HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky

background image

Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky

Tento postup používajte len v týchto situáciách:

Papier sa zasekol v natavovacej jednotke a nedá sa vybrať z oblasti horného krytu alebo oblasti

zadného výstupu.

Hárok papiera sa roztrhol zatiaľ, čo ste sa pokúšali odstrániť zaseknutie z natavovacej jednotky.

1.

Vypnite produkt.

2.

Otočte produkt tak, aby jeho zadná strana

smerovala k vám. Ak je nainštalovaná

voliteľná duplexná jednotka, nadvihnite ju a

vytiahnite ju priamo von. Položte ju bokom.

3.

Odpojte napájací kábel.

VAROVANIE!

Natavovacia jednotka je

veľmi horúca. Aby ste predišli menším

popáleninám, skôr ako vyberiete natavovaciu

jednotku zo zariadenia počkajte, kým sa

schladí.

SKWW

Odstránenie zaseknutí

187

background image

4.

Otvorte dvierka zadnej výstupnej priehradky.

5.

Vyberte zadnú výstupnú priehradku. Položte

prst v blízkosti ľavého pántu a pevne ho

zatlačte doprava, kým sa čap pántu

nevytiahne z otvoru v produkte. Otočte

výstupnú priehradku dovonka, aby ste ju

vybrali.

6.

Ak je vidieť papier, vyberte ho.

Ak papier nie je vidieť, zatlačte na dve modré

páčky na bočnej strane natavovacej jednotky

a natavovaciu jednotku priamo vytiahnite.

7.

Vyberte zaseknutý papier. Ak je to potrebné,

nadvihnite čierny plastový vodiaci prvok, ktorý

sa nachádza na hornej strane natavovacej

jednotky, aby ste získali prístup k zaseknutému

hárku.

UPOZORNENIE:

Nepoužívajte ostrý alebo

kovový objekt, aby ste odstránili papier z

oblasti natavovacej jednotky. Môžete poškodiť

natavovaciu jednotku.

188

Kapitola 10 Riešenie problémov

SKWW

background image

8.

Natavovaciu jednotku zatlačte pevne do

produktu, kým modré páčky na obidvoch

stranách nezapadnú na svoje miesto.

9.

Opätovne nainštalujte zadnú výstupnú

priehradku. Zasuňte čap pravého pántu do

otvoru v produkte. Zatlačte dovnútra na ľavom

pánte a posuňte ho do otvoru v produkte.

Zatvorte zadnú výstupnú priehradku.

10.

Pripojte napájací kábel k produktu.

11.

Opätovne zapojte voliteľnú duplexnú

jednotku, ak sa odpojila.

SKWW

Odstránenie zaseknutí

189

background image

12.

Produkt zapnite.

13.

Ak hlásenie o zaseknutí pretrváva, v produkte

je stále zaseknutý hárok. Hľadajte zaseknutie

na inom mieste.