HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Opätovné zabalenie produktu

background image

Opätovné zabalenie produktu

Ak Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP určí, že váš produkt je potrebné vrátiť

spoločnosti HP na opravu, produkt pred jeho odoslaním opätovne zabaľte vykonaním nasledujúcich

krokov.

UPOZORNENIE:

Za poškodenie pri preprave v dôsledku nedostatočného zabalenia zodpovedá

zákazník.

1.

Vyberte a uschovajte všetky karty DIMM, ktoré ste zakúpili a nainštalovali do produktu.

UPOZORNENIE:

Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti. Pri manipulácii

s modulom DIMM noste antistatický pásik na zápästie alebo sa často dotýkajte povrchu

antistatického balenia modulu DIMM a následne sa dotknite čistého kovu na produkte.

2.

Vyberte a uschovajte tlačovú kazetu.

UPOZORNENIE:

Je veľmi dôležité, aby ste pred odoslaním produktu vybrali tlačovú kazetu.

Tlačová kazeta, ktorá zostane v produkte počas prepravy, sa môže vysypať a pokryť motor a iné

časti produktu tonerom.

Ak chcete zabrániť poškodeniu tlačovej kazety, nedotýkajte sa jej valca a uložte ju do jej

pôvodného balenia alebo niekde, kde nebude vystavená svetlu.

3.

Vyberte a uschovajte napájací kábel, prepojovací kábel a voliteľné príslušenstvo.

4.

Ak je to možné, priložte do balenia aj vzorky tlače a 50 až 100 hárkov papiera alebo iných

tlačových médií, ktoré sa vytlačili nesprávne.

5.

Ak chcete v USA požiadať o nový baliaci materiál, volajte služby pre zákazníkov spoločnosti HP.

V iných oblastiach podľa možnosti použite pôvodný baliaci materiál. Spoločnosť Hewlett-Packard

odporúča prepravované zariadenie poistiť.

SKWW

Opätovné zabalenie produktu

227

background image

228

Príloha B Servis a technická podpora

SKWW