické údaje 230

zaseknutia papiera 192

zásobník na 1500 hárkov

napĺňanie 85

zásobník na 1 500 hárkov

zaseknutia papiera 193

zásobník na 500 hárkov

napĺňanie 83

zaseknutia papiera 192

zásobníky

čísla dielov 215

konfigurácia 89

napĺňanie zásobníka č. 1 82

napĺňanie zásobníka na 1500

hárkov 85

napĺňanie zásobníka na 500

hárkov 83

nastavenia pre Macintosh 54

orientácia papiera 87

vkladanie 82

výber (Windows) 119

zaseknutia papiera 181, 192,

193

zásobníky, výstupné

výber 91

zastavenie požiadavky na tlač

(Windows) 112

zavádzacie valce, výmena 104

zmena veľkosti dokumentov

Macintosh 57

Windows 134

zošívacie kazety

vkladanie 103

zošívačka/stohovač

číslo dielu 215

tlač do 92

vkladanie spiniek 103

zaseknutia, spinka 183

zoznam ďalších prepojení

vstavaný webový server HP

154

zoznam písiem PCL

popis 150

zoznam písiem PS

popis 150

zrušenie

tlačovej úlohy 57

zrušenie požiadavky na tlač

(Windows) 112

zvukové technické údaje 230

254

Register

SKWW

background image
background image

*CE988-90924*

*CE988-90924*

CE988-90924