HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Typy hlásení ovládacieho panela

background image

Typy hlásení ovládacieho panela

Produkt využíva štyri typy hlásení na signalizáciu stavu produktu alebo problémov s ním.

Typ hlásenia

Popis

Hlásenia o stave

Hlásenia o stave zachytávajú aktuálny stav zariadenia. Informujú o bežnej prevádzke zariadenia a
nie je potrebný žiadny úkon na ich odstránenie. Menia sa súčasne so zmenou stavu zariadenia. Ak
je zariadenie v režime online, je pripravené na činnosť, nie je zaneprázdnené ani nezobrazuje
žiadne výstražné upozornenia, zobrazí sa hlásenie o stave Pripravené.

Hlásenia s
upozornením

Výstražné upozornenia informujú o chybách v údajoch alebo o chybách pri tlači. Tieto upozornenia
sa zvyčajne striedajú s hlásením Pripravené alebo hláseniami o stave a zostávajú zobrazené, kým
nestlačíte tlačidlo

OK

. Niektoré výstražné upozornenia môžete vymazať. Ak je položka

Odstrániteľné varovania v ponuke Nastavenia displeja nastavená na možnosť Úloha,
tieto upozornenia sa vymažú pri nasledujúcej tlačovej úlohe.

Chybové hlásenia

Chybové hlásenia oznamujú potrebu vykonať určité úkony, napríklad doplniť papier alebo odstrániť
zaseknutý papier.

Pri niektorých chybových hláseniach tlačiareň automaticky pokračuje v činnosti. Ak je položka
Udalosti schopné pokračovania v ponuke Nastavenia displeja nastavená na možnosť
Automaticky pokračovať, zariadenie pokračuje v normálnej prevádzke po tom, čo sa chybové
hlásenie zobrazí na 10 sekúnd.

POZNÁMKA:

Ak počas 10-sekundového zobrazenia chybového hlásenia stlačíte akékoľvek

tlačidlo, funkcia tlačidla má prednosť pred funkciou automatického pokračovania v činnosti.
Stlačením tlačidla Zastaviť sa napríklad pozastaví tlač a zariadenie vám ponúkne možnosť
zrušenia tlačovej úlohy.

Hlásenia o kritických
chybách

Hlásenia o kritických chybách informujú o poruche zariadenia. Niektoré z týchto hlásení môžete
vymazať, ak zariadenie vypnete a znovu ho zapnete. Nastavenie Automaticky pokračovať na
tieto hlásenia nemá vplyv. V prípade pretrvávajúcej kritickej chyby je potrebný servisný zásah.