HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Režimy inštalácie UPD

background image

Režimy inštalácie UPD

Bežný režim

Použite tento režim vtedy, ak inštalujete ovládač z disku CD pre samostatný
počítač.

Pri inštalácii z disku CD dodávaného s týmto produktom UPD fungujú ako
bežné ovládače tlačiarní. Funguje s konkrétnym produktom.

Ak použijete tento režim, musíte UPD nainštalovať samostatne pre každý
počítač a pre každý produkt.

Dynamický režim

Aby ste použili tento režim, prevezmite UPD z internetu. Pozrite si lokalitu

www.hp.com/go/upd

.

Dynamický režim vám umožňuje používať jednu inštaláciu ovládača, aby ste
mohli objavovať a tlačiť s použitím produktov od spoločnosti HP bez ohľadu
na to, kde sa práve nachádzate.

Aby ste použili tento režim vtedy, ak inštalujete UPD pre pracovnú skupinu.

40

Kapitola 3 Softvér pre systém Windows

SKWW

background image

Zmena nastavení tlačovej úlohy pre systém
Windows

Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače

Zmeny v nastavení tlače sú zoradené podľa dôležitosti v závislosti od toho, ktoré nastavenia sa menia:

POZNÁMKA:

Názvy príkazov a dialógových okien sa môžu meniť v závislosti od softvéru.

dialógové okno Page Setup (Nastavenie strany): Kliknite na tlačidlo Page Setup

(Nastavenie strany) alebo na podobný príkaz v ponuke File (Súbor) v programe, s ktorým

pracujete pri otváraní tohto dialógového okna. Zmeny v nastavení, ktoré urobíte v tomto

dialógovom okne, majú prednosť pred zmenami urobenými kdekoľvek inde.

Print dialog box (Dialógové okno tlače): Kliknite na položku Print (Tlač), Print Setup

(Nastavenie tlače) alebo podobný príkaz v ponuke File (Súbor) programu, v ktorom pracujete,

aby ste otvorili toto dialógové okno. Nastavenia zmenené v dialógovom okne Print (Tlač) majú

nižšiu prioritu a obyčajne neprevážia zmeny vykonané v dialógovom okne Page Setup

(Nastavenie tlače).

Dialógové okno Printer Properties (Nastavenia tlačiarne) (ovládač tlačiarne):

Kliknite na položku Properties (Vlastnosti) v dialógovom okne Print (Tlač), aby ste otvorili

ovládač tlače. Nastavenia zmenené v dialógovom okne Printer Properties (Nastavenia

tlačiarne) obyčajne neprevážia nastavenia kdekoľvek inde v tlačovom softvéri. Tu môžete zmeniť

väčšinu z nastavení tlače.

Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne: Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne

určujú nastavenia použité pri všetkých tlačových úlohách, pokiaľ nedôjde k zmene nastavení v

dialógových oknách Page Setup (Nastavenie strany), Print (Tlačiť) alebo Printer Properties

(Vlastnosti tlačiarne).

Nastavenia ovládacieho panela tlačiarne: Zmeny nastavení na ovládacom paneli

tlačiarne majú nižšiu prioritu ako zmeny zadané v ktorejkoľvek inej časti.

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program
softvéru

1.

V ponuke Súbor v programe softvéru kliknite na Tlačiť.

2.

Vyberte ovládač a kliknite na položku Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).

Kroky sa môžu líšiť. Tento postup je najbežnejší.

SKWW