HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

background image

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej
spoločnosťou Hewlett-Packard

PRODUKT HP

TRVANIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn,
M602x, M603n, M603dn, M603xh

Jednoročná záruka na opravu u výrobcu

Spoločnosť HP sa vám ako koncovému zákazníkovi zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca

horeuvedenej lehoty nebude mať hardvér a príslušenstvo od spoločnosti HP žiadne chyby spôsobené

použitými materiálmi a spracovaním. Ak spoločnosť HP počas záručnej lehoty obdrží upozornenie o

takýchto chybách, výrobky, ktoré sa ukázali ako chybné, podľa vlastného uváženia opraví alebo

vymení. Vymenené výrobky môžu byť nové alebo výkonom rovnocenné novým.

Spoločnosť HP sa vám zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedeného obdobia nebude

softvér spoločnosti HP neschopný vykonávať programové inštrukcie v dôsledku chýb materiálu alebo

spracovania pod podmienkou, že bude správne nainštalovaný a používaný. Ak spoločnosť HP obdrží

počas záručnej lehoty upozornenie na takéto chyby, vymení softvér, ktorý nevykonáva programové

inštrukcie pre takéto chyby.

Spoločnosť HP nezaručuje, že prevádzka zariadení značky HP bude bez prerušenia a bez chýb. Ak

spoločnosť HP nedokáže v rámci rozumného obdobia opraviť alebo vymeniť akýkoľvek výrobok do

zaručeného stavu, budete mať právo na vrátenie kúpnej ceny po urýchlenom vrátení výrobku.

Výrobky spoločnosti HP môžu obsahovať obnovené súčasti, ktoré sú rovnocenné s novými z hľadiska

výkonu, alebo ktoré mohli byť náhodne použité.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené (a) nesprávnou alebo neadekvátnou údržbou alebo

kalibráciou, (b) softvérom, rozhraním, dielmi alebo spotrebnými materiálmi, ktoré nedodala spoločnosť

HP, (c) nepovolenými úpravami alebo zneužitím, (d) prevádzkou mimo vydaných technických údajov o

prostredí pre zariadenie alebo (e) nesprávnou prípravou alebo údržbou miesta.

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ EXKLUZÍVNE

A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ V PÍSANEJ ALEBO ÚSTNEJ PODOBE, NIE JE

VYJADRENÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ A SPOLOČNOSŤ HP OSOBITNE VYHLASUJE, ŽE NEPOSKYTUJE

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA

KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré krajiny/oblasti, štáty alebo provincie neumožňujú obmedzenie trvania

akejkoľvek implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia, sa nemusia na vás

vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa

odlišujú v závislosti od krajiny/oblasti, štátu alebo provincie.

Obmedzená záruka spoločnosti HP platí v ktorejkoľvek krajine/oblasti alebo lokalite, kde má

spoločnosť HP podporu pre tento produkt a kde spoločnosť HP predávala tento produkt. Úroveň

zaručených prijímaných služieb sa môže odlišovať podľa miestnych noriem. Spoločnosť HP nezmení

formu, prispôsobenie alebo funkcie produktu, aby sa mohlo prevádzkovať v krajine/oblasti, pre ktorú

nikdy nebolo určené z právnych alebo regulačných dôvodov.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, SÚ PROSTRIEDKY V TOMTO ZÁRUČNOM

PREHLÁSENÍ URČENÉ PRE VAŠE ZÁKLADNÉ A VÝHRADNÉ NÁPRAVY. OKREM VYŠŠIE UVEDENÝCH

PRÍPADOV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA

218

Príloha B Servis a technická podpora

SKWW

background image

ZODPOVEDNÍ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ

(VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ CHYBY BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA

ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLÍŽENÍ ALEBO INÝM SPÔSOBOM. Niektoré krajiny/

oblasti, štáty alebo provincie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných

poškodení, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa nemusia na vás vzťahovať.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ OKREM ROZSAHU, KTORÝ JE ZO

ZÁKONA POVOLENÝ, ICH NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A OKREM

POVINNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SA VZŤAHUJÚ NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU VÁM.

SKWW

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

219