HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Licenčná zmluva pre koncového používateľa

background image

Licenčná zmluva pre koncového používateľa

PRED POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDOVNÉ:

Táto licenčná zmluva pre koncového používateľa („licenčná zmluva“) je zmluvou medzi (a) vami (buď

jednotlivcom alebo spoločnosťou, ktorú zastupujete) a (b) spoločnosťou Hewlett-Packard Company

(„HP“) a upravuje používanie tohto softvérového produktu („softvér“). Táto licenčná zmluva neplatí v

prípade, že medzi vami a spoločnosťou HP alebo jej dodávateľmi softvéru bola uzatvorená osobitná

licenčná zmluva, a to vrátane licenčnej zmluvy nachádzajúcej sa v elektronickej dokumentácii. Výraz

„softvér“ sa môže vzťahovať na (i) súvisiace médiá, (ii) používateľskú príručku a ďalšie tlačené

dokumenty a (iii) dokumentáciu „online“ alebo elektronickú dokumentáciu (spoločne označenú ako

„používateľská dokumentácia“).

PRÁVA NA SOFTVÉR SÚ PONÚKANÉ LEN ZA PREDPOKLADU, ŽE SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI

PODMIENKAMI TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY. INŠTALÁCIOU, SKOPÍROVANÍM, PREVZATÍM ALEBO

INÝM POUŽITÍM TOHTO SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. AK TÚTO

LICENČNÚ ZMLUVU NEAKCEPTUJETE, SOFTVÉR NEINŠTALUJTE, NEPREBERAJTE A ANI INÝM

SPÔSOBOM NEPOUŽÍVAJTE. AK STE SOFTVÉR KÚPILI, ALE NESÚHLASITE S TOUTO LICENČNOU

ZMLUVOU, DO ŠTRNÁSTICH DNÍ HO VRÁŤTE TAM, KDE STE HO ZAKÚPILI A BUDE VÁM

VYPLATENÁ JEHO KÚPNA CENA. AK JE SOFTVÉR NAINŠTALOVANÝ ALEBO POSKYTNUTÝ AJ S

INÝM PRODUKTOM SPOLOČNOSTI HP, MÔŽETE VRÁTIŤ CELÝ NEPOUŽITÝ PRODUKT.

1.

SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN. Pojem Softvér môže okrem vlastného softvéru spoločnosti HP („Softvér

HP“) zahŕňať aj softvér v licencii tretích strán („Softvér tretích strán“ a „Licencia tretích strán“).

Akýkoľvek Softvér tretích strán je predmetom zmluvných podmienok príslušnej Licencie tretích

strán. Licencia tretích strán sa zvyčajne nachádza v súbore „licencia.txt“ alebo súbore „readme“.

Ak nemôžete nájsť Licenciu tretích strán, obráťte sa na podporu spoločnosti HP. Ak Licencie tretích

strán obsahujú licencie, ktoré poskytujú prístup k zdrojovému kódu Softvéru (napríklad verejná

licencia GNU) a príslušný zdrojový kód nie je zahrnutý v Softvéri, navštívte webovú stránku

podpory produktov spoločnosti HP (hp.sk), kde získate viac informácií o tom, ako daný zdrojový

kód získať.

2.

Práva licencie Splnením všetkých podmienok uvedených v tejto licenčnej zmluve koncového

používateľa vám z nej vyplývajú nasledujúce práva:

a. Použitie. Spoločnosť HP vám poskytuje licenciu na používanie jednej kópie Softvéru HP.

„Použitie“ znamená inštalovanie, kopírovanie, ukladanie, načítavanie, spúšťanie,

zobrazovanie a ďalšie používanie Softvéru HP. Softvér HP nesmiete upravovať ani vypínať

ktorúkoľvek z jeho licenčných či ovládacích funkcií. Ak je Softvér dodaný spoločnosťou HP

určený na použitie s tlačiarenským alebo zobrazovacím produktom (ak je Softvérom

napríklad ovládač tlačiarne, firmvér alebo doplnok), Softvér HP môžete použiť iba

s príslušným produktom („Produkt HP“). Ďalšie obmedzenia týkajúce sa použitia môžete nájsť

v používateľskej dokumentácii. Pri používaní Softvéru HP nesmiete oddeľovať jeho súčasti.

Nemáte právo distribuovať Softvér HP.

b. Kopírovanie. Právo kopírovania znamená, že môžete vytvárať archívne alebo záložné kópie

Softvéru HP, ak každá z nich obsahuje úplné originálne vyhlásenia o vlastníctve Softvéru HP

a je určená výlučne na záložné účely.

3.

AKTUALIZÁCIE. Ak chcete použiť Softvér HP dodaný spoločnosťou HP ako inováciu, aktualizáciu

či doplnok (spoločne „Aktualizácia“), musíte mať licenciu na originálny Softvér HP, ktorý

spoločnosť HP určila ako vhodný na Aktualizáciu. Ak Aktualizácia nahradí originálny Softvér HP,

takýto Softvér HP už nesmiete ďalej používať. Táto licenčná zmluva koncového používateľa sa

222

Príloha B Servis a technická podpora

SKWW

background image

vzťahuje na každú Aktualizáciu, ak s ňou neboli dodané iné zmluvné podmienky spoločnosti HP.

V prípade rozporu medzi nimi a touto licenčnou zmluvou koncového používateľa platia zmluvné

podmienky dodané s Aktualizáciou.

4.

PRENOS.

a. PRENOS TRETÍM STRANÁM. Pôvodný koncový používateľa Softvéru HP môže vykonať

jednorazový prenos Softvéru HP inému koncovému používateľovi. Akýkoľvek prenos musí

obsahovať všetky súčasti, médiá, používateľskú dokumentáciu, túto licenčnú zmluvu

a Certifikát pravosti (ak je k dispozícii). Prenos nesmie byť nepriamy, ako napríklad

konsignácia. Koncový používateľ, ktorý prijíma prenášaný Softvér, musí pred prenosom

súhlasiť s touto licenčnou zmluvou. Po prenose Softvéru HP automaticky skončí platnosť vašej

licencie.

b. Obmedzenia. Softvér HP nesmiete prenajať, poskytnúť na lízing, požičať ani ho používať na

komerčné delenie času či úradné účely. Nesmiete udeľovať sublicencie, priraďovať ani

prenášať Softvér HP inak, než je výlučne uvedené v tejto licenčnej zmluve koncového

používateľa.

5.

VLASTNÍCKE PRÁVA. Všetky práva duševného vlastníctva v Softvéri a používateľskej dokumentácii

vlastní spoločnosť HP alebo jej dodávatelia a sú chránené zákonom vrátane zákonov o

autorských právach, obchodnom tajomstve, patentoch a ochranných známkach. Zo Softvéru

nesmiete odstrániť žiadne identifikačné údaje produktu, upozornenie o autorských právach či

obmedzenia vlastníctva.

6.

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA SPäTNEJ ANALÝZY. Nesmiete rozoberať, dekompilovať ani spätne

analyzovať Softvér HP okrem prípadov, kedy je takáto činnosť výslovne povolená príslušnými

právnymi predpismi.

7.

SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV. Spoločnosť HP a k nej pričlenené spoločnosti môžu zbierať a

použiť technické informácie, ktoré im poskytnete v súvislosti s (i) používaním Softvéru alebo

Produktu HP alebo (ii) poskytnutím služieb podpory spojených so Softvérom či Produktom HP.

Všetky takéto informácie sú predmetom Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti HP.

Spoločnosť HP nepoužije tieto informácie spôsobom, ktorý by určil vašu totožnosť, len v rozsahu

potrebnom na zlepšenie vášho používania a poskytovania služieb podpory.

8.

Obmedzenie zodpovednosti. Napriek akýmkoľvek škodám, ktoré vám vzniknú, celková

zodpovednosť spoločnosti HP a jej dodávateľov a vaše výhradné odškodnenie sú v rámci tejto

licenčnej zmluvy obmedzené maximálne do výšky sumy, ktorú ste zaplatili za Produkt, alebo do

výšky 5 USD. V maximálnom rozsahu, ktorý povoľuje príslušný právny poriadok, SPOLOČNOSŤ

HP ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA

AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NEPRIAME ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY

ZISKOV, ÚDAJOV ALEBO PRERUŠENIA PODNIKOVEJ ČINNOSTI) VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU

POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU ALEBO NESCHOPNOSTI HO POUŽIŤ AJ NAPRIEK TOMU, AK

BOLI SPOLOČNOSŤ HP A JEJ DODÁVATELIA UPOZORNENÍ O MOŽNOSTI VÝSKYTU TÝCHTO

ŠKÔD A AK odškodnenie uvedené vyššie nesplní svoj základný účel. Obmedzenia a vylúčenia

uvedené vyššie sa nevzťahujú na krajiny/regióny, ktorých právne predpisy nepovoľujú vylúčenie

zodpovednosti za náhodné a následné škody.

9.

ZÁKAZNÍCI VLÁDY SPOJENÝCH ŠTÁTOV. Softvér bol vytvorený výlučne zo súkromných

prostriedkov. Všetok Softvér je obchodný počítačový softvér v zmysle platných nariadení

o obstarávaní. Na základe zákonov US FAR 48 CFR 12.212 a DFAR 48 CFR 227.7202 je

používanie, rozmnožovanie a zverejňovanie tohto Softvéru vládou Spojených štátov a jej

SKWW

Licenčná zmluva pre koncového používateľa

223

background image

subdodávateľmi alebo na účely vlády USA a jej subdodávateľov výlučne predmetom podmienok

uvedených v tejto licenčnej zmluve koncového používateľa okrem ustanovení, ktoré sú v rozpore s

platnými povinnými federálnymi zákonmi.

10.

DODRŽIAVANIE ZÁKONOV O EXPORTE. Zaväzujete sa dodržiavať všetky zákony, pravidlá

a nariadenia (i) vzťahujúce sa na export a import Softvéru alebo (ii) obmedzujúce Použitie

Softvéru vrátane akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa šírenia nukleárnych, chemických

a biologických zbraní.

11.

VYHRADENIE PRÁV. Spoločnosť HP a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré vám nie

sú výlučne udelené touto licenčnou zmluvou.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

224

Príloha B Servis a technická podpora

SKWW